logo Infovek
ciara
Aktuálne teleprojekty | Čo je to teleprojekt | Námety | Témy | Archív projektov | Odkazy I Pridajte projekt | Kontakt
ciara

KDE ZOHNAŤ PENIAZE NA PROJEKTY (nielen) ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY - stiahnite si PowerPoint prezentáciu z dielne Centra environmentálnych aktivít - prezentácia (166 kB).

AKTUÁLNE TELEPROJEKTY

ciara
Fullova ruža 2010
ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach (www.zsfullu.sk) vyhlasuje 7. ročník celoslovenského teleprojektu, súťaže v jednoduchej počítačovej grafike TÉMA: TO SOM JA, TO SI TY, TO SME MY Odporúčané námety: predstavenie seba, svojej rodiny, svojich priateľov, autoportrét, portrét spolužiaka, môj kamarát, ja a moji priatelia, moja trieda, spoločne sa učíme, hráme, športujeme, moja obľúbená činnosť, kedy som šťastný, spokojný, moje záľuby, čím chcem byť, kto je môj vzor – idol...
Ciele projektu:
 • Rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka, vytvorenie priaznivej klímy a dobrého tímu v triede
 • Rozvíjané kompetencie a spôsobilosti žiakov: sociálne, personálne, občianske, schopnosť prezentovať seba, svoje názory, schopnosti...
 • Zhotoviť výtvarné práce na PC na danú tému v rozličných grafických programoch(nie preskenované výtvarné práce zhotovené klasickými výtvarnými technikami!!!)
Termíny projektu: Uzávierka súťaže: 24.05.2010
Zameranie projektu, predmety: informatika, výtvarná výchova, občianska výchova, etická výchova..., Použité technológie: skener, grafický editor (maľovanie, skicár), iné grafické programy, tablet, elektronická pošta, digitálny fotoaparát...
Cieľová skupina: materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Poďme sa učiť mediálnu výchovu
Teleprojekt je súčasťou výskumu mediálnej gramotnosti žiakov základných škôl 2. stupňa a jeho zámerom je ponúknuť priestor pre nápady a námety na inovatívne vyučovanie slovenského jazyka. Chceme sa venovať integrácii obsahov sprostredkovaných médiami do vyučovania slovenského jazyka. Mediálne obsahy by boli integrované do jednotlivých celkov a ilustratívne využívané vo vyučovaní. Kľúčovú úlohu zohráva mediálna výchova. Priestor internetovej stránky je určený pedagógom, ktorí hľadajú inšpirácie na kreatívne a pútavé vyučovanie slovenského jazyka a takisto aj tým, ktorí už majú skúsenosti s mediálnou výchovou a radi by ponúkli svoje praktické námety k začleneniu mediálnej výchovy do vyučovania slovenského jazyka.
Ciele projektu:
 • Cieľom projektu je prepojenie mediálnej výchovy s vyučovaním slovenského jazyka.
 • Rozvinúť u žiakov mediálnu gramotnosť, t.j. kriticky využívať médiá a ich produkty.
 • Zamerať vyučovanie slovenského jazyka od teoretického k praktickému využitiu.
Termíny projektu: akademický rok 2009/2010
Zameranie projektu, predmety: slovenský jazyk
Cieľová skupina: žiaci II. stupňa všetkých typov ZŠ a im zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Dúhová mozaika práv die?ťa?ťa - Osobný príbeh
Písanie žiakov o skúsenostiach s dodržiavaním a porušovaním základných ľudských práv, postrehoch z vlastného života alebo života ľudí v blízkom okolí. Skúsenosti majú by? prenesené do príbehov, úvah, básní či esejí.
Ciele projektu:
 • - poskytnú? odbornej aj laickej verejnosti príbehy detí, aby sa pri ich čítaní lepšie dokázali vcíti? do vnútorných pocitov detí a mládeže
 • - rozvoj písaného slova a komunikačných zručností na hodinách SlJ, EtVých, prípadne na hodinách cudzích jazykov + preklad - práce pre žiakov vo vyšších ročníkoch
 • - odhalí? prípadné skryté volania o pomoc s následným riešením a skvalitňovaním uspokojovania základných potrieb detí a mládeže
 • - poskytnú? žiakom priestor pre vyjadrenie svojich pocitov písanou formou, o ktorých sa im možno ?ťažko priamo zdôveruje
 • - poskytnú? učiteľom a žiakom publikáciu s príbehmi ako pomôcku pri výchove k ľudským právam.
Termíny projektu: September - 30. November 2008
Zameranie projektu, predmety: ľudské práva - SlJ, EtVých, NoS, cudzie jazyky...
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, ŠZŠ, SŠ v rámci Slovenska
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Podeľ sa s nami - druhý ročník
Pomocou krátkych článkov predstaviť školu, život žiakov a mesta.
Ciele projektu:
 • Ciele projektu: Podať informácie o istých skutočnostiach v podobe správy, komentára, kritiky, fejtónu, reportáže a iných podôb.
 • Motivovať študentov pre samostatnú prácu.
 • Pomôcť študentom presadiť sa, nebáť sa prezentovať svoje myšlienky.
 • Prostredníctvom príspevkov sa dozvedieť o nových akciách, podujatiach, zaujímavostiach, ktoré sa dejú v škole a jej okolí.
 • Navrhnúť spôsoby, a tým vylepšiť efektívnosť využitia voľného času po skončení vyučovania.
Termíny projektu: Termíny projektu: apríl - máj 2008
Zameranie projektu, predmety: SJ a informatika
Cieľová skupina: Záujmové krúžky, školské časopisy, ZŠ a SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Galandova matka - V. ročník
Projekt vznikol na základe získania čestného názvu Gymnázium Mikuláša Galandu pre Gymnázium v Turčianskych Tepliciach v školskom roku 2003/2004. Našim zámerom je priblížiť a dostať viac do povedomia širokej verejnosti významného slovenského maliara a rodáka z Turčianskych Teplíc Mikuláša Galandu. Prichádzame s projektom, ktorého cieľom bude postupne vyberať rôzne témy z Galandovej tvorby a prezentovať ich cez práce žiakov a študentov. V spolupráci s mestom Turčianske Teplice vyhlasujeme 5. ročník celoslovenskej súťaže „Galandova matka“ pre školský rok 2007/2008. 5. júna 2008 si pripomenieme 70. výročie úmrtia významného slovenského výtvarníka a osobnosti slovenskej kultúry a umenia Mikuláša Galandu. Naša škola s hrdosťou nesie jeho meno a chce si toto výročie pripomenúť aj formou súťaže, ktorá v školskom roku 2007/2008 oslávi symbolicky 5. výročie svojho vzniku. Spomínané významné udalosti nás priviedli k myšlienke inovovať našu súťaž a zmeniť jej pravidlá.
Ciele projektu:
 • podporiť u študentov výtvarné, literárne, ale hlavne estetické a etické cítenie
 • viesť študentov ku tvorivosti a rozvíjaniu vlastných predstáv
 • pomôcť študentom prezentovať svoje pocity, názory, výtvarné a literárne cítenie
Termíny projektu: do 9. mája 2008
Zameranie projektu, predmety: - výtvarná, estetická, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: - pre študentov ZŠ a SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Panoráma - fotky miest
Cieľom projektu Panoráma je vytvoriť on-line album fotiek miest na Slovensku. Galéria je umiestnená na adrese http://galeria.klasici.sk/ Do projektu sa nemusíte prihlasovať, stačí poslať fotky. S vašim súhlasom uvediem meno autora, adresu školy, mail, ... Fotky mi môžete poslať na adresu rasto@klasici.sk . Pre opakovaných prispievateľov zriadim FTP prístup.
Ciele projektu:
 • Práca s digitálny fotoaparátom, posielanie súborov a informácií cez e-mail, či FTP.
 • Spoznanie Slovenska, vytvorenie pozitívneho vzťahu k hodnotám a histórii Slovenska.
 • Motivovať pre prácu s počítačom, pre výuku zemepisu, či dejepisu.
Termíny projektu: prebieha neustále
Zameranie projektu, predmety: informatika, zemepis, či dejepis
Cieľová skupina: pre všetky vekové kategórie
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Festival vedy a techniky
Festival vedy a techniky je jedinečná súťaž projektov mladých ľudí so záujmom o vedu a techniku vo veku do 20 rokov (účastník súťaže nesmie mať v čase konania súťaže úspešne zloženú maturitnú skúšku). Ide o súťaž a zároveň aj prehliadku vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov. Mladí vedátori prezentujú svoje práce formou posteru, 3D modelu alebo interaktívnych ukážok.
Ciele projektu:
 • Projekt chce aj pomocou Európskeho týždňa vedy na Slovensku ukázať, že vedy sa skutočne netreba báť, stačí ju len pochopiť. Realizáciou podujatia chceme vyzdvihnúť vzdelanie mladých ľudí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam, diskutovať o vedeckých problematikách, hľadať spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou, budovať občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu. Projekt si osvojil myšlienku budovania občianskej spoločnosti, byť činný vo vedeckej oblasti, pozdvihnúť uvedomenie mladých ľudí, zvýšiť ich záujem o vedu a techniku, skúmať problémy ale aj nachádzať riešenia. Chceme pozdvihnúť ducha komunikácie, diskusie a otázok tak vedeckých ako aj ľudských. Realizáciou podujatia chceme dať mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a pozorovateľskej práce verejnosti, diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín.
Termíny projektu: 15.-17.11.2007, prihlasovanie projektov do 14.10.2007
Zameranie projektu, predmety: Kategórie prác: Biochémia, Bunková a molekulárna biológia, Environmentálny manažment, Environmentálne analýzy, Energie a preprava, Fyzika a astronómia, Chémia, Lekárstvo a zdravie, Matematické vedy, Mikrobiológia, Počítačové vedy, Spoločenské vedy, Techni
Cieľová skupina: autori projektov nesmú mať v čase konania Festivalu vedy a techniky úspešnš zloženú maturitnú skúšku
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Využitie geneticky modifikovaných rastlín (GMR) vo výžive
Projekt je určený žiakom stredných poľnohospodárskych škôl.
Ciele projektu:
 • - žiaci získajú poznatky z oblasti GMR - spracovanie získaných informácií o vplyve GMR na zdravie zvierat a ľudí - získanie informácií o použití GMR pri výrobe polotovarov a hotových výrobkov
Termíny projektu: september 2007 - máj 2008
Zameranie projektu, predmety: informatika, odborné poľnohospodárske predmety, biológia, chémia
Cieľová skupina:
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
DÚHOVÁ MOZAIKA PRÁV DIEŤAŤA
Obsahom projektu je ilustrácia 10tich Práv dieťaťa, vychádzajúcich zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, z Deklarácie práv dieťaťa a z Dohovoru o právach dieťaťa. Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 - OSN, obsahujú 10 morálnych princípov, ktoré potvrdzujú, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“ Toto by sa malo dodržiavať. Ilustrovanie môže byť formou kreslenia, maľovania tušom, pastelami, tužkou, vodovými, temperovými či inými farbami. Desať víťazných ilustrácií Práv dieťaťa s ich plným znením a menom autora chcem publikovať v malom, 12 stranovom leporelku o veľkosti 10 x 7 cm, v nákade cca 600 kusov a tieto následne poskytnúť zúčastneným školám ako motiváciu a inšpiráciu pre učiteľov, ale aj pre žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Zvolila som možnosť sebarealizácie formou detskej prirodzenosti – HRY. Tento spôsob zároveň spĺňa aj požiadavku preventívnu a výchovno vzdelávaciu.
Ciele projektu:
 • Cieľom projektu je dostať do povedomia žiakov práva, na ktoré majú všetci nárok a nikomu nemôžu byť uberané.
 • Ďalej je v tejto súvislosti potrebné učiť žiakov práva rešpektovať a vnímať v správnej rovine, vedieť si uvedomiť, že z daných práv vyplývajú aj povinnosti a demokraciu nemožno chápať ako priestor pre osobnú ľubovôľu.
Termíny projektu: September - November 2007
Zameranie projektu, predmety: Etická, Občianska, Výtvarná výchova, SJ
Cieľová skupina: žiaci základných, špeciálnych a stredných škôl v regióne Zvolen
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Panovníci na hrade
Vzdelávací program Panovníci na hrade vychádza z učebných osnov dejepisu pre 7. a 8. ročník základných škôl. Približuje život, charakterové vlastnosti a konanie uhorských kráľov, ako aj historické udalosti odohrávajúce sa na území Slovenska počas ich panovania. Samozrejme v súvislosti s Bratislavským hradom, ako jedným z kráľovských sídiel. Súčasťou vzdelávacieho programu je didaktická pomôcka Panovníci na hrade, s ktorou žiaci môžu pracovať aj v škole. Didaktickú pomôcku – pracovný list Panovníci na hrade, pre prácu na vyučovacích hodinách v škole Vám poskytneme zadarmo na objednanie. Metodický materiál pre pedagógov je prístupný aj na www.snm-hm.sk
Ciele projektu:
 • Cieľom projektu je vzbudiť u detí záujem o históriu prostredníctvom životných príbehov jednotlivých osobností z histórie. Priblížiť im ich charakter, životný postoj, rodinný život, či záľuby za pomoci bohatého zbierkového fondu SNM - Historického múzea.
Termíny projektu: január-december 2007
Zameranie projektu, predmety: dejepis
Cieľová skupina: žiaci 7. a 8. ročníkov základných škôl
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Zo života korytnačky
Aké zaujímavé udalosti zažívajú korytnačky? Zamyslite sa, vytvorte obrázok a zapojte sa do medzinárodného projektu s použitím Imagine v škole.
Ciele projektu:
 • deti, ktoré rady kreslia, podnietiť k tomu, aby kreslili v Logo Motion obrázky zo života korytnačky,
 • deti môžu kresliť obrázky zo života ozajstnej alebo logovskej korytnačky,
 • povzbudiť v nich tvorivosť, precíznosť, farebné cítenie a súťaživosť.
Termíny projektu: 10.1. - 30.6.2007
Zameranie projektu, predmety: informatika, výtvarná výchova, prírodoveda
Cieľová skupina: Projekt je určený pre žiakov od 10 do 18 rokov.
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Logo obrázky okolo nás
# odfoť obrázok, ktorý má zaujímavý tvar a ktorý by sa dal nakresliť v Imagine Logo, # v Imagine Logo priprav projekt, v ktorom zobrazíš fotografiu a ktorý pomocou príkazov jazyka nakreslí taký alebo veľmi podobný obrázok,
Ciele projektu:
 • motivovať deti, aby sa pozerali okolo seba trochu inými očami, aby v prírode, architektúre a všade okolo videli rôzne logovské motívy,
 • deti povzbudiť, aby pomocou príkazov v Imagine Logo vedeli kresliť aj menej tradičné vzory a námety,
 • podnietiť v nich tvorivosť a predstavivosť, ale aj súťaživosť.
Termíny projektu: 10.1.2007 - 30.6. 2007
Zameranie projektu, predmety: informatika, výtvarná výchova
Cieľová skupina: Projekt je určený pre žiakov od 10 do 18 rokov.
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Imagine vo vyučovaní
Projekt ponúka učiteľom prezentovať rôzne výučbové projekty z vlastnej dielne vytvorené v jazyku Imagine Logo pre výučbu ľubovoľného predmetu. Zároveň možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu a zúčastniť sa konferencie Eurologo 2007.
Ciele projektu:
 • učiteľov, ktorí pracujú v Imagine Logo podnietiť, aby vytvárali projekty pre svojich žiakov na rôzne vyučovanie hodiny,
 • stimulovať učiteľov k tomu, aby projekty podrobnejšie popisovali a uvádzali aj to, ako ich použili vo vyučovaní,
 • vyburcovať učiteľov k tomu, aby sa nebáli o projektoch diskutovať a zverejňovať ich na webe,
 • vytvoriť galériu malých výučbových programov použiteľných v pedagogickej praxi,
 • ukázať možnosti využitia Imagine Loga na vyučovaní
Termíny projektu: 10.1. - 30.6.2007
Zameranie projektu, predmety: informatika a využitie Imagine vo vyučovaní iných predmetov
Cieľová skupina: učitelia ZŠ a SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Fullova ruža - 5.ročník
Teleprojekt FULLOVA RUŽA je celoslovenská výtvarná súťaž v jednoduchej počítačovej grafike pre základné školy, osemročné gymnáziá a stredné školy. Výsledkom 5. ročníka bude \"virtuálny atlas historických pamiatok Slovenska\".
Ciele projektu:
 • vytvorenie \"virtuálneho atlasu historických pamiatok Slovenska\"
 • zdokonalenie sa žiakov v práci s grafickými editormi a digitálnym fotoaparátom.
Termíny projektu: začiatok projektu: 24.11.2006, uzávierka projektu: 1.4.2007, vyhodnotenie projektu: máj 2007
Zameranie projektu, predmety: informatika, výtvarná výchova, dejepis, občianska výchova
Cieľová skupina: základné školy, osemročné gymnáziá a stredné školy
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ
Fotoprojekt organizovaný ZŠ ŠMERALOVA, PREŠOV GARANT PROJEKTU: ZŠ ŠMERALOVA, PREŠOV, PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA, SABINOV celoslovenská fotosuťaž pre žiakov základných škôl
Ciele projektu:
 • dať šancu zasúťažit si mladým fotografom
 • dať do povedomia tvorbu detí do 15 rokov
Termíny projektu: január - jún 2007
Zameranie projektu, predmety: podľa tém viď www.fod.sk
Cieľová skupina: do 15 rokov, základná škola
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Biblické postavy - 3. ročník teleprojektu
Projekt je pokračovaním predchádzajúcich častí teleprojektu Biblické postavy, ktoré prebiehali v školskom roku 2004/2005 a 2005/2006. Snahou teleprojektu je priblížiť postavy Starého a Nového zákona príťažlivým spôsobom všetkým ľuďom dobrej vôle.
Ciele projektu:
 • viesť žiakov a študentov ku tvorivosti a vyjadreniu vlastných predstáv vytvorených na základe príbehu zo Starého zákona, kde je hlavnou postavou Jakubov najmilší syn - Jozef, nazývaný aj Jozef Egyptský
 • podporiť záujem o náboženskú výchovu a náboženstvo prostredníctvom biblickej postavy Jozefa zo Starého zákona
 • pochopiť odkaz a význam príbehu Jozefa Egyptského pre človeka dnešnej doby
Termíny projektu: 1. január 2007 - 30. apríl 2007
Zameranie projektu, predmety: náboženská výchova, výtvarná výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika
Cieľová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, všetky typy SŠ, osemročné gymnáziá
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Pošta pre Ježiša - 4. fáza
Teleprojekt je zameraný na vyjadrenie vlastných predstáv vzťahu človeka k Bohu. Vo štvrtej fáze teleprojektu je úlohou výtvarne stvárniť chrám - kostol.
Ciele projektu:
 • - viesť žiakov a študentov ku tvorivosti a vyjadreniu vlastných myšlienok formou výtvarných prác
 • - podporiť záujem o náboženskú výchovu a náboženstvo prostredníctvom výtvarného stvárnenia svojej predstavivosti
 • - pochopiť význam komunikovania s Bohom prostredníctvom obrazu
Termíny projektu: 1. december 2006 - 30. apríl 2007
Zameranie projektu, predmety: Náboženská výchova, výtvarná výchova, informatika
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, SŠ, osemročných gymnázií
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Animované príbehy zo Starého a Nového zákona - úvod
Nový teleprojekt \"Animované príbehy zo Starého a Nového zákona\" je určený všetkým tvorivým ľuďom s dobrými nápadmi a chcú pomôcť vytvárať moderné výučbové materiály pre predmet náboženstvo a náboženská výchova.
Ciele projektu:
 • - viesť žiakov a študentov ku tvorivosti a vyjadreniu vlastných predstáv pomocou animovaných príbehov
 • - motivovať a inšpirovať učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva k vytváraniu moderných učebných pomôcok
 • - predstaviť náboženstvo a náboženskú výchovu ako moderný predmet a životný štýl kresťanov 3. tisícročia
 • - vytvoriť webovú stránku prípadne CD zo zaslaných príspevkov, ktoré by boli nápomocné pri novej evanjelizácii a katechizácii
Termíny projektu: december 2006 - 15. február 2007
Zameranie projektu, predmety: náboženstvo a náboženská výchova, informarika, výtvarná výchova
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, SŠ, VŠ, pedagógovia
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Pártanie so Sherlockom Holmesom
V približne mesačných intervaloch sa na webovej stránke aktivít budú realizovať zaujímavé pátracie súťaže. Zmyslom súťaží je nájsť buď fiktívneho páchateľa, ktorý porušil zákon, alebo sa nejakým spôsobom dopátrať k neznámemu bodu na našej planéte.
Ciele projektu:
 • Rozvoj práce s internetom a všetkými jeho dostupnými službami – t.j. vyhľadávanie informácií vo vopred pripravených databázach, pozorovanie pohybu podozrivých na internetových mapách, skúmanie a overovanie výpovedí svedkov a podozrivých (napríklad v cestovných poriadkoch) a pod. Pri súťaži budú musieť mladí pátrači využiť také kompetencie, ktoré sú na našich školách posunuté do úzadia, resp. sa málo rozvíjajú.
Termíny projektu: jún - december 2006
Zameranie projektu, predmety: neobmedzuje sa na nijaké predmety
Cieľová skupina: žiaci vyšších ročníkov základných škôl a študenti všetkých ročníkov stredných škôl
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Matematický vtip a názorná učebná pomôcka
Úlohou žiakov je vymyslieť kreslený matematický vtip, ktorý súvisí s nejakým matematickým pojmom, vzťahom, situáciou, teóriou, či praxou. Alebo jednoduchými prostriedkami vytvoriť názornú učebnú pomôcku na vysvetlenie ľubovoľného matematického problému.
Ciele projektu:
 • posilňovať vzťah k matematike zábavnou a hravou formou
 • využívať medzipredmetové vzťahy v záujme vyššej kvality nadobudnutých poznatkov
 • spájať teoretické vedomosti a praktické zručnosti
 • rozvíjať počítačovú gramotnosť
 • podporiť kreativitu a súťaživosť žiakov
Termíny projektu: november 2006 - máj 2007
Zameranie projektu, predmety: matematika, výtvarná výchova, informatika, práca s počítačom
Cieľová skupina: žiaci základnej školy
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Podeľ sa s nami
Pomocou krátkych článkov predstaviť školu, život žiakov a mesta.
Ciele projektu:
 • Podať informácie o istých skutočnostiach v podobe správy, komentára, kritiky, fejtónu, reportáže a iných podôb
 • Motivovať študentov pre samostatnú prácu
 • Pomôcť študentom presadiť sa, nebáť sa prezentovať svoje myšlienky
 • Prostredníctvom príspevkov sa dozvedieť o nových akciách, podujatiach, zaujímavostiach, ktoré sa dejú v škole a jej okolí
 • Navrhnúť spôsoby, a tým vylepšiť efektívnosť využitia voľného času po skončení vyučovania
Termíny projektu: Apríl 2007
Zameranie projektu, predmety: SJ a informatika
Cieľová skupina: Záujmové krúžky, školské časopisy, ZŠ a SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Pozvánka na koncil
Žiaci v projekte budú hľadať prínos diecéznej synody, budú vytvárať partnerstvá so školami v diecézach, kde sa uskutočnila diecézna synoda /alebo kde prebieha/, môžu navrhovať riešenie niektorých aktuálnych problémov.
Ciele projektu:
 • cieľom projektu je spoznať posolstvo Druhého vatikánskeho koncilu a realizáciu jeho posolstva v svojej diecéze,
 • projektom chceme osloviť mladých ľudí a vzbudiť u nich záujem o aktívnu účasť na dianí vo farnosti a diecéze,
 • projektom chceme osloviť aj strednú generáciu /generáciu rodičov/.
Termíny projektu: október 2006 – marec 2007
Zameranie projektu, predmety: náboženstvo/náboženská výchova, informatika
Cieľová skupina: 1. kategória: 7. až 9. ročník ZŠ, 2. kategória: 1. až 4. ročník SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Ján Pavol II - 2. ročník
Teleprojektom Ján Pavol II. sme sa rozhodli pripomenúť si posolstvo svätého otca, ktorý prejavoval veľkú náklonnosť deťom a mládeži.
Ciele projektu:
 • spoznať život Jána Pavla II. a jeho duchovný odkaz pre nás,
 • prehĺbiť vzťah k Cirkvi a jej viditeľnej hlave,
 • upevňovať spoločenstvo v triedach, rozvíjať kooperatívne myslenie žiakov a študentov.
Termíny projektu: október 2006 – marec 2007
Zameranie projektu, predmety: náboženstvo/náboženská výchova, informatika, výtvarná výchova, občianska náuka, etická výchova
Cieľová skupina: 1. kategória: 1. až 6. ročník ZŠ, 2. kategória: 7. až 9. ročník ZŠ, 3. kategória: 1. až 4. ročník SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Krížom krážom po Slovensku
Úlohou žiakov je zistiť, ktorí naši súčasníci, ale i predkovia na Slovensku -svojou prácou, umením, službou, vernosťou Bohu a Cirkvi - si zaslúžia našu pozornosť . Z výsledkov nášho pátrania, spoločne vytvoríme multimediálnu encyklopédiu \"Naši veľkí rodáci\".
Ciele projektu:
 • spoznať osobnosti katolíckej Cirkvi na Slovensku,
 • vytvoriť multimediálnu encyklopédiu osobností katolíckej Cirkvi na Slovensku,
 • prejaviť záujem o vlastné spoločenské, historické, kultúrne i kresťanské hodnoty.
Termíny projektu: október 2006 – marec 2007
Zameranie projektu, predmety: náboženstvo/náboženská výchova, informatika, dejepis, občianska náuka, etická výchova
Cieľová skupina: 1. kategória žiaci 5. 9. roč. ZŠ a im zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií. 2. kategória žiaci 1. – 4. SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
FANTÁZIA S INTERNETOM
Obsahom projektu je výtvarná prezentácia ľubovoľnou technikou jednej z troch daných tém. Ľubovoľná technika môže byť – kreslenie, maľovanie, koláž kombináciou lepenia prírodných materiálov a pastelov, tušov, modelovanie a tiež počítačová grafika.
Ciele projektu:
 • v prvom rade rozvíjať u detí kreativitu, tvorivosť, fantáziu a predstavivosť, rozvíjať u detí komunikačné zručnosti pod vedením učiteľov a vychovávateľov, aby aj v budúcnosti vedeli efektívne využívať informačno – komunikačné technológie. V spolupráci s pedagógmi a vedúcimi krúžkov zameraných na informatiku sa žiaci budú učiť pracovať s materiálom – skenovanie, fotenie prác, umiestnenie v PC, úprava formátu, odosielanie mailom ...
Termíny projektu: Júl-November 2006 (vyhodnotenie kola a odovzdávanie cien uskutočníme v priebehu druhej polov
Zameranie projektu, predmety: výtvarná výchova, práca s PC, informatika
Cieľová skupina: žiaci základných škôl a osem ročného gymnázia Prima - Kvarta z regiónu Zvolen a blízkeho okolia
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Predstav svoje hobby
Projekt bude mať 3 etapy (každá etapa bude trvať približne 4 mesiace): 1.etapa: Predstav svoje hobby 2. etapa: Predstav svoj vzor 3. etapa: Predstav svoj klub Výsledok projektu: databáza prezentácií koníčkov, vzorov, klubov, ktoré budú slúžiť ostatným ako námet na využívanie voľného času. Nech sa nikto netúla.
Ciele projektu:
 • predstaviť žiakom a študentom možnosti využitia voľného času;
 • priblížiť im vzory ich kamarátov, rovesníkov a známych, ktorí by radi prezentovali svoje hobby pred spolužiakmi z iných škôl.
Termíny projektu: Začiatok projektu: február 2006, koniec projektu: koniec školského roka 2006/2007 , projekt má 3 eta
Zameranie projektu, predmety: informatika, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, občianska výchova, technické práce, a záujmové krúžky.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SOU, SŠ a gymnázií.
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Týždeň globálneho vzdelávania
Globálne vzdelávanie je vzdelávaním, ktoré otvára ľudské oči smerom k ľudskej realite sveta a prebúdza ich k väčšej spravodlivosti a rovnosti ľudských práv vo svete. Vyhlasovateľom projektu Týždeň globálneho vzdelávania je organizácia North – South Centre, ktorá pracuje pod záštitou Rady Európy. Každoročne je vyhlasovaná hlavná téma roka. Hlavnou témou pre rok 2008 je téma “Interkulturálny dialóg.“ Súčasťou teleprojektu je aj súťaž v tvorbe slohových prác, obrázkov, prezentácií, webových stránok.
Ciele projektu:
 • zvýšiť záujem žiakov o globálne problémy
 • viesť žiakov k tvorivosti a vyjadreniu vlastných názorov
 • vytvoriť galériu pohľadníc, slohových prác, prezentácií, webových stránok so zameraním na hlavnú tému roka
 • prezentovať aktivity škôl v rámci Slovenska a na medzinárodnej úrovni
 • podporiť samostatnú prácu žiakov
 • zvyšovať počítačovú gramotnosť
 • rozvíjať medzipredmetové vzťahy
Termíny projektu: od roku 2003
Zameranie projektu, predmety: dejepis, občianska výchova, etická výchova, slovenský jazyk, anglický jazyk, výtvarná výchova, informatika
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ, SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Obrazová komunikácia
Medzinárodný projekt Obrazová komunikácia pochádza z Univerzity ELTE v Budapešti. Cieľom projektu je poskytnúť deťom praktickú skúsenosť komunikácie medzi kultúrami bez toho, aby tieto kultúry používali spoločný jazyk. Odtiaľ pochádza aj názov samotného projektu – obrazová komunikácia – keďže zúčastnené deti budú komunikovať hlavne obrázkami. Na špeciálnej webovej stránke dostane každý účastník meno a prístupové heslo, odkiaľ si bude obrázky sťahovať a svoje nové výtvory nahrávať.
Ciele projektu:
 • Poskytnúť deťom virtuálny priestor na komunikáciu s inými deťmi zo zahraničia bez toho, aby ovládali akýkoľvek cudzí jazyk. Komunikácia bude prebiehať cez obrázky.
 • Rozvinúť detské myslenie, názory a poznanie
 • Poskytnúť priestor na rozvoj detskej fantázie, seba vyjadrenia, vedomostí a zručností v komunikácii v reálnych aj virtuálnych komunitách.
 • Naučiť sa cudzie slovíčka, zdokonaliť sa vo vytváraní medzinárodných vzťahov a nakoniec pokúsiť sa nájsť spoločnú reč s inými národmi.
Termíny projektu: prihlásenie je možné do piatku 6. mája 2005 na adrese colabs@freemail.hu
Zameranie projektu, predmety: všeobecné
Cieľová skupina: deti vo veku 9-10 rokov
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
MALÉ - VEĽKÉ SLOVENSKO
Projekt spočíva v hľadaní a dokumentovaní známych i menej známych osobností (športovcov, vedcov, umelcov a iných), ktoré pôsobili (pôsobia) vo vašom okolí a vďaka ktorým sa stáva naše MALÉ SLOVENSKO VEĽKÝM.
Ciele projektu:
 • Vytvorenie databázy slovenských osobností.
 • Poskytnúť netradičný pohľad na osobnosti Slovenska.
 • Získanie praktických skúseností pri práci s textovým editorom.
 • Rozvíjať vedomosti a zručnosti žiakov pri používaní elektronickej pošty a internetu.
Termíny projektu: bez obmedzenia
Zameranie projektu, predmety: Informatika, Dejepis
Cieľová skupina: projekt je určený pre žiakov ZŠ a študentov SŠ.
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Slovenská on-line knižnica
Internetová knižnica s digitálnymi knihami - voľne šíriteľné, na akademickej úrovni
Ciele projektu:
 • Vytvoriť on-line knižnicu literárnych diel v slovenskom jazyku - slovenskí klasici, tiež študijné materiály, databázy, a pod.
Termíny projektu: neobmedzený projekt - knihy uverejňujeme okamžite
Zameranie projektu, predmety: slovenský jazyk, informatika
Cieľová skupina: všetky ZŠ a stredné školy, niektoré vysoké a súkromné školy s vyučovaním slovenského jazyka
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Ochrana zdravia
Projekt je zameraný na výchovu žiakov k bezpečnému chovaniu a správaniu sa. Úlohou žiaka je popísať alebo nakresliť udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu zdravia, charakterizovať jednotlivé faktory, alebo komplexne popísať vybrané prostredie.
Ciele projektu:
 • poznať a popísať miesta a okolnosti ohrozujúce zdravie,
 • navrhnúť opatrenia zvyšujúce ochranu zdravia,
 • spracovať textovú a grafickú informáciu s pomocou výpočtovej techniky.
Termíny projektu: priebežne vyhodnocovaný každý ročník 30. mája
Zameranie projektu, predmety: ochrana zdravia v škole, prírode a v domácnosti
Cieľová skupina: ZŠ, SŠ
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Kinder in Europa - Děti z Evropy
Projekt zameraný na tvorbu detí pre deti v iných štátoch Európy. Deti spoločne vytvárajú Európsky lexikón, Kuchársku knihu receptov od detí pre deti a Album od európskych detí pre európske deti.
Ciele projektu:
 • rozvoj počítačovej gramotnosti,
 • zlepšenie jazykových, komunikačných a vyjadrovacích schopností,
 • dozvedieť sa zaujímavosti o živote detí v iných štátoch Európy.
Termíny projektu: od 2003
Zameranie projektu, predmety: cudzie jazyky, práca s počítačom, regionálna výchova...
Cieľová skupina: zš, sš
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
CEWIP
CEWIP: Common European Words, Idioms and Proverbs alebo Spoločné európske slová ...
Ciele projektu:
 • Socrates Comenius 1 projekt spolupráce škôl
Termíny projektu: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006
Zameranie projektu, predmety: Jazykové vyučovanie, informatika, výtvarná výchova...
Cieľová skupina: 10 - 15 roční žiaci
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Monitoring hniezd bocianov bielych
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) sleduje rozšírenie bocianov bielych. Zhromažďuje údaje o príletoch bocianov na hniezdo a o počte vychovaných mláďat. Tieto informácie sú zverejnené na stránke SOVS v internetovom atlase bocianích hniezd. Bližšie informácie o monitoringu hniezd bocianov Vám poskytne koordinátor pre členský servis SOVS - Martin Sárossy (sarossy@sovs.sk). Internetová databáza obsahuje vyše 1 600 údajov a jej aktualizácia vyžaduje spoluprácu mnohých dobrovoľníkov z rôznych častí Slovenska. Týmto sa ochranári zo SOVS obracajú na školy Infoveku s prosbou o pomoc pri monitoringu hniezd bocianov bielych.
Ciele projektu:
 • Zhromažďovať údaje o príletoch bocianov na hniezdo a o počte vychovaných mláďat.
Termíny projektu: neobmedzený
Zameranie projektu, predmety: biológia, prírodopis
Cieľová skupina: zš, sš
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Poznáme náš chemický priemysel?
V bežnom každodennom živote používame ku svojim cinnostiam velké množstvo predmetov. Vieme však, ktoré z nich sú výrobkami chemického priemyslu? Vieme, ktoré z nich sú vyrábané na Slovensku a kde? Vieme, co je potrebné pre ich zhotovenie a ako sa vôbec vyrábajú? Co keby sme sa skúsili trochu bližšie pozriet na chemický priemysel na Slovensku a dostaneme tak odpovede na dané otázky? Skúsite to s nami?
Ciele projektu:
 • Zistiť aktuálne rozmiestnenie, výrobné zameranie a výrobné procesy ako i transformačné zmeny podnikov špecializovaných na chemickú výrobu. Súčasne zmapovať vlyv jednotlivých výrob na životné prostredie.
 • Žiaci získajú informácie o rozšírení jednotlivých chemických priemyselných odvetví na Slovensku (geografické zmapovanie).
Termíny projektu: od roku 2003
Zameranie projektu, predmety: chémia, geografia, ekológia a environmentalistika
Cieľová skupina: žiaci ZŠ a SŠ vo veku 13-19 rokov, jednotlivci alebo skupiny
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Environmentálny pokusník
Výrazné medzipredmetové vztahy môže sledovat medzi environmentalistikou a geografiou prostredníctvom environmentálnej geografie, ktorá sa zaoberá jednotlivými environmentálnymi problémami, jednotlivými zložkami životného prostredia ako je voda, pôda, ovzdušie sledujúc ich stav, kvalitu a priestorové rozšírenie. Najmä zistovanie kvality zložiek životného prostredia je dôležité pre ich další vývoj a predovšetkým ochranu. Úlohou tohto projektu je preto predstavit rad jednoduchších ci zložitejších pokusov stanovujúcich práve kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia.
Ciele projektu:
 • Vytvoriť súbor pokusov zameraných na zisťovanie kvality a stavu vybraných zložiek životného prostredia.
 • Žiaci získajú poznatky o možnom praktickom určovaní kvality zložiek životného prostredia.
 • Zozbierané a navrhované pokusy je možné ďalej prakticky overiť a tak využiť pri skúmaní miestnej krajiny.
Termíny projektu: od roku 2003
Zameranie projektu, predmety: chémia, geografia, ekológia a environmentalistika, biológia
Cieľová skupina: žiaci ZŠ a SŠ vo veku 13-19 rokov, jednotlivci alebo skupiny
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Encyklopédia dejepisu
Projekt študentov pre študentov a učiteľov.
Ciele projektu:
 • motivovať žiakov k štúdiu histórie a dejepisu, učiť ich dejiny v súvislostiach,
 • vytvárať vedomosti a zručnosti žiakov pri tvorbe WWW stránky, prepájať ich pomocou liniek a vytvárať sieťové informačné zdroje,
 • vytvárať vedomosti a zručnosti žiakov pri elektronickom spracovávaní obrazu a používaní elektronickej pošty.
Termíny projektu: nie je časovo obmedzený, každý rok sa 30. mája vyhodnotia príspevky a najlepšie sa odmenia
Zameranie projektu, predmety: dejepis, informatika a výpočtová technika
Cieľová skupina: ZŠ, SŠ, jednotlivci aj skupiny
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Netradičné pokusy
Projekt pre študentov základných i stredných škôl vrátane 8-ročných gymnázií, ktorí sa do projektu kedykoľvek prihlásia a zašlú aspoň jeden príspevok.
Ciele projektu:
 • Vytvoriť multimediálnu encyklopédiu pokusov (fyzika bežného života) utriedených podľa tém určených osnovami predmetu fyzika pre ZŠ a SŠ, ktoré budú vhodným doplnením a oživením hociktorej hodiny fyziky. Plánuje sa rozšíriť projekt o pokusy z chémie (chémia v bežnom živote).
Termíny projektu: od novembra 2002, koniec neurčitý
Zameranie projektu, predmety: fyzika, chémia
Cieľová skupina: zš, sš
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Dedinky
Projekt je určený žiakom základných škôl, osemročných a štvorročných gymnázií, stredných škôl a stredných odborných učilíšť.
Ciele projektu:
 • nabádať deti a mládež všímať si zaujímavosti zo svojho okolia so súčasným zaznamenávaním údajov, inšpirovať mladých k tvorbe a publikovaniu na internete vo forme www stránok, prezentácií PowerPoint a pod., vytvoriť dokumentačný materiál o obciach a zaujímavostiach Slovenska z pohľadu detí a mládeže s možnosťou použitia vo výučbe rôznych predmetov, poskytnúť námet pre projektové vyučovanie, poskytnúť možnú náplň pre hravé a náučné využívanie voľného času.
Termíny projektu: od roku 1999
Zameranie projektu, predmety: informatika, práca s počítačom, D, Z, Ov, Vv, Sj, Aj, Nj, Rj a pod.,
Cieľová skupina: zš, sš
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Multimediálne príbehy a rozprávky
Projekt určený priaznivcom rozprávok a multimédií.
Ciele projektu:
 • Rozvíjať vyjadrovacie a komunikačné schopnosti žiakov základných a stredných škôl.
 • Rozvíjať multimediálnu gramotnosť (digitálne spracovanie obrazu, zvuku, animácii) účastníkov teleprojektu.
 • Zozbierať vlastné multimediálne príbehy a rozprávky (obsahujúce animácie, hovorené slovo, zvuky, obrázky atď), ktoré vytvorili žiaci základných a stredných škôl, prípadne učitelia.
 • Vytvoriť CD–ROM s týmito príbehmi a rozprávkami (hlavný produkt teleprojektu).
Termíny projektu: 4. ročník - rok 2005
Zameranie projektu, predmety: slovenský jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova, informatika
Cieľová skupina: zš, sš
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Zaspievajme si spolu
Teleprojekt medzi slovenskými a zahraničnými školami.
Ciele projektu:
 • vytvoriť spoločný CD ROM s pesničkami, ktoré naspievali žiaci zúčastnených škôl,
 • rozvíjať hudobné a estetické cítenie, ako aj právne povedomie všetkých účastníkov,
 • posilňovať ich komunikačné schopnosti,
 • zlepšovať vzájomné posudzovanie a hodnotenie, zdokonaľovať počítačovú a obzvlášť multimediálnu gramotnosť účastníkov.
Termíny projektu: 8. ročník - šk. rok 2005/2006
Zameranie projektu, predmety: hudobná výchova, informatika
Cieľová skupina: zš, sš
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
VIRGAL
Výsledkom projektu bude virtuálna galéria žiackych prác. Projekt organizujú: Gymnázium na Konštantínovej ulici č. 2 a Gymnázium J. A. Raymana v Prešove. Projekt má formu prezentácie a súťaže zároveň.
Ciele projektu:
 • prezentovanie výtvarných prác.
Termíny projektu: 6. ročník - šk. rok 2005/2006
Zameranie projektu, predmety: výtvarná výchova, informatika
Cieľová skupina: zš, sš
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Projekt Križiak
Projekt pre priaznivcov krížoviek.
Ciele projektu:
 • vytvoriť www stránky s krížovkami od žiakov pre žiakov,
 • dať podnet k tvorivej práci v predmetoch matematika, fyzika, cudzie jazyky a informatika,
 • prezentovať prácu žiakov na internete.
Termíny projektu: do projektu sa môžete prihlásiť kedykoľvek
Zameranie projektu, predmety: matematika, fyzika, cudzie jazyky a informatika
Cieľová skupina: Projektu sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl, gymnázií.
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Poznaj svoje peniaze
Projekt vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a. s. V rámci projektu bol vytvorený moderný vzdelávací e-learningový program pre študentov stredných škôl s rovnakým názvom ako je názov projektu - Poznaj svoje peniaze.
Ciele projektu:
 • naučiť študentov orientovať sa vo svete osobných financií,
 • rozvinúť zručnosti žiakov potrebné pre život,
 • podporiť výchovu k hodnotám,
 • efektívne využívať informačno-komunikačné technológie.
Termíny projektu: od šk. roku 2001/2002
Zameranie projektu, predmety: ekonomické predmety
Cieľová skupina: stredné školy
 
Viac sa dozviete na stránkach projektu.
ciara
Aktuálne teleprojekty | Čo je to teleprojekt | Námety | Témy | Archív projektov | Odkazy I Pridajte projekt | Kontakt
ciara
© 1999-2004 Projekt INFOVEK