logo Infovek Stredovek - Umenie gotiky
VV > Preskúmaj > Prieskumník > Umenie gotiky > Mnísi

MNSI A IVOT V KLTORE

Niekedy sa mi zd, e stretvam nvtevnkov z minulosti. Vdam ud v zvltnom obleen, vemi podobnch takm, akch udia vdali pred 200, 500, 800 rokmi.
Naozaj nvteva z dvnej minulosti. Mnsi a mnky.
Mnsi mali a maj vemi dleit lohu. Najm v stredoveku bol vak vplyv a vznam kltorov vemi siln. Stredovek mnske hnutia boli skutonou hybnou silou kultry , rozvoja spolonosti a vzdelanosti svojej doby.

gotikaPrv mnsi sa objavili v 4 storo. Hdajte kde! Predstavte si, v severnej Afrike! Spoiatku to boli jednotlivci, ktor odili od ud a ili utiahnuto a osamelo vinou v jaskyni, niekde blzko pte. Na zaiatku mnskeho hnutia to bola obrana pred nekresanmi. Ke vak bolo kresanstvo povolen, viedla ud k takmuto ivotu viera a presvedenie, e prve takto bud i svtej ivot.
Slovo mnch je odvoden od slova MONACHOS ijci sm.
Svt Pachnius zaviedol spolon ivot mnchov v celch. Mnsi ili v spolonom kltore, museli pracova vlastnmi rukami, kad obval jednu celu, ktor si sm postavil, nosili o najspornej odev a dodriavali prsne mlanie.

gotikaAko spoznte mncha? No jasn poda obleenia. To rozhodne nepodlieha mde. Tak nekpite v obchodnom dome ani na trhovisku.
S sce rzne mnske odevy, ale nikdy nie s pestrofarebn. Nemaj temer iadne ozdoby.
Rzne asti mnskeho obleenia maj svoje stle zauvane nzvy: Sutana, kapuca, cingulum, tunika, kapuliar, kukula. Odev je vypracovan z jednoduchch ltok a pvodne sa odporal najm vlnen.

Mnch dostval svoj prv mnsky odev pri slvnosti rituli.
Predtm vak musel by trpezliv a ukza, e to so svojm ivotom v kltore mysl naozaj vne. Chlapec alebo dieva, ktor sa rozhodlo sta sa mnchom alebo mnkou musel najprv udriava kontakt s kltorom, potom sa dva roky pripravova musel tudova a dopa si vedomosti, po dvoch rokoch sa stal novicom: dostal svoj prv rehon odev, ktor sa vinou trochu lil od mnskeho. Potom sa stal juniorom, toto obdobie ukonil slvnostnmi submi: Zloil sub poslunosti, sub istoty a sub chudoby. A tak sa niekto stal skutone mnchom alebo mnkou.

Cel kltor riadi opt. Opt riadi ivot v kltore. Ten m ma vnimon morlne kvality, hji zujmy kltora. M prvo rozhodnutia.

ivot v kltore sa riadi prsnymi pravidlami Pravidl sa volaj Regula.

Je jedno platn pravidlo, ktorm sa riadia vetci mnsi:

ORA ET LABORA
MODLI SA A PRACUJ

Existuje viacero regul. Mnoho pravidiel vak maj spolonch. ivot v kltore sa delil na prcu a modlitby. Odporalo sa sedem modlitieb denne a jednu non. Aj prca mohla by dvojak. Bu prca telesn pomoc v kuchyni, prca na poli a v zhradke, v dielni, starostlivos o chorch a hosov. Alebo prca duevn psanie knh, modlitby, iluminovanie knh.

Mnsi, ktor nosia jeden odev a dodriavaj jednu regulu spolu tvoria jednu reholu.
Kltory mu by v inch mestch, inch krajinch dokonca aj na inom svetadieli, ale spolu patria do jednej rehole.
Poznte niektor rehou? Je mnoho rehol. Dokonca existuj aj rytierske rehole. Ete aj dnes s Maltzski rytieri a to je rehoa.

gotikaKltor mal by 1 rodinou. Otec bol opt ako sa teda volali ostatn? Bratia.

Rzne rehole sa venovali a venuj rznym innostiam. Najm v stredoveku mali kltory vek spoloensk vznam. Dnes maj vznam skr v kultrnej, spoloenskej a socilnej oblasti. Venuj sa rznym innostiam: staraj sa o chorch, o chudobnch, alebo uia deti v kolch, ved nemocnice.
Poznme naprklad Benediktnov, Dominiknov, Frantiknov, Jezuitov, Milosrdnch bratov, Cistercitov, Kartuzinov, ale aj ensk rehole: Urulnky (Rehoa sv. Uruly), Klarisky, Albetnky (Rehoa sv. Albety) a vemi vea alch.

V minulosti boli kltory a mnsi dleit aj preto, lebo prve v kltoroch uchovvali knihy, mnsi vedeli ta, psa, poznali lieky Prve v stredoveku mali tto dleit funkciu udriavali vzdelanos ochraovali knihy poklady uenia. Opatrovali star knihy, psali nov. Kltornm kniniciam vame za to, e sa zachovali starovek knin prce. Kltorn kninice opatrovali najm knihy, ktor svisia s kresanskou vierou: v prvom rade Bibliu a jej asti, potom knihy, ktor sa pouvaj v kostole brevir teda knihu modlitieb, antifonr knihu piesn, venovali starostlivos aj knihm s legendami o ivote svtch, ale aj in knihy: prce antickch autorov rmske a grcke prce, tvorili naprklad herbre, psali lekrske knihy...

u Cyprina
chodba
pracova
u Cyprina
chodba
pracova

Umenie gotiky


© 1999-2009 Projekt INFOVEK
Posledn zmena: 12.12.2006