logo Infovek Nadpis
   
TV > Témy k TV > Netradi?né hry > Florbal > Malý florbal
   
Malý florbal
florbal    Malý florbal možno hrávať v školskej telocvični, pretože rozmery hracej plochy sú prispôsobené rozmerom hracej plochy pre basketbal, teda 26 x 14 m bez okrajových mantinelov (obr. 1). Počet hráčov na hracej ploche pre malý florbal nie je v rovnakom čaše vyšší ako 4.

<- Florbalový výstroj

   Základom je plastová hokejka s maximálnou hmotnosťou 380 g, ktorá sa skladá z troch časti: čepeľ, palica, ochranná zátka.
   Čepeľ hokejky môže byt dlhá maximálne 35 cm. Jej hrúbka musí byt v rozmedzí 0,5 - 1,3 cm a výška 5 - 8 cm. Povolené zahnutie čepele je do 3 cm.
   Palica má okrúhly alebo oválny profil s maximálnym priemerom 3,5 cm vrátane ochrannej zátky. Palica môže mat omotávku maximálne do polovičnej vzdialenosti jej dĺžky.

   Ďalšou nevyhnutnou súčasťou výstroja je loptička, ktorá musí byt guľatá s priemerom 7,2 cm. Loptička má na svojom povrchu 26 otvorov (dierok) s priemerom 1 cm. Hmotnosť loptičky nesmie prekročiť 23 g.

   Oblečenie a obuv hráčov, ako súčasť výstroja, sú jednoduché: trenírky, tričko a vhodná športová obuv, pričom sa odporúča už v začiatkoch odlišovať hrajúce družstvá rovnakými dresmi.

<- Počet hráčov a ich striedanie

   Ako už bolo spomenuté, počet hráčov malého florbalu nesmie byt v rovnakom čaše vyšší ako 4. Ide o hráčov v poli. Brankár, v pravom slova zmysle, vzhľadom na rozmery bránky (uvedené ďalej), v malom florbale nefiguruje. hráčov možno ľubovoľným spôsobom kombinovať vo forme zmiešaných družstiev (napr. 2 chlapci a 2 dievčaťa). Treba však podotknúť, že v začiatkoch a hlavne na hodinách telesnej výchovy je možné zvýšiť počet hráčov v poli pre väcšiu efektívnosť hodiny.
   Striedanie hráčov nie je nijako obmedzené. Hráči sa môžu v priebehu hry kedykoľvek striedať v ľubovoľnom počte. Pri striedaní treba venovať pozornosť tomu, aby nebol prekročený maximálny počet hráčov na hracej ploche.

<- Hrací čas

   Za optimálny hrací čas sa v malom florbale považuje čas 2 x 15 min. V rámci školskej telesnej výchovy však možno tento čas podľa potrieb a podmienok upravovať, ale vždy tak, aby boli zachované dva polčasy hry.

<- Rozhodca

   Stretnutie v malom florbale riadi jeden rozhodca. Na čo najdôkladnejšie osvojenie pravidiel tejto športovej hry odporúčame, aby si žiaci (po zvládnutí základných pravidiel) rozhodovali stretnutia sami. Určitú časť stretnutia by rozhodoval vždy iný žiak. Učiteľ telesnej výchovy by mal byt len akýmsi "pomocníkom", ktorý stretnutie sleduje z priestoru mimo hracej plochy a v nevyhnutnom prípade pomôže s riešením spornej situácie, ktorá sa vyskytla v hre.

   Uvedenú skutočnosť považujeme za veľmi dôležitý a významný výchovný prvok a odporúčame, aby rozhodca z radov žiakov sledoval aj to, čí sa hrá v duchu fair-play, čí sa súperi navzájom rešpektujú, čí rešpektujú rozhodnutia rozhodcu...
   Výchovná sila športu spočíva teda nielen v dodržiavaní jeho písaných pravidiel, ale aj v dodržiavaní pravidiel nepísaných.

<- Hracia plocha


Obr.1 Hracia plocha pre malý florbal


   Rozmery hracej plochy na malý florbal sme už uviedli. Podotýkame, že pre potreby školskej telesnej výchovy sú rozmery hracej plochy viac-menej orientačné a možno ich prispôsobiť daným priestorovým podmienkam (v tom prípade treba primerane upraviť aj maximálny počet hráčov).
   Namiesto mantinelov, ktoré sú v prípade florbalu najväčšou investíciou, sa odporúča použiť v telocvični lavičky (pokiaľ ich je dostatočný počet), resp. využiť voľne steny telocvične, od ktorých sa loptička odrazí.
   Na hracej ploche sú nasledovné čiary a body: stredová čiara, bránkovisko (čiara bránkoviska vzdialenejšia od stredovej čiary je tzv. bránková čiara), stredový bod, rohové body, sedemmetrový bod.

Bránka a bránkovisko

   Malý florbal je charakteristický aj tým, že bránka má veľmi malé rozmery: 60 x 90 x 40 cm (v x š x h).
   Uvedené rozmery bránky robia malý florbal atraktívnejším, bohatším na góly a príťažlivejším pre žiakov, pretože žiadny z nich nemusí byt brankárom v pravom slova zmysle, t.j. nemusí "štát" v bránke. Každý sa môže rovnako aktívne podieľať na hre.
   Bránkovisko s rozmermi 3 x 1,5 m je vyznačené územie na hracej ploche a hra v ňom má svoje špecifiká, ktoré sú opísané nižšie.

<- Hra

   Stredová čiara rozdeľuje hraciu plochu na dve polovice. Stredový bod je určený na rozohrávanie. Hra sa začína vhadzovaním. Rozohráva sa tak, že protihráči stoja celom k sebe v smere útoku a čepele hokejok majú položené na povrchu hracej plochy a to rovnobežne v blízkosti loptičky, ktorú rozhodca položil na stredový bod. Na signál rozhodcu sa hráči snažia rozohrať loptičku spoluhráčom, ktorí sú rozostavení na vlastnej polovici hracej plochy, minimálne 3 m od rozohrávajúcich hráčov. Rovnakým spôsobom sa rozohráva v prípade prerušenia hry po strelení gólu. Z vhadzovania možno zaznamenať gól.
   Zahájenie hry (vhadzovanie) odporúčame nacvičiť zvlášť, pretože sa odlišuje od vhadzovania v ľadovom hokeji, ktorý najmä chlapci hrávajú v rozličnej podobe vo voľnom čaše. Tam získané pohybové návyky by mohli preniesť do florbalu, čo by nebolo žiaduce.

LOPTICKA MIMO HRACEJ PLOCHY (AUT)

   Na úvodných hodinách sa iste často stane, že loptička opustí hraciu plochu (u žiakov sa ešte nerozvinuli pohybové zručnosti potrebné na zachytávanie prihrávok). Oveľa častejšie bude k tomu dochádzať vtedy, keď sa bude hrať bez mantinelov. Ako alternatívu mantinelov sme navrhli lavičky a voľné steny. Pri použití lavičiek však existuje možnosť, že loptička hraciu plochu opustí. V takomto prípade bude rozohrávať súper a to z miesta, kde loptička opustila hraciu plochu. Rozohráva sa minimálne 1 m od mantinelu (resp. lavičky). Rozohráva sa úderom. Pri rozohrávaní je zakázané: rozohrávať ťahom, rozohrávať zdvihnutím loptičky, dotknúť sa loptičky dvakrát za sebou. Všetci protihráči musia stáť minimálne 3 m od rozohrávajúceho hráča, ktorý musí rozohrať loptičku do 3 sekúnd, aby neporušil pravidlo o zdržiavaní hry. Gól (aj vlastný) zaznamenaný priamo z rozohrávania neplatí. Rovnaké pravidlo platí aj vtedy, keď sa loptička dotkne stropu telocvične.
   V prípade, kedy loptička opustí hraciu plochu, dotkne sa stropu alebo sa zničí a nie je možné zistiť, ktoré družstvo to zavinilo, vhadzuje sa z miesta 1 m od mantinelu, ale spôsobom ako na začiatku hry.

HRA V BRÁNKOVISKU

   Hrať hokejkou v bránkovisku je dovolené, ale hráč nesmie hrať vtedy, keď sa nachádza v bránkovisku akákoľvek časť jeho tela.
   Ak sa previní útočiaci hráč, bude jeho družstvo potrestané voľným úderom 3 m od bránkoviska.
   Ak sa previní brániaci hráč, bude jeho družstvo potrestané trestným strieľaním.

GÓL

   Gól platí vtedy, keď bol zaznamenaný hokejkou. V prípade, keď útočiaci hráč vystrelil loptičku a odrazila sa od jeho vlastného spoluhráča do bránky bez toho, aby ju spoluhráč úmyselne usmernil, gól platí. Platí aj vlastný gól.
   Gól neplatí vtedy, keď bol zaznamenaný inak ako hokejkou (úmyselným kopnutím loptičky, jej usmernením nohou, rukou, telom, hlavou. Gól neplatí ani vtedy, keď bol útočiaci hráč v okamihu streľby akoukoľvek časťou tela v bránkovisku alebo keď loptička neprešla celým objemom za bránkovú čiaru. Treba mat na pamäti aj to, že priamo z rozohrávania nemožno zaznamenať gól.

<- Priestupky a tresty

   Žiaci by mali dôkladne poznať všetko, čo pravidlá zakazujú, hlavne preto, aby nedochádzalo počas hry k zbytočným zraneniam.

Zakazuje sa:
 • sekanie (prudký úder do hokejky súpera)
 • akákoľvek hra vo výskoku
 • hákovanie alebo zdvihnutie hokejky
 • hra hlavou alebo hra rukou
 • prihrávka nohou
 • hra alebo pokus o zasiahnutie loptičky vo výške nad kolenami
 • hra hokejkou medzi nohami súpera
 • spracovanie loptičky nohou viac ako jedným prikopnutím
 • strkanie a "nabehnutie" do súpera
 • nedodržanie trojmetrovej vzdialenosti pri rozohrávaní
 • hra v kľaku na oboch kolenách
 • zdržiavanie hry (povoľujú sa maximálne 3 sekundy na rozohranie)
 • hra v bránkovisku v prípade, že hráč sa nachádza akoukoľvek časťou tela v bránkovisku
 • držanie súpera
 • nešportové správanie
 • pri streľbe napriahnuť alebo došvihnút hokejku nad pás.
   Ak ktorýkoľvek hráč poruší niektoré z vyššie uvedených pravidiel, jeho družstvo bude potrestané takto:

   Voľným úderom (nie ťahom) z miesta priestupku, pričom sa hráč nesmie dotknúť loptičky dvakrát za sebou. Protihráč musí byt vzdialený minimálne 3 m od rozohrávajúceho hráča. Ak došlo k priestupku vo vzdialenosti kratšej ako 3 m od bránkoviska, rozohranie sa posunie do správnej vzdialenosti. Podotýkame, že z voľného úderu je možné priamo zaznamenať gól.

   Vylúčením hráča na 2 minúty. Tento trest sa nariadi v prípade hrubého alebo opakovaného porušenia pravidiel a takisto v prípade nesprávneho striedania (keď je v rovnakom čaše na hracej ploche vyšší počet hráčov ako to dovoľujú pravidlá). Rozohráva sa voľným úderom z miesta priestupku.

   Trestným strieľaním v prípade faulu v gólovej príležitosti, keď je hráč akoukoľvek časťou tela v bránkovisku. Trestné strieľanie sa realizuje zo značky sedemmetrového bodu do prázdnej bránky a počas neho musia všetci hráči (okrem hráča ktorý strieľa) opustiť hraciu plochu.
   
Dokumenty Aktuality Témy k TV Zaujímavosti zo športu
Sútaže Adresár Kontakt Telesná výchova
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006