logo Infovek Nadpis
   
TV > Témy k TV > Netradi?né hry > Ringo
   
Ringo
ringo
   Ringo je kolektívna (môže byť aj individuálna) netradičná hra a zároveň výborná športová hra pre trávenie voľného času, odreagovanie sa detí či dospelých a v neposlednom rade pre budovanie nových priateľstiev.

Ringo ako rekreačná športová hra vzniklo v roku 1959 v Poľsku. Podobná hra sa však hrávala aj začiatkom 20. storočia na zaoceánskych parníkoch. Za novodobého zakladateľa ringa je považovaný Wlodzimierz Strzyzewski, kapitán reprezentačného družstva poľských šermiarov, ktorí sa pripravovali na Olympijské hry. Na OH v Mexiku v roku 1968 predviedol túto hru a tu aj dostala svoje meno.

HRA

Ringo je hra, ktorá rozvíja skoro všetky vlastnosti potrebné pre človeka v dnešnom živote - postreh, rýchlosť reakcie, priestorovú orientáciu, vôľu, obratnosť a fyzickú kondíciu. So svojimi vlastnosťami sa javí ako výborný doplnkový šport. Technika hry je málo náročná. Tiež materiálne nároky sú minimálne - stačia dva krúžky a volejbalové ihrisko, či prenosné "ringo ihrisko" s trávnatou plochou.

PRAVIDLÁ

IHRISKO

Podkladom môže byť akýkoľvek rovný povrch (palubovka, tráva, antuka, umelé krytiny). Ihrisko má tvar obdĺžnika rozdeleného sieťou (volejbalová sieť, špagát s vlajočkami, ...) s týmito odporúčanými rozmermi :
veková kategória rozmer ihriska výška siete
     
deti do 12 6 x 12 m 200 cm
mládež 12 - 15 rokov 8 x 16 m 235 cm
muži, ženy - jednotlivci 9 x 18 m 243 cm
muži, ženy - dvojici a trojice 9 x 18 m 243 cm
Ihrisko pre hru dvaja proti dvom a traja proti trom má rovnaké rozmery ako volejbalové ihrisko 9 x 18 metrov (obr. 1). Môžeme použiť tzv. "ringo sieť", čo je vlastne natiahnutá páska široká aspoň 1 cm, z ktorej visia farebné pásy dlhé približne 25 cm vzdialené od seba nie viac ako 20 cm. Je vo výške 243 cm. Mladšie kategórie majú sieť vo výške 235 cm. Ihrisko pre jednotlivcov (jeden proti jednému) sa líši podľa vekových kategórií. V kategórii mužov a žien má ihrisko rozmery 9 x 18 metrov, v kategórii žiakov, dorastencov (14-15) a juniorov (16-18) 8 x 16 metrov.


Obr. 1 - ihrisko pre Ringo
 • Šírka čiar pri použití vonkajšieho prenosného ihriska by mala byť 2 - 5 cm, pričom by nemali byť pretočené. V telocvični vyhovuje existujúce ihrisko.
 • Pri hre pod holým nebom odporúčame postavenie ihriska tak, aby hráči neboli oslepení slnkom.
 • Výška siete sa meria v strede a sieť by mala byť dobre napnutá. Jej stojany by nemali zasahovať do ihriska.

RINGO KRÚŽOK

 • K hre je potrebné mať k dispozícií dutý gumený krúžok s vonkajším priemerom 170 mm a hmotnosťou aspoň 165 g.
 • Jednotlivci hrajú s jedným krúžkom, dvojice a trojice s dvomi krúžkami súčasne. Každý krúžok sa počíta za bod.
 • Krúžok sa chytá ľubovoľnou rukou, spracovať a odhodiť sa však musí tou istou rukou, ktorou bol chytený.
 • Krúžok sa nesmie prechytiť z ruky do ruky, a ani nadhodiť v ruke.
 • Chytenie krúžku je platné len v dotyku s prstami (nesmie sa navliecť na ruku tak, že nie je v dotyku aspoň s jedným prstom ).
 • Krúžkom držaným v ruke nie je dovolené dotýkať sa akejkoľvek časti svojho tela, tela spoluhráča, ihriska, tyče napínajúcej sieť a ani časti svojho odevu.
 • Krúžok sa nesmie valiť počas letu (robiť kotúle).
 • Krúžok nesmie letieť zvisle smerom k letu (kolmo na sieť a kolmejšie ako pod uhlom 45 stupňov). Rozhodujúcimi okamihmi pre určenie sklonu krúžku, je okamih opustenia ruky a let nad sieťou.
 • Čiary patria k ihrisku a krúžok, ktorý padne na čiaru (i malou časťou zvonku) sa hodnotí ako dobrý.

ZAČIATOK HRY - PODANIE

 • Podáva sa z ľubovoľného miesta spoza zadnej čiary vlastnej polovice ihriska.
 • Jednotlivci začínajú podaním jedného z hráčov, prvý podáva nasadený hráč (v rozpise je zapísaný ako prvý).
 • Pri hre s dvomi krúžkami sa podáva na dohodnutý signál súčasne o oboch strán (písknutie, tlesknutie, povel hra, ...).
 • Pri predčasnom alebo neskoršom podaní (týka sa hry dvojíc a trojíc), keď krúžky nie sú hodené súčasne na povel, rozhodca hru preruší, previnilca napomenie a podanie sa opakuje. Pri opakovanom previnení počas setu súper získava dva body.
 • Hráči sa na podaní menia po troch hrách. Ak sa hráči zabudnú vymeniť a rozhodca to zistí neskoro, nechá hráčov hru dohrať a vymenia sa dodatočne. Dosiahnuté body sa započítavajú a nasledujúci hráč podáva len 2x.
 • V dobe hodu musí byť aspoň jedna noha na zemi. Nie je dovolené hádzať z výskoku (to platí pre všetky hody počas hry).
 • Pristúpenie alebo prekročenie čiary v dobe podania znamená pre dotyčného stratu bodu.
 • Ak sa krúžok pri podaní dotkne siete a dopadne do ihriska nezávisle na druhom krúžku, podanie sa opakuje. Nasledujúce takéto podanie od toho istého hráča znamená preňho stratu bodu, pri hre s dvomi krúžkami - dvoch bodov. V prípade, že krúžok po dotyku siete padne mimo súperovho ihriska, počíta sa ako aut v hre.
 • Krúžok, ktorý je pri podaní hodený mimo ihriska, popod sieť alebo do stojana na sieť, znamená stratu bodu.
 • Čakacia doba k nástupu na zápas je 5 minút od vyhlásenia zápasu rozhodcom (družstvo, ktoré nenastúpi prehráva 0:15, prípadne 0:2).

HRA

 • Set sa hrá do 15 bodov bez strát (jedno podanie 2:0, 1:1, 0:2). K víťazstvu je potrebný dvojbodový rozdiel (15:13, 16:14, ...). Po dosiahnutí 15 bodov pokračuje hra dovtedy, kým jedna strana nedosiahne dvojbodový rozdiel (pri hre s jedným krúžkom nie je potrebný dvojbodový rozdiel na víťazstvo).
 • Vždy keď sa hrá nepárny počet setov, v poslednom si hráči po 8 bodoch vymieňajú strany, kvôli vyrovnaniu podmienok oboch hráčov resp. tímov.
 • Postavenie hráčov na ihrisku je ľubovoľné, chytať a odhadzovať krúžok je dovolené aj mimo ihriska, krúžok však musí letieť ponad sieť.
 • Hráč po chytení krúžku môže urobiť max. 1 krok.
 • Pokiaľ hráč chytí krúžok v behu smerom k sieti, môže urobiť maximálne 3 kroky do odhodenia krúžku a nesmie ich predlžovať.
 • Pokiaľ hráč chytí krúžok v behu smerom do strany alebo dozadu, môže sa po zastavení otočiť smerom k sieti (jeden krok), ale kroky nesmie predlžovať.
 • Pokiaľ chytí krúžok vo výskoku, môže sa dotknúť zeme nohou len dvakrát (obidvoma naraz alebo dopadnutím na jednu a položením druhej - krok).
 • Pri chytení krúžku v skoku a následnom páde sa hráč môže postaviť a potom krúžok odhodiť.
 • Čas držania krúžku je max. 5 sekúnd, pri hre s dvomi krúžkami sa čas počíta len od momentu, keď sú obidva krúžky v pokoji.
 • Nie je dovolené klamať rukou, v ktorej držíme krúžok (klamanie ostatným telom, voľnou rukou, očami a podobne je dovolené).
 • Sieť so stredovou čiarou tvoria "stenu", ktorá sa nesmie presiahnúť žiadnou časťou tela ani krúžkom (ani ponad sieť či do strán).

HRA DVOJÍC A TROJÍC

 • Ak jeden krúžok počas hry spadne (alebo ho niektorý so súperov pokazí), hra pokračuje druhým krúžkom až po jeho dopadnutie na zem.
 • Pri hre dvojíc a trojíc musí každý hráč odohrať chytený krúžok cez sieť sám, nemôže prihrávať spoluhráčovi.
 • Krúžok môžu chytiť dvaja hráči naraz, spracovať a odhodiť ho môže iba jeden z nich.
 • Ak pri chytaní krúžok jednému z hráčov vypadne, môže ho chytiť on alebo jeho spoluhráč ešte raz ľubovoľnou rukou. Viac ako dva dotyky krúžku na jednej strane ihriska znamenajú stratu bodu.
 • Ak sa zrazia krúžky hodené z protiľahlých strán vo vzduchu (v ktoromkoľvek okamihu hry), hra sa opakuje. V prípade, že boli hodené z jednej strany, body stráca tá strana, ktorej krúžky padnú do ihriska.
 • Body sa počítajú za každý krúžok, to znamená, že jedno družstvo môže v jednej výmene získať pri hre s dvomi krúžkami naraz dva body alebo každé družstvo po bode jednom.
 • Pri hre dvojíc alebo zmiešaných trojíc môže rozhodca pri dlhšej pasívnej hre s jedným krúžkom výmenu ukončiť bez priznania bodu. Hra potom pokračuje podaním z dvoma krúžkami.
   V kategórii detí do 12 rokov je možný aj väčší počet hráčov na ihrisku (4 - 6) v závislosti od ich fyzických predpokladov a zručností. Od momentu keď si deti začnú na ihrisku prekážať, môžeme začať ich počty redukovať.
   
Dokumenty Aktuality Témy k TV Zaujímavosti zo športu
Sútaže Adresár Kontakt Telesná výchova
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006