logo Infovek Nadpis
   
TV > Dokumenty > U?ebné osnovy > Pre 1.stupe? ZŠ > Preh?ad tem. celkov > Atletika
   
Ciele

- vytvorená základná predstava o význame atletických cinností na zdravie, na všestranný telesný a pohybový rozvoj
- primeraná schopnost rozlíšit základné atletické disciplíny)
- spolahlivo osvojená základná technika rýchleho a vytrvalostného behu, skoku do dialky s rozbehom, skoku do
výšky a hodu kriketovou loptickou
- pochopené základy taktiky pri vytrvalostnom behu (rovnomerné rozloženie síl)
- schopnost súvislého vytrvalostného behu v trvaní 12 min.
- spolahlivo osvojené základy pravidiel atletických disciplín (teoreticky i prakticky)
- spolahlivo osvojené zásady bezpecnosti a hygieny pri atletickej cinnosti

Obsah

Základné pojmy:

atletická dráha, štart, ciel, rozbežisko, doskocisko, odrazové pásmo, brvno, latka, kriketová lopticka, meracie
pásmo, stopky, štartové císla, šprint, vytrvalostný beh, polovysoký a nízky štart, skok do dialky z rozbehu
spôsobom skrcmo, skok do výšky (spôsoby - skrcný, strižný, valivý - obkrocný, flop), hod kriketovou loptickou,
názvy niektorých dalších atletických disciplín

Poznatky:

- o pravidlách a hodnotení výkonov v atletických disciplínach
- o technike štartov, behu, skokov a hodov
- o taktike vytrvalostného behu
- o význame atletiky a jednotlivých atletických disciplín
- o zásadách hygieny a bezpecnosti pri atletickej cinnosti
- o atletických sútažiach a ich význame

Pohybové cinnosti:

- prípravné hry s atletickými prvkami
- prípravné cvicenia pre jednotlivé atletické disciplíny
- bežecká abeceda
- polovysoký a nízky štart
- beh na 3O - 5O m
- vytrvalostný beh nad 3 min., prerušovaný chôdzou
- súvislý, neprerušovaný vytrvalostný beh postupne od 3 do 12 min.
- cinnosti zamerané na zdokonalovanie techniky behu
- cinnosti zamerané na rozvoj bežeckej rýchlosti a vytrvalosti, vrátane sútaží
- prekážkový beh (ako prekážky slúžia vyznacené ciary, prútiky a iné bezpecné predmety)
- skok do dialky z rozbehu (spôsob skrcmo - odraz z 5O cm vyznaceného pásma)
- skok do výšky (spôsob skrcmo, strihom, v závislosti od podmienok i flop)
- hod kriketovou loptickou (z miesta, z chôdze, z rozbehu)
- cinnosti zamerané na zdokonalovanie techniky skoku do dialky, do výšky a hodu kriketovou loptickou

   
Dokumenty Aktuality Témy k TV Zaujímavosti zo športu
Sútaže Adresár Kontakt Telesná výchova
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006