logo Infovek Nadpis
   
TV > Témy k TV > Tematické celky > Atletika - behy na krátke vzdialenosti
   
Atletika
atletika Behy na krátke vzdialenosti

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

   Behy na krátke vzdialenosti tvoria skupinu atletických disciplín cyklického charakteru v rozsahu do 400 m. Vyznačujú sa relatívne krátkym trvaním (do 60 s) a maximálnou, resp. submaximálnou intenzitou pohybovej činnosti. Súťaže v behoch na 100, 200 a 400 m a v štafetách na 4 x 100 a 4 x 400 m v kategóriách mužov i žien sú stabilnou súčasťou olympijských hier.
   V školskej TV sa hodnotí beh na 50, 60 a 100 m. Na súťažiach v žiackych a dorasteneckých kategóriách sa stretneme aj so šprintom na 150 a 300 m.
   Rozhodujúcimi faktormi športovej výkonnosti na vzdialenostiach do 200 m sú úroveň maximálnej bežeckej výkonnosti a schopnosť udržať ju čo najdlhšie (vytrvalosť v rýchlosti). V behoch na 400 m (resp. 300 m) je okrem rýchlosti určujúcou schopnosťou špeciálna vytrvalosť. Na výkonnosti a úspešnosti v šprintoch sa podieľajú aj silové schopnosti (hlavne odrazová výbušnosť), ako aj koordinačné schopnosti a ohybnosť.

Pravidlá súťaženia

   Pri pretekoch do vzdialenosti 400 m bežci povinne vybiehajú zo štartových blokov a celú vzdialenosť bežia v oddelených dráhach. Štartér dáva tieto povely: "Na miesta!", "Pripravte sa!", "Pozor!", a keď sú všetci pretekári v pokojovej polohe, vystrelí. Bežci vybiehajú na zvukový signál. Každý bežec môže jedenkrát zaviniť chybný štart. Keď zaviní chybný štart dvakrát, musí byt vylúčený z pretekov.
   O umiestnení pretekárov v cieli sa rozhoduje podľa poradia, v akom ktorákoľvek časť ich trupu pretne cieľovú rovinu.

Teória pohybovej činnosti

   Behy na krátke vzdialenosti tvoria ucelenú pohybovú činnosť, ktorú delíme na:

- nízky štart a štartový rozbeh,
- beh na trati,
- dobeh do cieľa.

Na povel "Na miesta!" sa bežec postaví do svojej dráhy na zoradovaciu čiaru za štartové bloky.

NÍZKY ŠTART

Na povel "Pripravte sa!" bežec nastupuje do blokov tak, že sa postaví pred štartovacie bloky, rukami sa oprie o zem a postupne umiestni prednú (odrazovú) nohu na prednú opierku a potom zadnú (švihovú) nohu na zadnú opierku bloku. Po kľaknutí na koleno zadnej nohy bežec umiestni prsty rúk ("striešku" tvorí palec na jednej a ostatné prsty spojené na druhej strane) tesne za štartovú čiaru. Paže sú v šírke pliec, vystreté, v kolmej polohe alebo mierne vysunuté dopredu. Hlava je v pokračovaní trupu, ktorý je mierne zhrbený, alebo je mierne predklonená. Hmotnosť tela je rovnomerne rozložená na oporné končatiny. Túto polohu charakterizuje dostatočná stabilita a primerané svalové napätie.

Na povel "Pozor!" bežec plynulo dvíha panvu, pri súčasnom vysunutí pliec dopredu, niekoľko centimetrov pred miesto opory rúk. Výška panvy je 5 - 10 cm nad úrovňou pliec. Hlava zostáva v pokračovaní trupu, pohľad smeruje na alebo trocha pred štartovú čiaru. Chodidlá sa opierajú o celú plochu opierok, hmotnosť tela je rovnomerne rozložená na horné a dolné končatiny.

Po výstrele štartéra sa pohyb začína odrazom paží od podložky so súčasným pôsobením síl dolných končatín na opierky. Telo sa vymrští dopredu hore pod uhlom 45 - 50°.
ŠTARTOVÝ ROZBEH

Úlohou štartového rozbehu je dosiahnuť najvyššiu rýchlosť v najkratšom čaše. Došľap je v prvých troch krokoch za priemetom ťažiska, postupne sa posúva na jeho úroveň a v ďalších krokoch sa dostáva pred ťažnicu. Trup sa postupne vzpriamuje, zvyšuje sa frekvencia a narastá dĺžka krokov. Hovoríme o technike šliapavého behu.

BEH NA TRATI

Jeho cieľom je udržať, prípadne zvýšiť rýchlosť získanú štartovým rozbehom. Trup je vzpriamený, hlava je v predlžení osi trupu, os pliec je stále kolmo na smer behu. Paže sa pohybujú v opozícii s dolnými končatinami. Uhol pokrčenia v lakťovom kĺbe je okolo 90s.

DOBEH DO CIEĽA

Vyvrcholením úsilia šprintéra je napriek poklesu rýchlosti v závere trate, vplyvom únavu, dobeh do cieľa. Platí zásada, že tzv. vpadnutie do cieľa (predklon, predklon s vytočením pliec) má bežec vykonať bez prípravných pohybov v poslednom kroku, aby si zachoval rýchlosť a zlepšil výkon i umiestnenie. Po prebehnutí cieľom bežec "vypne" úsilie, ale pohyb násilne nebrzdí.

Didaktika švihového behu

ZÁKLADNÉ PROSTRIEDKY VÝCVIKU ŠVIHOVÉHO BEHUPohybové hry. Patria sem všetky pohybové a štafetové hry bežeckého charakteru. Pomocou nich zdokonaľujeme základné pohybové zručnosti, reakčnú a akceleračnú rýchlosť a zameriavame sa na komplexný nácvik techniky behu v rôznych podmienkach. Vhodné je organizovať hry súťaživou formou.

Imitačné cvičenia pohybu paží na mieste a neskôr v behu. Dôraz kladieme na kolmý smer pohybu vzhľadom na pravoľavú os tela. Zachovávame stály uhol pokrčenia v lakťovom kĺbe pri vysokej i meniacej sa frekvencii. Pri behu je pozornosť zameraná na pohyb paží, dolné končatiny sa pasívne prispôsobujú rytmu pohybu.

Vybehávanie - bežecké úseky strednej intenzity. Pozornosť cvičencov sa vedome zameriava na zaujatie optimálnej polohy trupu a hlavy, prácu končatín, hlavne správne kladenie chodidiel a pružnú prácu v členkovom kĺbe opornej končatiny, na celkovú hravosť a uvoľnenosť pohybov.

Špeciálne bežecké cvičenia, tzv. bežecká abeceda prispievajú k nácviku a zdokonaľovaniu jednotlivých fáz bežeckého pohybu a zároveň pôsobia aj na rozvoj ohybnosti, svalovej pružnosti a rýchlostno-silových schopností.

Nízky štart. Štartová poloha má vytvoriť bežcovi optimálne podmienky na začiatok behu. Osobitosti umiestnenia štartových blokov existujú v dôsledku rôznych telesných rozmerov, úrovne pripravenosti šprintérov. Podľa vzdialenosti opierok od štartovej čiary rozoznávame stredné, úzke a široké postavenie blokov. V začiatočnom výcviku sa uplatňuje najviac stredné postavenie. Predná opierka je vo vzdialenosti 40 – 60 cm (asi dve stopy) a zadná 75 – 90 cm (tri stopy) od štartovej čiary. Sklon prednej opierky je 40 - 50o a na zadnej 60 - 70o.

Pri štarte v zákrute sa umiestňujú bloky v smere dotyčnice oblúka bežeckej dráhy a sú vysunuté čo najviac k jej vonkajšiemu obvodu.
   
Dokumenty Aktuality Témy k TV Zaujímavosti zo športu
Sútaže Adresár Kontakt Telesná výchova
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006