logo Infovek

EVANJELICKÁ ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA PRE HLUCHOSLEPÉ DETI

Odhaduje sa, že v SR žije približne 2500 ľudí s kombinovaným postihnutím zraku a sluchu. Nevieme presne určiť koľko máme na Slovensku detí s týmto poškodením, no tieto deti sú vzdelávateľné. O odborne vzdelávanie žiakov s kombinovaným postihnutím zraku a sluchu sa stará Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti so sídlom v Červenici pod Dubníkom na Východnom Slovensku. Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR túto školu zaradilo do siete škôl prípisom číslo 537/1992 – 21 zo dňa 15. júna 1992.

Táto jediná škola svojho druhu na Slovensku poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti s kombinovaným poškodením zraku a sluchu, ku ktorému sa pridružuje mentálne, telesné postihnutie a tým vzniká viacnásobné postihnutie. Do školy sú prijímaní žiaci vo veku od troch rokov, ich dochádzka končí osemnástym rokom života. Všetci žiaci majú vypracovaný svoj individuálny vzdelávací plán (vyučovací variant C), ktorý vychádza z úrovne toho, ktorého žiaka podľa ktorého sa odvíjajú ďalšie činnosti plánované týždenne na každý deň. Každý deň je pre ne novým dňom s možnosťou nového poznania ale aj upevňovania. Snažia sa o to kvalifikovaní pracovníci školy, ktorí sa žiakom venujú individuálne podľa schváleného normatívu 1 žiak = 1 učiteľ.

11-ROČNÉ SKÚSENOSTI V ŠKOLE

Moje pocity pri prvom kontakte so hluchoslepým žiakom sú neopísateľné. Nikdy predtým som nevedela, že existujú takéto deti. Bola som prekvapená a beznádejná, keď som nevedela ako im pomôcť. Len čas i ľudia s podobnými skúsenosťami a ukončenie vysokoškolského vzdelania mi pomohlo pochopiť čo potrebujú deti so súčasným poškodením zraku a sluchu. Niektoré deti sú živé a divoké ako hurikán, zaoberajúcimi sa len svojou najobľúbenejšou činnosťou, iné zas ležiace bábätká vôbec sa nezaujímajúce o okolitý svet. Bez nás by ani jedno z nich nenašlo cestu k nám, pretože iní žijú vo s vojom svete. Zo skúseností a 11 ročnej praxe v menovanej škole môžem napísať o rozdiele, keď žiak nastúpi v prvý deň do školy a odchodom zo školy. Výsledky sú u každého žiaka viditeľné rozdiel je iba v časovom obmedzení a schopnostiach. No s určitosťou môžem potvrdiť názor mnohých učiteľov, že aj deti s poruchami zraku a sluchu sú vzdelávateľné.

AKO SA S DEŤMI PRACUJE

K tomu aby to tak bolo potrebujú špeciálny prístup, upravené prostredie a nekonečne mnoho času. Znamená to, že nestačí iba 1 či 2 vyučovacie hodiny v priebehu dňa, ale nepretržitý individuálny prístup k tomu, aby sa dostavili výsledky. V škole je k dispozícii okrem personálu rôzny didaktický materiál, ktorým precvičujeme zachované zvyšky zmyslov. Učíme žiakov hrať sa, manipulovať s predmetmi. Okrem precvičovania čiastočných strát zmyslov sa všetci žiaci zlepšili aj v sebaobslužných činnostiach, v jemnej a hrubej motorike, v oblasti orientácie a mobility, komunikácii, kognitívnom a nepochybne aj v sociálnom a emocionálnom rozvoji. Každá výchovná zložka je precvičovaná každý deň tzn. 5 dní v týždni v troch heterogénnych triedach. Aj počas odpoludnia sa venujú žiakom vychovávatelia za asistencie pomocných vychovávateľov. Práve neustále časté opakovanie činností pomáhajú takto postihnutým žiakom napredovať a robiť radosť ich rodičom. Bez ochoty a spolupráce rodičov by táto práca a výsledky neboli také výrazné. Veľkou pomocou pre dieťa je práve rodič, ktorý vidí a chápe potrebu svojho dieťaťa a to potrebu vzdelávať sa a komunikovať. Vzájomným obohatením určite je, ak zistíme, že si navzájom rozumieme.

ŠKOLA PONÚKA POMOC

Určite je na Slovensku viac detí s touto kombináciou poškodenia, ktorým by sme radi pomohli. Mnohí z Vás učiteľov, či riaditeľov špeciálnych škôl ste prišli do kontaktu s deťmi, ktoré boli viacnásobne postihnuté a rodičia Vás žiadali o prijatie do školy a Vy ste ich v záujme rozvoja dieťaťa, či nedostatku kvalifikovaného personálu odmietli.
Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti je tu pre takýchto rodičov. Prosíme Vás odovzdajte kontakt na nás rodičom takýchto detí. A samozrejme radi privítame aj Vás na priateľskej návšteve, radi Vám ukážeme našu školu a spôsob výuky.

Marta Ovadová - učiteľka a zastupujúca riaditeľka.

KONTAKT

Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti
082 07 Červenica č.114
tel: 051 – 7790215
fax: 051 – 7790215
evphsd@vadium.sk
evphsd@yahoo.com
Informácie aj na www.radost.sk

SPOJE: Nájdete na www.vlaky.sk , www.cp.sk

Do školy môžu rodičia prihlásiť svoje deti od 3 rokov života dieťaťa z celého Slovenska bez rozdielu vierovyznania a svetonázoru.

Je možné dohodnúť sa aj na tzv. diagnostickom pobyte, či nultom ročníku, po absolvovaní ktorého sa uvidí, či je prijatie dieťaťa vhodné pre obidve strany. Počas tohto pobytu môže byť rodič prítomný pár dní potrebných na aklimatizáciu dieťaťa a na konzultácie, ktoré sú spočiatku potrebné. Škola za týmto účelom poskytuje bezplatné ubytovanie v 2-lôžkovej izbe

O prijatí a neprijatí žiakov do školy rozhoduje komisia za prítomnosti riaditeľa školy, pedagogických a iných odborníkov. Rozhodne tak aj na základe predložených odborných lekárskych vyšetrení ( neurologické, psychologické, foniatrické, tyflopedické...)

Do školy sa prijímajú :

 1. deti s poruchou sluchu a zraku, ktoré vo svojej kombinácii spôsobujú ťažké poruchy v komunikácii a v ďalšom vývoji zapríčiňujú problémy vo výchove a vzdelávaní tak, že ani výchovný program pre sluchovo, prípadne zrakovo postihnutých nie je možné im prispôsobiť. Porucha sluchu a zraku sa môže vyskytovať v rôznej kombinácii:
  • hluchota a slepota
  • hluchota a slabozrakosť
  • slepota a nedoslýchavosť
  • nedoslýchavosť a slabozrakosť
  • porucha centrálneho vnímania sluchových a zrakových podnetov
 2. deti, ktoré majú poruchu sluchu a zraku v kombinácii s ďalším postihnutím:
  • ľahká a stredná mentálna retardácia
  • telesné postihnutie, ak tieto deti nie sú schopné vzdelávať sa v podmienkach školy pre sluchovo alebo zrakovo postihnutých,
 3. deti ohrozené hluchoslepotou:
  • deti, ktoré sú postihnuté hluchotou a majú perspektívu, že v najbližšom čase stratia zrak a naopak,
  • deti, ktoré sú postihnuté slepotou hrozí im ohluchnutie,
  • ako aj deti, u ktorých sa zrakové, alebo sluchové možnosti ustavične zhoršujú.

Domov Aktuality Projekt Akcie Dokumenty Pomôcky Odkazy Diskusia Kontakt
© Projekt Infovek