logo Infovek

Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních

Recenzia knihy

obálka knihy Zdena Michalová
2. vydání, ISBN: 80-7311-000-8, 104 stran formátu A5,
Určené učiteľom a rodičom detí a študentov 2. stupňa ZŠ a SŠ

Problematika špecifických porúch učenia je závažná, pretože nevedieť dobre čítať, písať alebo počítať znamená mať uzavorenú cestu k informáciám a k dalšiemu vzdelaniu. Nezávisle od inteligencie bývají deti s ŠPU v škole neúspešné a mávajú ťažkosti aj s profesnou prípravou; svoje intelektové predpoklady nie sú schopné naplno využiť a strácajú možnosť ďalej študovať - vynikajúce rozumové schopnosti totiž často nestačia ťažkosti zapríčinené poruchou kompenzovať.

V škole existuje pre deti s problémami výučbového nebo výchovného rázu zložitý, diverzifikovaný svet, a napriek tomu, že často ide o žiakov nadaných, ktorí svoj problém zdolávali zvýšeným úsilím a zásluhou rodiny, s prechodom na druhý stupeň sa ich ťažkosti stupňujú. Neradi čítajú, nestačia tempu ostatných. S tým úzko súvisia vznikajúce ťažkosti sekundárne: dieťa si buduje pocit menejcennosti, následne s odporom ku škole, ťažko sa začleňuje do sociálnej skupiny vrstovníkov a má nedobrý vzťah k učiteľom i rodičom.

Ak sa mu včas nepomôže, môžu jeho problémy vyústiť do neurotizácie, záškoláctva či dokonca závažnejšej trestnej činnosti. Preto je potrebné, aby jeho okolie bolo o problémoch informované, aby dokázalo zaujať správny postoj.

Publikácia sa zaoberá tými obdobiami školskej dochádzky, ktoré u nás doteraz nie sú dostatočne spracované, a to druhým stupňom ZŠ a školami strednými. Jej cieľom je zoznámenie širokej verejnosti so skúsenosťami učiteľskej i poradenskej praxe a poskytnúť rady, ako týmto deťom účinne pomáhať.

Zdena Michalová

Domov Aktuality Projekt Akcie Dokumenty Pomôcky Odkazy Diskusia Kontakt
© Projekt Infovek