späť AAA

K pracovnému zošitu pre 6. ročník 


Deti hladujú Horčičné semeno Ježiš - svetlo v tejto dobe Kristov majestát Kristus nemá ruky Spoločenstvo

Deti hladujú

Obraz k téme: Potreba obnovy síl (podľa prac. zošita)
Cieľová skupina: 6. ročník ZŠ (podľa prac. zošita)
Ďalšie možnosti:
Využitie práce so symbolmi: Miska, nádoba, nádoba mojej duše
Práca s obrazom: Čo vidím? Čo mi to pripomína (akú udalosť)? Čo prajem týmto deťom?

deti hladujú

 

klikni na obrázok pre zväčšenie

Meditácia:
Na obrázku vidíme deti. Deti, ktoré sú hladné.
Hlad nevymizol zo sveta ani v 21. storočí.
Hlad vo svete môže mať rôzne príčiny. Môže to byť i dôsledok neúrody, ale najčastejšie je to dôsledok zlých životných podmienok niektorých štátov alebo vojna.
Deti na obrázku nastavujú svoje prázdne misky, aby ich niekto naplnil. Vystierajú ruky jedno pred druhým. Čo sa im dá vyčítať z tvárí? Čo pritom asi hovoria? „Prosíme, aspoň trochu jedla, nejedli sme už 2 dni. Nie sme nároční. Stačí nám to, čo sa vám zvýšilo. Ale už naozaj nevládzeme. Ak nám dáte jesť, sľubujeme vám, že keď vyrastieme, budeme statočne pracovať a postaráme sa o vás, pretože vy už vtedy budete starí.“
Ak sa pozrieme na obraz ináč, misky môžu predstavovať i našu dušu. Našu dušu, ktorá túži po Bohu, má po ňom smäd. Už v SZ hovorí žalmista: “Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.“ A inde: “Pane, daj nám chlieb z neba.“
V tom prípade chcem patriť medzi tieto deti aj ja a verím, že i ty.
Možno sa už stalo, že som z úprimného srdca zavolal: „Pane, daj nám chlieb z neba a nasýť nás. Ty sa nám tak často ponúkaš a pozývaš nás k svojmu stolu.“
Pane, zmeň naše zmýšľanie, vlož do nášho srdca túžbu po tebe, daj nám pocítiť duchovný hlad. Daj nám pocítiť, že bez teba nie je v nás život.
Ježišu, dnes ti sľubujem, že sa budem snažiť častejšie a pravidelne prijímať chlieb života a že v hĺbke mojej duše budeš mať vždy pevné miesto.

návrat hore


Horčičné semeno

Obraz k téme: Rast Božieho kráľovstva (podľa prac. zošita)
Cieľová skupina: 6. ročník ZŠ (podľa prac. zošita)
Ďalšie možnosti:
Téma: Život je rozdávanie, Podobenstvo o horčičnom zrne, Ja som vinič, vy ste ratolesti.
Využitie práce so symbolmi: strom – symbol vnút. duch. rastu, kríž, ruka.

Horčičné semeno

klikni na obrázok pre zväčšenie

Meditácia:
   Čo je to vlastne predo mnou?
Strom? …… Ak je to strom, potom je to veľmi zaujímavý strom. Taký v prírode nenájdeme. Tento strom určite znázorňuje niečo iné. Veď ho tvorí veľa ľudí, veľa rúk, veľa tvárí.
   Ako blízko sú si títo ľudia! Iste sa tam nikto necíti sám. Nikomu nemôže byť smutno. Hoci ich je veľa, ich ruky priam volajú ďalších: „Poďte medzi nás!“ Ale kde sa pomestia? Príslovie hovorí, že dobrých ľudí sa veľa zmestí. Každý, kto sa o to snaží, dokáže prijať medzi seba ďalších.
   Našiel si sa i ty na tomto obrázku? Ešte nie? Tak si všimni postavu, ktorá je v strede a má ruky v tvare kríža.
Ešte ti to nič nehovorí?
Kristus povedal, že Božie kráľovstvo je ako horčičné semeno, najprv malé a neskôr vyrastie vo veľký strom. Kristus tým myslel radostné spoločenstvo – cirkev.
Všetci tí ľudia, znázornení na obrázku, vedia, že on je tým, ktorý to tak chcel - aby Božie kráľovstvo rástlo už tu na zemi.
Tí ľudia to vedia, a preto ukazujú na Krista. To on prišiel, aby začal budovať kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.
Božie kráľovstvo rastie i tvojím pričinením. Preto neváhaj a denne pros: „príď kráľovstvo tvoje“. Amen.

návrat hore


JEŽIŠ – SVETLO V TEJTO DOBE

Čo vidíme na obraze?
V centre obrazu je dieťa. Hoci v skutočnosti by to mala byť najmenšia z postáv, dieťa je najväčšie. Je ako slnko, ktoré svojím jasom ožaruje všetko okolo. Jeho svetlo preniká všetko. Ešte i kríž, ktorý vidíme vľavo hore, je prežiarený pôsobením Dieťaťa. Dieťa je tu teda najdôležitejšie. Vieme kto to je? Je to Ježiš.
Ten, ktorý prišiel ako svetlo na osvietenie pohanov, na slávu Izraela a pre spásu všetkých národov. Je to ten, ktorý ako 30 ročný prišiel do synagógy v Nazarete, rozvinul knihu proroka Izaiáša a čítal:

JEŽIŠ – SVETLO V TEJTO DOBE

klikni na obrázok pre zväčšenie

„Duch Pána je nado mnou,
lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu
a ohlásiť Pánov milostivý rok.

     Vo SP nemáme veľmi veľa textov z detstva Pána Ježiša. To čo máme, je pre nás o to vzácnejšie.
Vľavo na obraze vidíme postavu Simeona, ktorý bol mužom spravodlivým a nábožným. Čakal v chráme na Mesiáša, na osloboditeľa, na záchrancu utláčaného ľudu Izraela. V Ježišovi spoznáva, že On je svetlo pre všetkých ľudí. Asi sa nedožil Ježišovho verejného účinkovania, no Ježiš bol pre neho ten, v ktorom spoznal svojho Vykupiteľa.
     Simeon mal ten dar, že ho vedel dopredu nazvať Vykupiteľom sveta. Simeon, vidí v Dieťati toho, ktorý prináša spásu nie iba pre neho, ale pre všetkých, ktorí za ním budú prichádzať s vierou. Podobne i Anna velebí Boha za to, že sa dočkala prisľúbeného Vykupiteľa.

Simeon už vopred videl, že Ježiš bude pre našu spásu trpieť. To znázorňujú červené škvrny na Ježišových rukách a nohách. Sú to znaky ukrižovania, jeho vykupiteľského diela.
Aj môj pohľad vidí viac ako iba dieťa. Je to Ježiš – Boží Syn, je to Mesiáš – pomazaný, je to Vykupiteľ sveta – zmŕtvychvstalý Kristus.
Je to Vykupiteľ môj aj tvoj.

Kto sú tí utrápení ľudia na pravej strane obrazu? Títo chorí na tele, ale i na duši sa stretli s Ježišom neskôr, počas jeho verejného účinkovania. Prečo je to teda na obraze znázornené?
V týchto ľuďoch vidím celé ľudské pokolenie, vidím zástupy ľudí všetkých čias, ktorí už 2000 rokov prichádzajú za Ježišom a on ich uzdravuje na duši i na tele. Ježiš uskutočňuje svoje poslanie, jeho slovo uzdravuje, dôvera v neho oslobodzuje a pohľad na neho pôsobí ako maják na rozbúrenom mori.

Ako je to so mnou? Ako by som do pravej časti obrazu dokreslil seba? Cítim sa byť v zástupe ľudí, ktorí Krista potrebujú? Trápi ma niečo? Som akoby vo väzení, v tme a iba akoby cez zamrežované okno sa občas prediera lúč svetla, ktorý mi dáva nádej?

Ak sa opäť pozorne pozriem na obraz, zistím, že všetky oči okolostojacich postáv sa pozerajú na Ježiša, ale On sa pozerá von z obrazu, pozerá sa práve na mňa.
On je živý Boh a je tu pre mňa.

Hovorí mi: brat, sestra, nedovoľ, aby moja vykupiteľská cena bola pre tvoj život márna. Prichádzam práve kvôli tebe. Ja svoje rozhodnutie vykúpiť celý svet nezmením, stojím si za slovom. Moja láska k tebe nemá hraníc. Prichádzaj za mnou, nasleduj ma, veď nosíš v sebe pečať môjho života.

návrat hore


Kristov majestát

Kristus – víťaz nad smrťou. Je v kruhu, ktorý predstavuje večnosť, nekonečnosť. Kruh nemá začiatok ani koniec. Ale tento kruh pretína svätožiara. Áno, ten, ktorý je od večnosti, vstúpil do dejín ľudstva, prišiel na tento svet, aby nás vykúpil a spasil.
V svätožiare sú naznačené trámy kríža, na ktorom Kristus zomrel. Východná ikonografia vpisuje do týchto trámov aj písmená Hó, Omega a M, čo znamená Ja Som.
Kristus má na rukách a nohách viditeľné znaky po klincoch. Pravú nohu má trochu viac vpredu. Týmto znakom sa odlišovalo kresťanské znázorňovanie Boha, ako Boha živého, toho ktorý je, ktorý je tu. Pohania znázorňovali svoje božstvá tak, že nohy mali v jednej rovine, čo si kresťania vysvetľovali, že je to mŕtvy boh.

Kristov majestát

 

klikni na obrázok pre zväčšenie

Kristus majestátne sedí. Čo je jeho trónom? Zemeguľa, celý vesmír alebo dúha?
   Aj žalmista hovorí: zem je podnožkou mojich nôh. Jemu sa budú klaňať všetci králi zeme. Kristus, ktorý prišiel na túto zem, je a zostáva vládcom. Je Pánom neba i zeme, zem si vybral za pozemskú vlasť na 33 rokov.
   Alebo má pod sebou celý vesmír? Kristus – Kráľ vesmíru, ten ktorý je v Bohu od počiatku a zostáva naveky, skrze ktorého povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo
(Jn 1,3).
  Alebo je to dúha? Symbol Božej dobroty a Božieho milosrdenstva? Ale aj krásy stvorenstva. Dúha sa stala prvou zmluvou medzi Bohom a ľudstvom.
   V stredoveku znázorňovali Krista -Sudcu sediaceho na dúhe. To nám pripomína, že Boh svoju zmluvu obnovil v Kristovi, svojom Synovi! Dúhu predstavujú tri oblúky.

     Sú symbolom Trojjediného Boha. Kristus sedí na hornom oblúku Najsvätejšej Trojice. Naša cesta k Bohu vedie cez pokánie a vieru. Keďže krstom sme sa stali Božími deťmi, veríme, že Boží prísľub – zmluva platí aj pre nás.
Boh predsa poslal svojho Syna aj pre mňa osobne, aby ma spasil.
Čo všetko nám autor vložil na prvý pohľad do nič nehovoriaceho obrazu! Čo všetko vedel neznámy autor!
     Tento obraz je vykladaný z kamienkov – je to mozaika z 13. storočia v krstnej kaplnke v talianskom meste Florencia. Tento obraz dával silu novokrstencom, ktorí prichádzali ku krstnému prameňu. Aké presvedčivé bolo ich vyznanie viery – verím v Ježiša Krista, narodeného, umučeného, pochovaného, ktorý vstal zmŕtvych a žije. Možno že i sám autor prijal krst v tejto kaplnke. Možno, že jeho prejavom viery bolo i to, že využil svoj talent a ozdoboval chrámy zobrazenými pravdami o Bohu.

Pane, ty si zvíťazil i nad mojím hriechom a smrťou, ty mi hovoríš, že blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili. Posilni moju vieru v teba a buď navždy Pánom môjho života, aby som vedel vstať a víťaziť nad každým hriechom. Amen.

návrat hore


Kristus nemá ruky

Obraz k téme: Najdôležitejšie zásada pre život
(podľa prac. zošita)
Cieľová skupina: 6. ročník ZŠ
(podľa prac. zošita)

Ďalšie možnosti:
Téma: Služba blížnym, Misie, Veľký piatok.
Práca so symbolmi: ruka, kríž.

Kristus nemá ruky

klikni na obrázok pre zväčšenie

Meditácia:
Nie je ťažké určiť, kto je pod krížom. Sú to deti. Deti, ktoré predstavujú aj nás.
Ježiš, ktorý je na kríži, sa ich dotýka a vysiela na všetky strany.
Robí to preto, lebo sa nedokáže nečinne pozerať na biedu sveta.
Na kríži je LÁSKA a táto LÁSKA sa volá Kristus.
Kristus nie mŕtvy, ale živý Boh. Podáva ruku na znak solidarity s tými, ktorí trpia. Tak spája svoje utrpenie s ľudským.
Čo to znamená pre mňa, že ma Kristus objíma a vysiela?
Láska, ktorá je na kríži mi hovorí: dnes chcem použiť tvoju ruku, podaj ju tomu, kto potrebuje zažiť teplo tvojho priateľstva, tvojej pomoci.
Kristus ti dáva silu, aby si použil i svoje nohy a priblížil sa k ľuďom, ktorí sú zarmútení, chorí, pocestní alebo hladní.
Kristus ti vnuká slová povzbudenia, ktoré chce tvojimi ústami povedať tým, ktorí sú sklamaní.
Kristus ti vnuká slová odpustenia, ktoré chce tvojimi ústami povedať tým, ktorí tebe alebo jemu ublížili.
Kristus ti vnuká slová napomenutia, ktoré chce tvojimi ústami povedať tým, ktorí sa vzďaľujú od konania dobra.
Brat, sestra, máš moc, máš veľkú moc.
Dostal si ju od Krista. Aj ty si Kristov – lebo si kresťan, a preto neváhaj!
Postav sa po boku bezmocného človeka, ktorý potrebuje práve teba. Amen.

návrat hore


Spoločenstvo

Obraz k téme: Život prvých kresťanov (podľa prac. zošita)
Cieľová skupina: 6. ročník ZŠ (podľa prac. zošita)
Ďalšie možnosti:
Téma: Radosť, spoločenstvo.
Práca so symbolmi: ruka, kríž.

Spoločenstvo

Meditácia:
Na obrázku sa ľudia držia okolo ramien.
Aj mladí ľudia, ktorí sa majú radi, často kráčajú po uliciach držiac sa za ruku.
Ak sa stretne väčšia rodina na svadbe, často si všetci spolu zatancujú a držia sa pritom – tým chcú povedať: „Sme radi, že sme sa mohli zísť celá blízka i vzdialenejšia rodina.“
To však platí, ak celá rodina žije v porozumení. Aj mimo takýchto osláv si je celá rodina blízko. Ak je potrebné navzájom si pomôcť pri stavbe, ak je potrebné niečo požičať, alebo i darovať, vždy sa niekto nájde.
Aj tento obraz predstavuje rodinu – Božiu rodinu – spoločenstvo cirkvi.
Nám je ťažšie vidieť v ľuďoch, s ktorými sa stretávame v kostole, že sme jedna rodina.
Ťažšie je to preto, lebo v strede nášho života chýba Kristus.
Na obrázku však nechýba. Preto tu vládne radosť.
Modlime sa spolu:
„Pane, prosíme ťa, ty buď stredom nášho života, aby aj naše farské spoločenstvo charakterizovala láska, radosť a pokoj.“
Ježišova odpoveď na našu modlitbu je jasná:
„Ak zostanete vo mne, ja zostanem vo vás.“ Amen.

Spracovala Mgr. Klára Soľanová, metodik pre NV, DKS Sp. Nová Ves.

návrat hore


späť