logo Infovek Učebnice, knihy
MAT > Materiály > Učebnice, knihy

Funkcie I pre 1.ročník Gymnázií

Autori: Odvárko O.
Ročník: 1. gym

Funkcie I pre 1.ročník Gymnázií

Počítajme hravo 1 (doplnok k učivu matematiky pre 1. ročník ZŠ)

Autori: Dienerová Eva
Ročník: 1. ZŠ

Obsahuje príklady na sčitovanie, odčitovanie, rovnice, nerovnice a slovné úlohy. Úlohy, ktoré zaujmú svojou hravosťou, môžu deti riešiť v škole i doma. Knižka uľahčí prvákom aj ich rodičom prvé oboznámenie sa s matematikou.
Počítajme hravo 1 (doplnok k učivu matematiky pre 1. ročník ZŠ)

Hrajme sa s číslami

Autori: Dienerová Eva
Ročník: 1. ZŠ

Kniha je určená deťom predškolského veku, ich rodičom, učiteľom a žiakom prvých ročníkov. Deti sa v nej oboznámia s číslami od 1 do 10, naučia sa ich napísať a priradiť k nim počty predmetov. Obsahuje aj vtipné úlohy typu vyfarbovačiek, ktoré rozvíjajú logické matematické myslenie.
Hrajme sa s číslami

Pracovný zošit k matematike, 1. časť

Autori: Š. Kováčik, B. Lehoťanová
Ročník: 1. ZŠ

Prvý polrok je akýmsi vstupom detí do sveta matematiky. Práca, ktorá by v tomto období mala mať charakter premyslenej didaktickej hry, sa začína upevnením pojmov priestorovej orientácie, napríklad hore – dole, nad – pod, pred – za, malý – veľký, vpravo – vľavo. Nasleduje svet čísel – počítanie do 6, tvary číslic, bodková symbolika čísel. Toto učivo sa adekvátne rozširuje, pribúdajú nové pojmy: pár, číselný rad, porovnávanie väčší – menší, plus a mínus, matematické znaky + – < >. Nové činnosti: čítanie a písanie od 0 po 10, usporiadať čísla podľa veľkosti, orientovať sa v číselnom rade (vzostupne, zostupne), sčitovať a odčitovať dve a viac čísel v obore do 10, rozklad čísel na dva sčítance...
Pracovný zošit k matematike, 1. časť

Pracovný zošit k matematike, 2. časť

Autori: Š. Kováčik, B. Lehoťanová
Ročník: 1. ZŠ

Matematika pre 1. ročník ZŠ (PZ 2) je pokračovaním Matematiky 1 (PZ 1). Prváčikom pribúdajú nové čísla, nové rovinné geometrické útvary, nové geometrické telesá a matematické činnosti. Od opakovania prebraného učiva prechádzajú postupne k číslam 11 až 20, rozširuje sa im pojmový aparát o číselný pás, desiatku, propedeutiku dĺžky, objemu, hmotnosti... Učia sa tri rozličné spôsoby sčítania a odčítania. Zdokonaľuje sa pamäťové počítanie, aby bolo dostatočne rýchle a presné. Známe spoje by sa mali zautomatizovať. Na niektorých stranách je znázornená ako pomôcka jednoduchá číselná os alebo počítadlo pre deti, ktoré si chcú overiť správnosť výsledku.
Pracovný zošit k matematike, 2. časť

Matematika pre každého prváka. Zbierka úloh - pracovný zošit

Autori: P. Černek, V. Repáš, A. Černeková
Ročník: 1. ZŠ

Tento pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z „prváckej“ matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie. Sú to jednoduché numerické a neskôr aj obrázkové alebo krátke textové úlohy, ktoré svojím usporiadaním a gradáciou náročnosti vychádzajú z požiadaviek učebných osnov a nadväzujú na platné učebnice matematiky pre 1. ročník ZŠ (Š. Kováčik – B. lehoťanová: Matematika pre 1. ročník ZŠ, Pracovný zošit 1 a Pracovný zošit 2).
Matematika pre každého prváka. Zbierka úloh - pracovný zošit

Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 2.ročníku osobitných škôl

Autori: Rýglová Janka
Ročník: 2. OŠ

Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 2.ročníku osobitných škôl

Počítajme hravo 2 (doplnok k učivu matematiky pre 2. ročník ZŠ)

Autori: Dienerová Eva
Ročník: 2. ZŠ

Zbierka pre 2. ročník obsahuje príklady na sčitovanie, odčitovanie a usporiadanie čísel v obore do 100, rovnice, nerovnice, slovné úlohy, zložené slovné úlohy, násobenie a delenie v obore do 20.
Počítajme hravo 2 (doplnok k učivu matematiky pre 2. ročník ZŠ)

Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 3.ročníku osobitných škôl

Autori: Rýglová Janka
Ročník: 3. OŠ

Metodická príručka na vyučovanie matematiky v 3.ročníku osobitných škôl

Počítajme hravo 3 (doplnok k učivu matematiky pre 3. ročník ZŠ)

Autori: Dienerová Eva
Ročník: 3. ZŠ

Obsahuje celkove 330 príkladov, ktoré začínajú opakovaním učiva z 2. ročníka, pokračuje sa násobením a delením v obore do 1000 aj do 10 000 a skončí sa geometriou.
Počítajme hravo 3 (doplnok k učivu matematiky pre 3. ročník ZŠ)

Počítajme hravo 4 (doplnok k učivu matematiky pre 4. ročník ZŠ)

Autori: Dienerová Eva
Ročník: 4. ZŠ

Doplnok k učivu matematiky pre 4. ročník je zameraný na upevnenie a utvrdenie učiva. Nachádza sa tu približne 350 príkladov na precvičenie sčítania, odčítania, násobenia a delenia v obore do 1 000 000. Zábavné príklady prilákajú žiakov k ich samostatnému riešeniu v škole i doma. Zošit obsahuje aj rôzne zaujímavé a netradičné problémy a končí pútavými geometrickými úlohami.
Počítajme hravo 4 (doplnok k učivu matematiky pre 4. ročník ZŠ)

Matematika pre 5.ročník ZŠ, 1. časť

Autori: Šedivý Ondrej a kol.
Ročník: 5. ZŠ

Matematika pre 5.ročník ZŠ, 1. časť

Matematika pre 5.ročník ZŠ, 2 časť

Autori: Šedivý Ondrej a kol.
Ročník: 5. ZŠ

Matematika pre 5.ročník ZŠ, 2 časť

Matematika pre 6.ročník ZŠ, 1. časť

Autori: Šedivý Ondrej a kol.
Ročník: 6. ZŠ

Matematika pre 6.ročník ZŠ, 1. časť

Matematika pre 6.ročník ZŠ, 2. časť

Autori: Šedivý Ondrej a kol.
Ročník: 6. ZŠ

Matematika pre 6.ročník ZŠ, 2. časť

Matematika pre 7. r. ZŠ, 1. časť

Autori: Šedivý, Čeretková, Malperová, Bálint
Ročník: 7. ZŠ

Matematika pre 7. r. ZŠ, 1. časť

Matematika pre 7.ročník ZŠ, 1. časť

Autori: Šedivý Ondrej a kol.
Ročník: 7. ZŠ

Matematika pre 7.ročník ZŠ, 1. časť

Matematika pre 7.ročník ZŠ, 2. časť

Autori: Šedivý Ondrej a kol.
Ročník: 7. ZŠ

Matematika pre 7.ročník ZŠ, 2. časť

Matematika pre 8.ročník ZŠ, 2. časť

Autori: Šedivý Ondrej a kol.
Ročník: 8. ZŠ

Matematika pre 8.ročník ZŠ, 2. časť

Matematika - Príklady na prijímacie skúšky na SŠ

Autori: Hrdina Milan, Maxian Ľudovít
Ročník: 9. ZŠ

Publikácia je zostavená z konkrétnych príkladov, ktoré boli na prijímacích skúškach na rôznych stredných školách. Je tematicky rozčlenená na 13 kapitol. Je použiteľná aj pre žiakov nižších ročníkov ZŠ a nižších tried osemročných gymnázií na zopakovanie a precvičenie učiva v jednotlivých ročníkoch.
Matematika - Príklady na prijímacie skúšky na SŠ

Matematika pre 9. r. ZŠ, 1. časť

Autori: Šedivý Ondrej, Čeretková Soňa, Malperová Mária, Bálint Ľudovít
Ročník: 9. ZŠ

Matematika pre 9. r. ZŠ, 1. časť

Matematika pre 9. ročník ZŠ, 2. časť

Autori: Šedivý, Čeretková, Malperová, Bálint
Ročník: 9. ZŠ

Matematika pre 9. ročník ZŠ, 2. časť

AKO SA NAUČÍM RIEŠIŤ ÚLOHY SO ZLOMKAMI na osemročné gymnáziá

Autori:
Vydavateľstvo: Príroda
Ročník: 9. ZŠ

Každá prijímacia skúška z matematiky na stredné školy obsahuje úlohy so zlomkami. Pripravte sa na ich úspešné vyriešenie aj pomocou tejto príručky.
AKO SA NAUČÍM RIEŠIŤ ÚLOHY SO ZLOMKAMI na osemročné gymnáziá

AKO SA NAUČÍM RIEŠIŤ ÚLOHY SO ZLOMKAMI - cvičebnica

Autori:
Vydavateľstvo: Príroda
Ročník: 9. ZŠ

Cvičenia na riešenie zlomkov.
AKO SA NAUČÍM RIEŠIŤ ÚLOHY SO ZLOMKAMI - cvičebnica

Riešené testy z matematiky na prijímacie skúšky na SŠ

Autori: Ištoková, Marhefková
Ročník: 9.ZŠ

Návod na riešenie všetkých možností, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prijímacích skúškach na stredné školy. Publikácia umožňuje ,,tréning výkonu v strese - cvičné prijímačky", ktoré si môžete pomocou našej zbierky testov vyskúšať doma. Po absolvovaní takejto cielenej prípravy sa psychicky dokonale otužíte, upevníte si sebadôveru a prijímačky hravo zvládnete. Kniha je pomôckou na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy.
Riešené testy z matematiky na prijímacie skúšky na SŠ

Monitor - Nová maturita – Matematika

Autori: Černek, Kubáček
Ročník: gym, SŠ

Okrem informácií o novom spôsobe maturitných skúšok obsahuje kniha podrobné pokyny na vypracovanie kompletných testov pre základnú aj vyššiu úroveň maturity z matematiky. Všetky úlohy testov sa dajú najprv skontrolovať porovnaním s príslušnými výsledkami. V prípade nesprávnych odpovedí možno preštudovať podrobný opis riešení týchto úloh. Súčasťou publikácie sú aj ukážky autentických žiackych riešení a opis spôsobu ich hodnotenia, ktorý zodpovedá hodnoteniu testov pri skutočných maturitách po novom.
Monitor - Nová maturita – Matematika

Matematika SOŠ a SOU, 1. časť

Autori: Calda, Řepová, Petránek
Ročník: SOŠ, SOU

Matematika SOŠ a SOU, 1. časť

Nebojte sa písomných prác z matematiky

Autori: Čapová Mária, Kolbaská Viera
Ročník:

Nebojte sa písomných prác z matematiky

Vydavateľstvá učebníc


© 1999-2006 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12. 12. 2006