logo Infovek výučbové programy
MAT > Materiály > Výučbové programy > Geometria

Geometria

Dynamická geometria

webstránka Kig

Interaktívna geometria podobná Cabri Geometrie pre OS Linux/KDE.
Kig
OS: Linux    Typ: GPL licencia    Pridané: 4. 4. 2006    Hodnotenie:  4b

webstránka KGeo

KGeo je program pre interaktívnu geometriu v štýle Cabri.
KGeo
OS: Linux    Typ: GPL licencia    Pridané: 4. 4. 2006    Hodnotenie:  3b

webstránka KSeg

KSeg je program pre interaktívnu geometriu v štýle Cabri. Existuje aj vo verzii pre Linux.
KSeg
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 4. 4. 2006    Hodnotenie:  2b

webstránka WINGEOM

WinGeom - nástroj na vytváranie konštrukcií. Môžeme kresliť body, priamy, kružnice a ďalšie útvary s rôznymi vstupnými parametrami, transformovať ich a vytvárať animáciev 3D režime môžeme vytárať rôzne telesá. Môžeme nastavovať vlastosti zobrazenie útvarov (farby, fonty...), definovať makrá. Konštrukciu môžeme uložiť do súboru, skopírovať do schránky alebo vytlačiť. Program je lokalizovaný do slovenského jazyka.
WINGEOM
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 17. 10. 2003    Veľkosť: 628 kB    Hodnotenie:  4b

Planimetria

stiahni KONŠTRUKČNÉ ÚLOHY Z GEOMETRIE

Program je určený na výučbu a precvičovanie konštrukčných úloh. Jednoduchým spôsobom ponúka realizáciu týchto úloh poskytnutím virtuálneho papiera, ceruzky, pravítka, uhlomeru a kružidla. Učiteľom zase ponúka vytvorenie prezentácií, kde vytvorením ukážkových príkladov poskytnú žiakom návod na riešenie úloh. Učiteľ ďalej môže vytvoriť zošit so zadaniami, ktoré potom môžu žiaci vypracovávať. Žiaci si však sami môžu vytárať vlastné príklady a tiež riešiť ich.
KONŠTRUKČNÉ ÚLOHY Z GEOMETRIE
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 7. 6. 2002    Veľkosť: 419 kB    Hodnotenie:  5b

stiahni MAĽOVANIE OBSAHOV

Úlohou žiaka je vyfarbiť obrázok zložený z pravouhlých trojuholníkov a obdĺžnikov (štvorcov). K dispozícii má dvoch neschopných škriatkov Jozefov a niekolko rôzne naplnených sudov s farbami. Kliknutím na obrázok si hráč označí objekt, ktorý chce ísť vyfarbiť. Následne zvolí sud s farbnou, ktorú chce použiť na vyfarbenie a na farbometri nastaví množstvo farby, ktoré treba na vyfarbenie označeného útvaru.
MAĽOVANIE OBSAHOV
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 165 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni SIEŤ

Program je určený na skladanie útvarov v štvorcovej sieti podľa zadaných vlasností zo zadaných bodov. Bodov môže byť viac ako treba, musíme podľa popisu útvaru (napr. napríklad rovnoramenný trojuholník, štvorec z maximálnym obsahom) rozlíšiť, ktoré sú zbytočné a ktoré budú patriť útvaru. Z takto poskladaných útvarov si na záver môžeme poskladať tangram. V editore zadávame postupnosť úloh (popisov) na poskladanie požadovaných útvarov a program za nás vyrobí tangram.
SIEŤ
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 223 kB    Hodnotenie:  4b

Stereometria

stiahni KOCKOMÁNIA

Úlohou je podla pôdorysu, pravého bokorysu a nárysu poskladať stavbu z kociek. Program je veľmi pekne graficky spracovaný a ozvučený. Súčasťou programu je aj editor nových úloh pre učiteľa. Učiteľ poskladá stavbu, nárys, pôdorys a bokorys už zaňho vytvorí program.
KOCKOMÁNIA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 1 479 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni REZY KOCKY

Program určený na tvorbu rezov kocky. Môžeme si vybrať niektoré z preddefinovaných zadaní, alebo vytvoriť vlastné zadanie t.j. zadať na kocke 3 body roviny rezu. Pri tvorbe rezu môžeme používať tieto nástroje: nástroj na zostrojenie priamky danej dvoma bodmi, nástroj na zostrojenie rovnobežky s danou priamkou prechádzajúcou daným bodom, farebné vyznačenie rezu. Kocku môžeme zväcšovať, zmenšovať, otáčať podľa všetkých troch osí oboma smermi. Môžeme si nechať poradiť - prezradí sa nám vždy jeden krok riešenia, ak si necháme poradiť viackrát, dostaneme postupne celý rez. Môžeme si ho dať zobraziť aj naraz tlacidlom Celý rez. Súčasťou programu je nápoveda a bohatá dokumentácia.
REZY KOCKY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 20. 7. 2001    Veľkosť: 242 kB    Hodnotenie:  5b

Dynamická geometria

webstránka CABRI GEOMETRE II

Francúzky program Cabri geometria II okrem uvedených nástrojov ponúka nástroje na konštrukciu všetkých kužeľosečiek a tiež možnosť vytvoriť záznam konštrukcie a na jeho základe celú konštrukciu zopakovať (aj s inými parametrami). Pomocou aplikácie CabriWeb a niekoľkých knižníc napísaných v jazyku Java (tzv. Cabri Java) môžeme súbor - konštrukciu vytvorenú v Cabri geometrii umiestniť na www stránku ako applet. Cabri Java a CabriWeb spolu s niekoľkými ukážkami Cabri Java projektov sú voľne dostupné na adrese http://www.cabri.net/cabrijava/index-f.html.
CABRI GEOMETRE II
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: demo    Pridané: 24. 3. 2001    Hodnotenie:  5b

webstránka CINDERELLA

Nemecký program Cinderella je prostredie pre dynamickú konštrukčnú geometriu založené na Jave. Svojimi možnosťami a ponúkanými nástrojmi sa vyrovná prostrediu Cabri. Výhodou Cinderelly oproti Cabri geometrii je vstavaná schopnosť vytvárať www stránky obsahujúce konštrukcie a animácie. To znamená, že nepotrebujeme žiadne ďalšie knižnice a ďalšiu aplikáciu ako v prípade Cabri, stránku s appletom môžeme vytvoriť priamo v prostredí Cinderella. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť vytvárať interaktívne applety - cvičenia, súčasťou ktorých je nielen konštrukcia či animácia, ale aj podmnožina nástrojov Cinderelly a samostatné interaktívne textové okno (jeho obsah sa mení v závislosti od definovaných udalostí). Môžeme napríklad vytvoriť cvičenie obsahujúce zadanie úlohy - "Zostroj rovnobežník so základňou AB", vstupnú konštrukciu - úsečku AB (vstupná konštrukcia nie je nutná, môže to byť len prázdny priestor na konštruovanie) a nástroje na kreslenie rovnobežiek, bodu ako priesečníka priamok a ďalších. Množstvo appletov na experimentovanie v rôznych oblastiach geometrie vytvorených v tomto prostredí sa nachádza na adrese http://www.mathsnet.net/dynamic/cindy/index.html.
CINDERELLA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: demo    Pridané: 24. 3. 2001    Hodnotenie:  5b

webstránka EUKLIDES

Euklides je maďarský program na dynamickú geometriu. Jeho konštrukčné možnosti sú takmer rovnaké ako možnosti predchádzajúcich dvoch uvedených prostredí. Zaujímavá je možnosť nechať si zobraziť rodičov, priamych či nepriamych potomkov daného objektu. Nevýhodou prostredia je, že nemá výstup vo forme appletov na www stránkach.
EUKLIDES
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 24. 3. 2001    Hodnotenie:  5b

webstránka DR GEO

Dr Geo je interaktívny geometrický program umožňujúci konštrukciu dynamických geometrických útvarov. Má len nástroje na kreslenie základných rovinných útvarov, na prácu so súradnicami, na tvorbu makier. Chýbajú nástroje na zobrazenia, konštrukciu kužeľosečiek, nedajú sa tu tvoriť animácie. Existujú rôzne jazykové verzie tohto programu a veľmi jednoducho si môžeme vytvoriť vlastnú jazykovú verziu.
 
OS: Linux    Typ: freeware    Pridané: 24. 3. 2001    Hodnotenie:  3b

webstránka THE GEOMETER'S SKETCHPAD

The Geometer\'s Sketchpad poskytuje všetky bežné nástroje dynamickej geometrie. Zvláštnosťou je možnosť pridávať do konštrukcie tlačidlá spúšťajúce isté akcie, napríklad spustenie animácie či zobrazenie textu. Podobne ako Cabri nemá priamo v sebe zabudovanú tvorbu www stránok s appletmi. Výstup na Internet zabezpečuje JavaSketchpad - softvér, ktorý umožňuje publikovanie a interaktívne používanie konštrukcií vytvorených v prostredí The Geometer\'s Sketchpad na Internete. Množstvo matematických appletov vytvorených v tomto prostredí nájdeme na http://www.keypress.com/sketchpad/java_gsp/index.htmla http://www.mathsnet.net/dynamic/javasketchpad.html.
THE GEOMETER'S SKETCHPAD
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: demo    Pridané: 24. 3. 2001    Hodnotenie:  5b

Planimetria

stiahni PYTAGOROVA VETA

Program obsahuje výklad Pytagorovej vety a niekoľko úloh na jej precvičenie. Sú to úlohy, v ktorých treba vypočítať nejaký prvok trojuholníka (stranu, obsah, obvod) ak máme dané iné dva prvky trojuholníka (2 strany, odvesnu a obsah). Pri riešení úloh môžeme používať poznámkový blok a kalkulačku. Úlohy riešime buď v režime Úlohy (ľubovoľný počet príkladov, bez vyhodnotenia) alebo Test (10 príkladov, vyhodnotenie na záver). Súčasťou programu je editore úloh a editor výkladu.
PYTAGOROVA VETA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 813 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni PÍSMENKO

Program Poskladaj písmenko zvládnu snáď aj tí najmenší. Niekto postrihal písmenká na kúsky - trojuholníky, obdĺžniky, štvorce, lichobežníky a iné geometrické útvary. Úlohou dieťaťa je poskladať dané písmenko z týchto "nastrihaných" častí. Pri skladaní sa mu zobrazuje pomôcka - kam má daný kúsok položiť.
PÍSMENKO
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 892 kB    Hodnotenie:  1b

stiahni UHLY

Program slúži pre žiakov 5. a 6. ročníka na precvičovanie základných operácií s uhlami ako prenášanie uhlov, sčitovanie uhlov, odčitovanie uhlov, dvojnásobok uhla, os uhla, porovnávanie uhlov, triedenie uhlov (ostrý, pravý, tupý, priamy, väčší ako priamy), znázornenie uhlov s danou veľkosťou. Všetky tieto činnosti sa vykonávajú na modele hodinky, t.j. uhol je vždy tvorený dvoma ručičkami hodiniek, ktoré sa dajú takmer ľubovoľne (po tridsiatich stupňoch) presúvať.
UHLY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 62 kB    Hodnotenie:  4b

stiahni GEOMETRICKÉ LABORATÓRIUM

Geometrické laboratórium je sada počítačových prostredí na experimentovanie a objavovanie poznatkov z geometrie pre žiakov ZŠ, ktoré im pomôžu získať geometrickú predstavivosť a nadobudnúť základné zručnosti pri narábaní s geometrickými objektami. Ide o štyri rôzne prostredia zamerané na konštrukciu rovinných geometrických útvarov v štvorcovej sieti. V prostredí Mozaiky sú základným stavebným kameňom na vytváranie útvarov dieliky veľkosti jedného štvorčeka v štvorcovej sieti. Z nich žiaci vytvárajú útvary podľa zadania úlohy. Dieliky sa dajú posúvať, otáčať, preklápať a prefarbovať. V prostredí Kreslenie sú základným konštruktorom nástroje na kreslenie úsečky a kružnice, ktoré je možné zväčšovať a zmenšovať alebo premiestňovať. V prostredí Logo konštruujeme útvary ovládaním korytnačky jednoduchými príkazmi na pohyb a otočenie, teda v podstate opisujeme konštrukciu útvaru prvkami nejakého jazyka. V prostredí Rozpoznávanie je spôsob konštrukcie rovnaký ako v prostredí Mozaiky. Keďže však toto prostredie už nie je viazané na štvorcovú sieť, dá sa tu pracovať s ľubovoľne veľkými dielikmi. Prostredia sa dajú využiť na experimentovanie a objavovanie poznatkov v mnohých oblastiach geometrie: zhodnosť útvarov, obsah a obvod útvarov, vlastnosti trojuholníkov, štvoruholníkov a mnohouholníkov.
GEOMETRICKÉ LABORATÓRIUM
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 4,45 MB    Hodnotenie:  5b

stiahni PODOBNOSTI

Projekt je určený pre žiakov 8. ročníka ZŠ. Výučbová časť programu obsahuje zavedenie pojmu podobnosť, vety o podobnosti trojuholníkov, použitie podobnosti pri konštrukcii úsečky. Časť Modeluj je určená na precvičenie a upevnenie pojmu podobnosť útvarov (obdĺžnik, trojuholník, mnohouholník) - nakreslíme útvar, zvolíme koeficient podobnosti a zobrazí sa nám zväčšený (zmenšený) útvar. Koeficient môžme zadať zlomkom alebo zmenou veľkosti jednej zo strán útvaru.
PODOBNOSTI
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 69 kB    Hodnotenie:  4b

Stereometria

stiahni VEVERIČKY

Program je určený pre žiakov 4. ročníka ZŠ pre tematický celok Kocka - sieť kocky. Obsahuje motivačne príťažlivé cvičenia, pri ktorých musí žiak zvoliť pre zobrazenú kocku správny plášť. Môžeme si vybrať až z piatich úrovní náročnosti. Oživujúco pôsobí úvodná rozprávka.
VEVERIČKY
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 575 kB    Hodnotenie:  3b

stiahni STAVBÁR

Našou úlohov v programe je skladanie telies z kociek na základe troch rôznych pohľadov: zhora, zprava a zpredu. Pomáhame tak princeznej postaviť si zámok. Za odmenu si potom na postavený "zámok" môžeme naniesť rôzne vzory - tehly domu, škridle strechy.. V editore úloh učiteľ tiež skladá z kociek teleso a program preň automaticky vytvorí všetky tri spomínané pohľady.
STAVBÁR
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Potrebný SW: Comenius Logo    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 273 kB    Hodnotenie:  3b

Analytická geometria

stiahni ANALYTICKÁ GEOMETRIA

Program je určený pre žiakov stredných škôl. Jeho cieľom je pomôcť zlepšiť priestorovú predstavivosť žiakov a ozrejmiť analytické vyjadrenia geometrických útvarov a vzťahov medzi nimi. Graficky zobrazuje analytické zadania geometrických útvarov, čím umožňuje žiakom vidieť závislosti priestorového umiestnenia od jednotlivých koeficientov. Žiaci môžu napríklad pozorovať a skúmať, čo sa stane s priamkou alebo rovinou, keď zmenia súradnice smerového vektora alebo bodu v parametrických rovniciach, čo spôsobí zmena niektorej súradnice vo všeobecnej rovnici, aké sú súradnice smerových vektorov priamok, ktoré sú rovnobežné, atď. Zobrazené útvary môžu jednoduchým spôsobom presúvať, otáčať okolo troch osí, zväčšovať alebo zmenšovať. Hraním sa s týmto programom si môžu žiaci vytvárať vlastné hypotézy, vyskúšať si ich na ďalších príkladoch a potom ich skúsiť dokázať.
ANALYTICKÁ GEOMETRIA
OS: Win 95/98/NT/2000/XP    Typ: freeware    Pridané: 15. 1. 2001    Veľkosť: 648 kB    Hodnotenie:  4b

Odkazy

v ceštine Deskriptivní geometrie
v ceštine Geometrie SW - odkazy na softvér pre podporu výucby geometrie
v anglictine Geometria - interaktívny geometrický softvér
v anglictine Corner for Interactive Geometry Software - odkazy na interaktívny geometrický softvér

© 1999-2006 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12. 12. 2006