logo Infovek Tanár - U?ite?
MJ > Tanár - U?ite? > A szóbeli érettségi vizsga témakörei - A

A szóbeli érettségi vizsga témakörei – javaslat /tetszés szerint variálható/

(2004/2005-ös tanévre)

A – emelt szint

1)
 1. Az ókori művészetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A görög mitológia. A görög és a római mitológia közti kapcsolat.
  A görög epika. Homérosz: Iliász, Odüsszeia. Az eposzi kellékek.
 2. Az ember és a nyelv. Nyelvcsaládok, anyanyelvünk eredete, nyelvrokonaink.
2)
 1. A görög líra: elégiák, epigrammák. Szapphó, Alkaiosz, Anakreón.
  A görög dráma. A görög színház és színjátszás. A thébai mondakör.
  Szophoklesz: Antigone, a dráma szerkezeti vázlata, a szereplők jellemzése.
  A római költészet: Catullus, római epika: Vergilius
 2. Nyelvtípusok – pl. a magyar és a szlovák nyelv összehasonlítása 3-4 nyelvtani példa segítségével.
  Nyelvjárásaink. Kisebbségi nyelvváltozatok – nyelvhelyességi tudnivalók.
3)
 1. A középkori világirodalom.
  Az ókeresztény irodalom. A középkori művészeti stílusok – a román és a gótikus stílus jellemző vonásai, képzőművészet, zene.
  A vallásos irodalom: a himnuszok. A lovagi irodalom, trubadúrlíra, a vágánsköltészet, Dante, Villon.
 2. Szókészletünk rétegződése, tagolódása és mozgása.
  A szókészlet egységei.
4)
 1. A magyar irodalom kezdetei, népköltészet. Az ősköltészet emlékei.
  A regölés, a mondák, legendák, krónikák, geszták. (Két monda részletes ismerete.)
  Középkori magyar irodalom.
  Szórványemlékeink. Az első magyar nyelvű könyv.
  A Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom részletes bemutatása.
 2. A szöveg szerkezete és a szövegösszefüggés.
  A fogalmazás alapkérdései – mikroszerkezet és makroszerkezet.
  A cím jelentősége.
5)
 1. Reneszánsz – az antik kultúra újjászületése. Reneszánsz és humanizmus. Művészetek.
  Reneszánsz a világirodalomban: Petrarca, Boccaccio: Dekameron.
  A sólyom feláldozása.
  W. Shakespeare: Hamlet vagy Rómeó és Júlia – műelemzés. Shakespeare művei.
  A reneszánszkori színjátszás és színház.
 2. Hangtan – hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzó-törvények. Ezek példával való szemléltetése.
6)
 1. A magyar reneszánsz képviselői.
  Reneszánsz és reformáció. A magyar irodalmi élet a 16. században.
  Janus Pannonius elégiái, epigrammái. Pannónia dicsérete (idézet, elemzés).
  Balassi Bálint, a magyar nyelvű líra megteremtője. Balassi számmisztikája.
  Szerelmi, vitézi költészete, istenes versei. 3-4 vers rövid elemzése.
  Egy katonaének (idézet, elemzés)
 2. Hangtan – hangképző szerveink. A mássalhangzók rendszere.
  Ezek példával való szemléltetése.
7)
 1. A barokk korszak irodalma. Az ellenreformáció. A barokk művészetek (festészet, szobrászat, zene) kimagasló képviselői. A barokk irodalom stílusára jellemző jegyek.
  Pázmány Péter – a barokk próza megteremtője,
  Zrínyi Miklós – az író és hadvezér. A barokk eposz.
  A barokk udvari költészet: Gyöngyösi István. A rokokó.
  A kuruc kor költészete, Mikes Kelemen, Rákóczi Ferenc.
 2. A mássalhangzók egymásra hatása és azok fajtái. Ezek példával való szemléltetése.
8)
 1. Klasszicizmus. A felvilágosodás világirodalma.
  A klasszicista dráma: Molere, Goethe.
  A francia felvilágosodás – az Enciklopédia, Voltaire, Rousseau.
  Az angol klasszicizmus képviselői – az angol próza: Defoe, Swifth.
 2. Írásunk és helyesírásunk.
  Az írás kialakulása, fejlődése. A helyesírásunk alapelvei – példákkal való bemutatásuk.
9)
 1. A magyar felvilágosodás irodalma.
  Bessenyei György – kulturális programja – fő művei.
  Batsányi János: A franciaországi változásokra / idézet, elemzés /
  Berzsenyi Dániel: ódái – A magyarokhoz I.,II. Elégiái és episztolái.
  Kazinczy Ferenc – a nyelvújítás vezéralakja, irodalmi programja és munkássága.
 2. A mondat és fajtái. A mondatok írásjelei. Az egyszerű mondat.
10)
 1. Csokonai Vitéz Mihály – a magyar felvilágosodás legnagyobb költője.
  Felvilágosodás és klasszicizmus. Konstancinápoly, Az estve c. vers értelmezése
  Rokokó és szentimentalizmus: A Reményhez / idézet, elemzés /, A tihanyi Ekhóhoz
  Csokonai népiessége – Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz /elemzés/
  Komikus eposza: Dorottya, vagyis a dámák diadala a fársángon
 2. Az összetett mondat – az alárendelő mondatok. 3-4 mondat elemzése.
11)
 1. A romantika korszaka – világirodalom.
  A romantika jellegzetes vonásai.
  Az angol romantika kiemelkedő írói és alkotásaik.
  Byron, Shelley, Keats lírája.
  Victor Hugo: Nyomorultak / elemzés, jellemábrázolás/.
 2. Az összetett mondat – a mellérendelő mondatok. 3-4 mondat elemzése.
12)
 1. A magyar reformkor irodalmi élete, drámairodalmunk fejlődése a kezdetektől.
  Katona József: Bánk bán – a dráma szerkezeti vázlata, műelemzés.
  A szereplők jellemzése.
 2. A szó és jelentése, egyjelentésű és többjelentésű, azonos alakú stb. szavak.
  Reális viszony a szó hangalakja és jelentése között.
  Ezek példákkal való bemutatása.
13)
 1. Kölcsey Ferenc – a reformkor költője.
  Költői portré: 5-6 mű rövid elemzése.
  Költői pályája szakaszai. Kölcsey és Kazinczy .
  Kölcsey hazafias költészete.
  Himnusz / idézet, elemzés / - összehasonlító elemzés a Szózattal
  Huszt / idézet, elemzés /, Emléklapra c. epigramma értelmezése.
  Reformkori költeményei: Zrínyi második éneke, prózája – „Intelem”
 2. A szófajok felosztása, rendszere.
14)
 1. Vörösmarty Mihály – a magyar romantika kiteljesedésének költője.
  Költői portré: 5-6 mű rövid elemzése.
  Epikája: Zalán futása.
  Szózat / idézet, elemzés / - összehasonlító elemzés a Himnusszal
  A haza s emberiség költője: Gondolatok a könyvtárban / műelemzés /
  Gutemberg-albumba – rövid elemzés.
  Szerelmi költészete, drámája: Csongor és Tünde (elemzés).
 2. Az ige fajai, kategóriái, jelezése, ragozása. Példák segítségével.
15)
 1. Petőfi Sándor – a szabadságharc költője.
  Költői portré: 10 – 12 költemény bemutatása, részletek idézete.
  • népies költészete, családi lírája, tájversei,
  • elbeszélő költemények, a János vitéz
  • szerelmi költészete, válságszakasza: Cipruslombok…, Júlia versek, Szeptember végén c. vers elemzése
  • politikai és forradalmi költészete Egy gondolat bánt engemet /idézet, elemzés/
  • Az apostol c. elbeszélő költ. értelmezése, költői eszközök bemutatása.
 2. A névszók rendszere, a főnév fajtái.
  A tulajdonnevek helyesírása.
16)
 1. Arany János – a költői realizmus megteremtője.
  Költői portré: 8 – 10 költemény bemutatása, részletek idézete.
  Epika és líra Arany költészetében.
  • a Toldi trilógia elemzése, egybevetése a pogány misztikummal,
  • költészete az abszolutizmus idejében: Letészem a lantot v. Ősszel elemz.
  • balladái – A walesi bárdok /idézet, elemzés/, Ágnes asszony /elemzés/
  • öregkori költészete – Őszikék versciklus bemutatása.
 2. A melléknév, számnév – fajtái, helyesírásuk.
  A névmások rendszere. Példák segítségével.
17)
 1. Irodalmunk a 19.század második felében.
  Jókai Mór a legnagyobb romantikus regényíró – írói portré.
  Az aranyember, az Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán vagy a Kőszívű ember fiai c. regény elemzése, a szereplők jellemzése.
  E kor költészete: Vajda János hangulat- és látomás-lírája, a kezdeti szimbolizmus.
  Tompa Mihály allegorikus versei.
 2. A szófajok rendszere – igenevek, határozószók, viszonyszók, mondatszók: példákkal.
18)
 1. Madách Imre: Az ember tragédiája.
  Madách életútjának legfontosabb mozzanatai.
  A Tragédia keletkezésének körülményei.
  A mű szerkezete, elemzése.
  A szereplők jellemzése.
 2. Szóalaktan – képzők, jelek, ragok. Egy szó alaktani elemzése.
19)
 1. Mikszáth Kálmán: irodalmunk egyik legnagyobb mesélője.
  Életpályája, elbeszélései: Az a fekete folt – elemzése, jellemábrázolás.
  Regényei, a dzsentrivilág ábrázolása: A Noszty fiú esete Tóth Marival vagy a Különös házasság (műelemzés)
  2 – 3 novella elemzése.
 2. szóképzés, szóalkotás gyakori és ritkább módjai. Példák segítségével.
20)
 1. Realizmus – a 19.század világirodalma.
  A francia regény kialakítói: Zola, Flaubert, Stendhal – egy-egy művük bemutatása. Balzac: Goriot apó – a szereplők jellemzése.
  Az orosz realista novellaírók, az ún. „kisember-novellák”
  Gogol: A köpönyeg,
  Tolsztoj: egy tetszőlegesen választott mű elemzése.
  Csehov novellái – A csinovnyik halála.
 2. A szószerkezetek – szintagmák fajtái, típusai. Példákkal.
21)
 1. A líra átalakulása a 19.század második felében.
  Új áramlatok a művészetekben – impresszionizmus, dekadens szimbolista líra:
  Rövid költői portrék: Verlaine: Őszi chanson – idézet, elemzés.
  Rimbaud, Baudelaire, Rilke.
  További két-három szabadon választott vers elemzése.
 2. A mondat két fő mondatrésze: az alany, állítmány fajtái, nyelvhelyességi tudnivalók.
  Példán való bemutatásuk.
22)
 1. Világirodalom a XX. század első felében.
  Az avantgárd irányzatok a társművészetekben és az irodalomban.
  Thomas Mann: Márió és a varázsló – műelemzés, jellemábrázolás.
  F. Kafka – sajátságos szimbolizmusa.
  E. Hemingway: Az öreg halász és a tenger – műelemzés.
  A modern francia líra – Apollinaire.
  Hašek : Švejk – rövid ismertetés.
 2. A mondat bővítményei: a tárgy, határozók, jelzők fajtái. Példán való bemutatásuk.
23)
 1. A 20. század első évtizedeinek magyar irodalma. A Nyugat és annak korszakai.
  Ady – a modern líra megteremtője. Verseinek motívumok szerinti csoportosítása.
  Ady költői portréja: 8 – 10 vers bemutatása, elemzése.
  Góg és Magóg… /elemzése, szimbólumai/
  A magyar Ugaron /az ellentétek ábrázolása/
  Szerelmi költészete: Héja-nász az avaron /elemzés/
  Magyarság-versei: A föl-földobott kő /elemzés/
  Forradalmi költészete: Dózsa György unokája … /elemzés/
 2. Műnemek és műfajok. A lírai műnem jellemző vonásai, műfajai.
24)
 1. A Nyugat nemzedéke.
  Prózaírók:
  • Kosztolányi: Édes Anna, A kulcs – a művek elemzése,
  • Krúdy Gyula novelláinak értelmezése, egy Szindbád-novella elemzése,
  • Karinthy Frigyes: Így írtok ti
  • Márai Sándor – a polgári értékrend megfogalmazója: Halotti beszéd, Egy polgár vallomásai.
  Nyugat lírikusai:
  • Babits Mihály sokoldalú művészete, Jónás könyve – elemzés,
  • Kosztolányi Dezső, a hangulati líra mestere,
  • Tóth Árpád a fájdalmas-én költője,
  • Juhász Gyula a tragikus sorsú költő.
 2. Az epikai műnem jellemző vonásai, egyes műfajainak rövid jellemzése: novella, elbeszélés, regény – kapcsolódhat a fenti, irodalmi témakörhöz.
25)
 1. Móricz Zsigmond, a 20. század első felének legnagyobb magyar kritikai realista írója.
  A nép ábrázolása novelláiban, regényeiben.
  A hét krajcár, a Barbárok és a Tragédia – műelemzések.
  Rokonok – elemzés. Dzsentribíráló regényei.
  Egy regényismertetés – elemzés. /Árvácska, Légy jó mindhalálig /
 2. A stílus – a társalgási stílus jegyei, sajátosságai, a közéleti stílus, a hivatalos stílus,
  a publicisztikai stílus, a tudományos-szakmai stílus.
  Egy közlemény megfogalmazása.
  Az életrajz. (Akár a számítógép szövegszerkesztőjében található sablon segítségével.)
26)
 1. József Attila költészete.
  József Attila helye a magyar irodalomban. Költői kibontakozása, 6-8 vers elemzése.
  Nem én kiáltok – programvers elemzése, Az éjszaka – versek. Külvárosi éj c. vers értelmezése, anya- és gyermekmotívum költészetében.
  Tiszta szívvel / idézet, elemzés /
  Tájleíró költészete.
 2. Szépirodalmi stílus – szóképek. Metafora, megszemélyesítés stb. irodalmi példákkal való bemutatása.
27)
 1. Radnóti Miklós, az antifasiszta irodalom kiemelkedő alakja.
  Költői portréja, 3-4 vers elemzése.
  Az avantgard vonzásában.
  A halálközelség gondolata verseiben (Járkálj csak, halálraítélt – verselemzés)
  Hetedik ecloga – elemzés
  Töredék – idézet, elemzés
  Nem tudhatom – idézet, elemzés.
 2. Verstani alapismeretek – időmértékes és hangsúlyos verselés.
  A versszak, a rím fajtái. Szóképek, költői eszközök, példákkal ismertetve.
28)
 1. Az 1945 utáni magyar irodalom
  Társadalmi korrajz.
  • a líra kialakulása: Kassák Lajos – a magyar avantgard megteremtője, a szabadvers,
  • Illyés Gyula szerepe a háború előtti és utáni magyar irodalomban,
  • Weöres Sándor formaújításai, Pilinszky János a magány költője ;
  • a próza és a dráma: Német László, Déry Tibor, Örkény István: Tóték, Egyperces novellák közül 2-3 elemzése.
 2. Szövegfajták, szóbeli és írott szövegek.
29)
 1. A romániai magyar irodalom.
  Történelmi háttér.
  Az ún. folyóirat-irodalom ;
  Sütő András: Ádvent a Hargitán vagy Anyám könnyű álmot ígér – műelemzés
  Kányádi Sándor: Fától fáig – műelemzés
 2. A korstílus és a stílusirányzat.
30)
 1. A szlovákiai magyar irodalom.
  Sarló, Fábry Zoltán: A vádlott megszólal – vox humana.
  Az indulás nemzedéke: Dobos L., Duba Gy.,
  Új nemzedék: a Nyolcak.
  Tőzsér Árpád: Fejezetek egy kisebbségtörténelemből - / verselemzés /
  Zs. Nagy Lajos: Csehszlovákiai magyar költő fohásza az Úrhoz - / műelemzés /
  Gál Sándor: A távolodók - / műelemzés /
  Grendel Lajos: Galeri
 2. Metakommunikáció.
  Testbeszéd. Mimika, gesztusok.

Schválené v PK: 18. 10. 2004
Jóváhagyva a munkaközösség által: 2004. 10. 18-án

Pomôcky: zbierky básní: Popular.
Segédeszközök: verses kötetek - Popular könyvek sorozat.
Szemelvénygyűjtemények.
Számítógép a lehetőségek szerint. – Počítač podľa možnosti.


© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006