logo Infovek Štúdijné materiály
INFORMATIKA > Materiály > Štúdijné materiály

Grafika a multimdi | Programovanie | MS Windows, MS Office | Internet

Informatika pre stredn koly

UEBNICA INFORMATIKY PRE STREDN KOLY

Autori: Ivan Kala a kol.
Slovensk pedagogick nakladatestvo, Bratislava
Poet strn: 112

Tto dlhooakvan uebnica je zkladnm materilom k vyuovaniu informatiky na S. Jej cieom je pribli 5 zkladnch tm, ktor s pre stredokolsk informatiku kov. S to:
  • aplikcie informaiky
  • informcie - ich zber, spracovanie, uchovvanie a renie
  • zklady algoritmizcie a programovaia
  • potaov systmy
  • vplyv potaov a novch technolgi na nau spolonos

Metodick list k vyuovaniu informatiky

METODICK LIST K VYUOVANIU INFORMATIKY PRE 1. RONK GYMNZIA

Autori: Viera Blahov a kol.
Metodick centrum, Bratislava 1997
Poet strn: 90

Metodick list je rozdelen do dvoch ast. 1.as obsahuje nov osnovy informatiky pre 1. ronk gymnzi a kvintu osemronch gymnzi, za ktormi nasleduje komentr (sna sa bliie vysvetli vchodisk, zmery a poatie novch osnov). alej tu mono njs nvrhy dvoch tematickch plnov pre 1. ronk gymnzia, ukku tandardov a didaktickho testu k predmetu informatika. Druh as je zameran na problematiku vyuovania informatiky, na nov tmy, ktor boli zaraden do osnov informatiky, na inpircie pre prcu na hodinch. Na zver s zaraden pracovn listy pre iakov na hodinu s grafickm editorom Paintbrush.

Infomatick vchova na 1. stupni.Z

INFORMATICK VCHOVA NA 1. STUPNI Z

Autori: Eva Hlavat
Metodick centrum, Bratislava 2002


Grafika a multimdi

Deti a kreslenie vo Windows

DETI A KRESLENIE VO WINDOWS

Autor: Michal Halenr
SERAIL, Bratislava 1999
Poet strn: 93

Kniha ponka desiatky npadov, ako si krok za krokom nakresli budk, somrika, jabko, lienku, ... . Dva nvody, ako vytvori vlastn hlavolamy, hry, ako napsa rozprvku zo slov a obrzkov, i indinskym totemom vyjadri svoju odvahu a silu. Pomocou jednoduchch aktivt mu deti spozna vinu zkladnch pojmov prostredia Windows (prca s myou, kreslenie grafickch prvkov, zadvanie prkazov z menu, vobu farieb a vypanie, prcu s dialgmi, typmi psma, koprovanie a vkladanie asti obrzka, ...).
Kniha me by vhodnm doplnkom na vodnch hodinch informatiky.

Tvoriv informatika. 1.zoit o obrzkoch

TVORIV INFORMATIKA - 1. ZOIT O OBRZKOCH

Autor: ubomr Salanci
SPN, Bratislava, 2005
Poet strn: 48

 

Prca s grafikou

PRCA S GRAFIKOU

Autor: ubomr Salanci
SPN, Bratislava, 2000
Poet strn: 48

Tematick zoit je sasou uebnho materilu predmetu Informatika pre 1. ronk gymnzi. V zoite s predstaven prostriedky a postupy, akmi meme obrzky na potai vytvra a spracovva a s v om ukzan zklady prce so znmymi grafickmi editormi. Tie je v om ukzan, akm spsobom mono poui grafiku aj v inch predmetoch a oblastiach udskej innosti v matematike, fyzike, slovenine, pri prprave Web strnky, ale aj v domcnosti. Cieom zoita je naui, ak druh grafickho editora je vhodn na spracovanie rznych typov obrzkov, ukza, ak zkladn nstroje a monosti meme oakva od grafickch editorov, poskytn mnostvo prkladov na samostatn a tvoriv prcu.
Pracovn zoit je rozdelen na tri kapitoly. V prvch dvoch s predstaven zkladn programy na spracovanie grafiky - rastrov a vektorov editor. Obidve s ete rozdelen na niekoko mench ast. Na zaiatku kadej z nich s vysvetlen zkladn pojmy, postupy a nstroje, ktor sa bud alej pouva. Potom nasleduj lohy na precvienie alebo samostatn projekty. V tretej kapitole s v krtkosti opsan najznmejie grafick formty.

Informatika pre S - Prca s multimdiami

INFORMATIKA PRE S - PRCA S MULTIMDIAMI

Autori: najder ., Kire M.
SPN, Bratislava, 2005
Poet strn: 48

Tematick zoit sa sklad z deviatich kapitol. Prv kapitola vs zorientuje v problematike multimdi. V nasledujcich piatich kapitolch sa oboznmite s princpmi a postupmi pri spracovan obrazu, zvuku, animci a videa. V siedmej kapitole sa bliie pozriete na vyuitie multimdi na internete. V poslednch dvoch kapitolch je ukzan ako mono z iastkovch zloiek multimdi zostavi multimedilne prezentcie, vlastn CD i DVD.

Programovanie

Algoritmy s Pascalom

ALGORITMY S PASCALOM

Autor: Mria Beluov, Mrio Varga, Ruena Zimanov
SPN, Bratislava, 2002
Poet strn: 48

Tematick zoit je sprievodcom pri oboznamovan sa s programovacm jazykom Pascal. Obsahuje minimum terie, vetky nov pojmy s vysvetlen na rieench prkladoch.
Zoit je rozdelen 13 kapitol. V prvch kapitolch sa oboznmite so zkladnmi algoritmickmi a programtorskmi pojmami ako program, premenn cyklus, procedra, vstupy, vetvenie vpotu, funkcia... alie kapitoly uia pouva tak prostriedky Pascalu (vstupy z klvesnice a myi, pole), pomocou ktorch je mon vemi jednoducho naprogramova zaujmav a interaktvne projekty.
K uebnici autori pripravili kninicu prkazov Grafika. Tto kninica okrem najbenejch procedr, funkci a kontnt zo tandardnch jednotiek Crt a Graph obsahuje aj jednoduch prkazy na prcu s myou, ktor sa nenachdzaj v iadnej zo tandardnch kninc. Kninicu Grafika je mon stiahnu na adrese http://www.ucebnica.input.sk/.

Tvoriv informatika - 1. zoit z programovania

TVORIV INFORMATIKA - 1. ZOIT Z PROGRAMOVANIA  nov

Autor: Andrej Blaho, Ivan Kala
SPN, Bratislava, 2005
Poet strn: 48

Tematick zoit je sprievodcom pri oboznamovan sa s programovacm jazykom Imagine. Obsahuje minimum terie, vetky nov pojmy s vysvetlen na rieench prkladoch.
Zoit je rozdelen na 10 kapitol. V prvch kapitolch sa oboznmite s zkladmi korytnaej grafiky. Neskr sa naute vytvra vlastn prkazy bez parametrov aj s nimi. V alch kapitolch sa oboznmite s udalosami v "ivote korytnaky", naute sa pracova s viacermi korytnakami, meni im tavry, vytvra animcie, iv obrazy a spa procesy.

Comenius Logo a Windows

COMENIUS LOGO A WINDOWS

Autor: Monika Tomcsnyiov
osvetov agentra PYTAGORAS v spoluprci s Asociciou pre mlde vedu a techniku 1995
Poet strn: 160

Prruka a metodick materily pre vedcich potaovch krkov a uiteov informatiky na Z v prvej asti ponkaj popis prostredia Comenius Logo pre Windows a v druhej asti rozpracovan nmety na 32 dvojhodinovch krkovch stretnut. S vhodn aj na vuku informatiky pre 1. ronk osemronho gymnzia a uiteom tch kl, ktor sa rozhodli zavies predmet Informatika na Z. V metodike s aktivity zameran na prcu v prostred Windows, projekty zameran na prcu s hotovmi programami, niekoko aktivt je navrhnutch na prcu v triede bez potaa. Ostatn aktivity s venovan programovaciemu jazyku Comenius Logo.

Programujeme v Comenius Logu

PROGRAMUJEME V COMENIUS LOGU

Autori: Peter Tomcsnyi, Monika Tomcsnyiov
Metodick centrum, Bratislava 1997
Poet strn: 79

Metodick materil pre uiteov informatiky 6. ronka Z a 2. ronka 8ronch gymnzi je pokraovanm skrpt Comenius Logo a Windows. Ponka metodiky k alm 33 dvojhodinovkm, ktor s trochu viac zameran na programovanie. Nechbaj vak ani aktivity, ktor vyuvaj hotov programy a projekty v Comenius Logu. Prv aktivity skrpt sa venuj opakovaniu prce s editorom Paintbrush, alej nasleduj aktivity v Comenius Logu, prepojen op s editorom Paintbrush a Obrzkovm editorom. Niektor aktivity ponkaj prcu aj s inmi zaujmavmi projektami nie v Comenius Logu. Niekoko hodn je venovanch aktivitm v triede. Ide vinou o aktivity spojen s matematikou, ale njdu sa aj tak, v ktorch sa deti nauia nov hry.

Po s nami programova v Comenius Logu

PO S NAMI PROGRAMOVA V COMENIUS LOGU

Autor: Monika Tomcsnyiov
Metodick centrum, Bratislava 1998
Poet strn: 67

Metodick materil pre uiteov informatiky 7. ronka zkladnej koly a 3. ronka osemronch gymnzi predklad materily k programovaniu v Comenius Logu pre 13-ron deti. Pomocou nich (programovanm vinou jednoduchch hier) sa deti uia nov prkazy Comenius Loga, rozdeova lohy na menie asti, zdokonauj sa v algoritmickom myslen. K aktivitm je pripraven postupov sbor (tandardnho formtu .hlp vo Windows). V om me iak postupova pri tvorbe projektu individulne a vnra sa do problmu do menej alebo vej hbky poda toho, ako potrebuje. Medzi aktivitami s zaraden aj minilohy, v ktorch si iaci zopakuj vedomosti z minulej aktivity alebo v nich vyuij tie vedomosti, ktor maj doteraz.

Viac o programovan v Comenius Logu

VIAC O PROGRAMOVAN V COMENIUS LOGU

Autor: Monika Tomcsnyiov
Metodick centrum, Bratislava 1999
Poet strn: 53

Metodick materil pre uiteov informatiky 8. ronka zkladnej koly a 4. ronka osemronch gymnzi predklad materily na vyuovanie programovania pre 14-ronch mladch programtorov. Po naprogramovan projektov z predchdzajcich skrpt maj u mnostvo vedomost z programovacieho jazyka Comenius Logo. Tie bud vyuva v alch aktivitch a bud k nim pridva nov vedomosti o dajovch truktrach jazyka. Pri aktivitch sa op vyuva postupov sbor (tandardnho formtu .hlp vo Windows). V om iak njde zadanie lohy, nvody na jej rieenie, prpadne vysvetlenie novch prkazov.

Algoritmy s Logom

ALGORITMY S LOGOM

Autori: Mrio Varga, Andrej Blaho, Ruena Zimanov
SPN, Bratislava 1999
Poet strn: 48

Tematick zoit je sprievodcom pri oboznamovan sa s programovacm jazykom Logo. V zoite je minimum terie, vetky nov pojmy s vysvetlen na rieench prkladoch.
Zoit je rozdelen na 13 kapitol. V prvch siedmich kapitolch sa prostrednctvom korytnaej geometrie vysvetuj zkladn algoritmick a programtorsk pojmy ako cyklus, procedra, vstupy, vetvenie vpotu, rekurzia... . alie kapitoly s zameran na pouvanie takch prostriedkov Loga (vstupy z klvesnice a od myi, viacnsobn korytnaky, tvary a animcie), pomocou ktorch sa daj vemi jednoducho naprogramova zaujmav a graficky praliv projekty.

Comenius Logo: tvoriv informatika

COMENIUS LOGO: TVORIV INFORMATIKA (1. AS)

Autori: Andrej Blaho, Ivan Kala
CL Group, Bratislava 1998
Poet strn: 157

Kniha je uren hlavne stredokolskmu tudentovi a jeho uiteovi informatiky, a tie vysokokolskmu tudentovi - budcemu uiteovi informatiky. Predpoklad sa, e itate u pozn zklady Loga a chce zjs alej, chcel by vyvja rozsiahlejie aplikcie pre zbavu a tdium.
1. as knihy ponka Ilustran projekty, ktorch cieom je predstavi pestros monch aplikci v Logu ako v prostred na vvoj tudijnch projektov. V Kapitole Korytnaia geometria si itate pripomenie zklady programovacieho jazyka Logo a zkladn programtorsk techniky. V kapitole Prv stretnutie s dajovmi truktrami Loga sa autori snaia prezentova modern pohad na vzah medzi programami a dajmi. V zvere 1. asti sa itate zoznmi s viacnsobnmi korytnakami, pomocou ktorch me zloit problmy zvldnu vemi jednoducho.

Comenius Logo: tvoriv informatika

COMENIUS LOGO: TVORIV INFORMATIKA (2. AS)

Autori: Andrej Blaho, Ivan Kala
CL Group, Bratislava 1998
Poet strn: 190

Kniha je druhou asou uebnice o vyuit jazyka Comenius Logo pri vvoji zbavnch, vubovch a tudijnch prostred pre tudentov a uiteov. Tto as sa venuje niektorm novm nstrojom jazyka Logo.
Obrzky, tvary a animcie oboznamuj itatea s plne novm typom dajov - s obrzkami. 2 kapitoly s zameran na skmanie spsobov komunikcie medzi pouvateom a jeho logovskm projektom. Kapitola Vektory ukazuje itateovi jednoduch nstroj na popis zloitch pohybov a operci s korytnakami a myou. Kapitola Viac o dajovch truktrach Loga alej rozvja techniky na prcu so zloenmi dajmi. Zveren kapitola detailne popisuje truktru troch projektov z prvej kapitoly knihy (1. asti).

Comenius LOGO pre WINDOWS

COMENIUS LOGO PRE WINDOWS

Autori: Viera Blahov a kol.
Metodick centrum, Bratislava 1997
Poet strn: 70

Zbierka prkladov obsahuje niekoko rieench prkladov v programovacom prostred Comenius Logo (jednoduch i zloit). lohy boli vyberan tak,aby demontrovali nov aspekty programovacieho jazyka a aby obsahovali tmy praliv pre gymnazistov. V prvch prkladoch sa popisuje prca sobrzkovm editorom. vodn prklady v zbierke sa venuj korytnaej geometrii s obrzkovmi nmetmi, njdu sa vak aj zadania len isto pre prcu s textom. V alch prkladoch sa mono stretn so zvukmi, animciami.

Comenius LOGO - Gradovan projekty

COMENIUS LOGO - GRADOVAN PROJEKTY

Autor: Katarna Zigov
Metodick centrum mesta Bratislavy, Bratislava 1997
Poet strn: 80

Prca je akousi zbierkou gradovanch projektov v Logu. Je uren uiteom informatiky v 2. ronku osemronch gymnzi a v 6. ronku Z. Obsahuje strun charakteristiku gradovanch projektov, ciele predmetu informatika v 2. ronku osemronch gymnzi a v 6. ronku Z. Najrozsiahlejou asou je Metodick materil, ktor obsahuje metodick listy ku projektom pre uitea, za ktor s pripjan zadania loh pre iakov. Je rozlenen na 8 kapitol a obsahuje 14 projektov. Kad kapitola sa venuje jednej tme.

Programtorsk etudy

PROGRAMTORSK ETUDY

Autori: Oga Zelmanov, Anna ernekov
Metodick centrun, Bratislava 1997
Poet strn: 77

Skript s zbierkou niekokch inpiratvnych tm pri vyuovan programovania v programovacom jazyku Pascal. Spracovan tmy vdy zanaj jednoduchmi prkladmi, ktor s potom rozvinut do zloitejch loh. Skript s rozdelen na tyri kapitoly. Kapitola Unit CRT sa venuje lohm, ktor vyuvaj vstup z klvesnice, pky na riadenie pohybu, ..., ktor smeuj k naprogramovaniu hier "Hsenica" a "Hra 15". Druh kapitola je zameran na prcu s textovmi sbormi (preklad slovok, vroba menoviek, kdovanie, ...). V tretej kapitole sa vyuva unit Graph (vykresovanie funkci, algoritmy triedenia, ...). V tvrtej kapitole s rozirujce lohy z predchdzajcich kapitol a tie Hudba pomocou CRT. Prklady s vhodn pre tudentov prvho a druhho ronka strednej koly.

Turbo Pascal I.

Turbo Pascal I.

Autor: Drlk P.
AM-Skalka, Nitra
Poet strn: 150

vod do algoritmizcie a zklady programovania v Pascale - od zkladov po procedry a funkcie. Viac...

Na strnke njdete aj vone prstupn elektronick verziu tejto publikcie.

Informatika pre S - Programovanie v Delphi.

Informatika pre S - Programovanie v Delphi nov

Autor: Andrej Blaho
SPN, Bratislava 2006
Poet strn: 144


MS Windows, MS Office

Pracovn listy MS Windows, MS Office

PRACOVN LISTY MS WINDOWS, MS OFFICE

Autor: Jana Machov
Metodick centrum mesta Bratislavy, Bratislava 2000
Poet strn: 44

Pracovn listy boli vytvoren ako pomocn uebnica na vyuovanie Informatiky. Uebnica obsahuje 5 lekci MS WINDOWS, 14 lekci MS WORD, 8 lekci MS EXCEL, 3 lekcie pre MS POWERPOINT a mnostvo doplnkovch loh k jednotlivm lekcim. Listy nie s "menu" orientovan, ale s zameran na "problm", lohu, ktor treba riei. Kad list obsahuje dvku uiva na 45 mint.
Linka pre download elektroniskej podoby: www.gphmi.sk/pages/zipy/listy.zip

Prca s textom

PRCA S TEXTOM

Autor: Jana Machov
SPN, Bratislava, 2002
Poet strn: 48

Tento tematick zoit ponka zladn postupy prce s textovm editorom MS Word. No napriek tomu, e prostredia jednotlivch editorov sa od seba odliuj, zkladn princpy prce s pre vetky prostredia rovnak a vetky pouvaj pojmy veobecne platn pri prci s textom. Preto je pravdepodobn, e aj pouvatelia inch podobnch prostred sa radi nechaj inpirova mnostvom zaujmavch loh.
Zoit sa del na 17 kapitol. Kad predstavuje nov monosti prce s textovm editorom (rzne spsoby formtovania textu, a pod.) a ponka lohy, v ktorch je mon novo nadobudnut zrunosti vyui.

Prca s tabukami

PRCA S TABUKAMI

Autori: Stanislav Luk, ubomr najder
SPN, Bratislava, 2001
Poet strn: 48

Tematick zoit pribliuje potaov spracovanie dajov v tabukch. Nenahrdza vak pouvatesk prruku ani uebnicu. tudentom a uiteom poskytuje mnostvo zaujmavch loh a nmetov, ktor ilustruj typy problmov vhodnch na spracovanie pomocou tabukovho kalkultora a ukazuje zkladn techniky prce s tmito aplikciami.
Aj ke sa niekoko loh viae na pouitie prostredia MS Excel, vina loh nezvis od pouitho tabukovho kalkultora.

Zklady PC, Windows XP, Office 2003

Zklady PC, Windows XP, Office 2003

Autori: Skalka, J. - Jakab, I.
AM - Skalka, Nitra, 2005
Poet strn: 480

Zklady PC, Windows XP, Siete, Internet, Word 2003, Excel 2003, Access 2003, Vrusy, Kompriman programy. Viac...

Internet

Vyuovanie Internetu na Z

VYUOVANIE INTERNETU NA ZKLADNEJ KOLE

Autor: Ladislav Huraj
Metodick centrum, Bratislava, 1997
Poet strn: 55

Prca ponka monosti ako vyuova Internet na zkladnej kole (sna sa uahi uiteom Z nyuovanie Internetu), poskytuje tie urit podnety na jeho irok vyuitie. Pozostva zo tyroch samostatnch ast. Prv as m motivova itatea k pouvaniu Internetu, poskytuje niekoko nzornch nvrhov na pedagogick vyuitie Internetu, ukza, ako tto sie napomha vo vzdelvacom procese na kolch v zahrani a zrove informuje o vyuit Internetu na zkladnch kolch u ns. V druhej asti prce je nvrh a popis implementcie programu, ktor me pomc iakom Z pochopi princpy fungovania niektorch sluieb poskytovanch Internetom a uahi im prvotn ncvik innost potrebnch na vyuvanie tchto sluieb. Tretia as obsahuje metodick materil vuby Internetu na Z a posledn as je otestovanm navrhovanej metodiky v praxi.

Internet pro stedn koly

INTERNET PRO STEDN KOLY

Autori: Roman Baranovi, udmila Moravkov, ubomr najder
Computer Press, Praha 1999
Poet strn: 275

Kniha je sprievodcom praktickho vyuvania Internetu hlavne pre iakov strednch a zkladnch kl a tie uvateov, ktor sa dostvaj do styku s Internetom prvkrt. V 21 kapitolch je prehad praktickch monost vyuitia Internetu s mnostvom konkrtnych ukok. itate sa zoznmi so zkladnmi pojmami z oblasti Internetu, s elektronickou potou, interaktvnou komunikciou (ICQ, TALK, videokonferencie, ...), so sieou WWW strnok (s monosami vyhadvania), s vyuitm multimedilnych aplikci a almi monosami orientcie na Internete. alej sa me dozvedie o prenose dt a technickom fungovan Internetu, o potaovej bezpenosti. Posledn lekcie predkladaj nvody a npady k elektronickmu publikovaniu, monosti tvorby WWW strnok, sprvne vyuvanie grafiky pri tvorbe rchlych a peknch strnok.

Prca s Internetom

PRCA S INTERNETOM

Autori: udmila Jakov, ubomr najder, Roman Baranovi
SPN, Bratislava 2000
Poet strn: 48

al z tematickch zoitov na informatiku pre gymnzi predstavuje "najzaujmavejiu a najpouvanejiu potaov sie na svete". Obsahuje zaujmav informcie o sieach, Internete a jeho slubch, mnostvo nmetov na zbavn aktivity a hry, pri ktorch sa tudenti nauia tieto sluby pouva. Zoit sa sklad z piatich hlavnch ast. Prv sa zaober problematikou siet a Internetu vo veobecnosti, ale aj praktickmi informciami o tom, ako sa pripoji na Internet a ako sa m slun pouvate Internetu sprva. Druh a tretia as s zameran na komunikciu pomocou Internetu (e-potov sprvy, internetov rozhovory, videokonferencie). tvrt kapitola je o WWW (orientcia, vyhadvanie informci, zskavanie sborov zo vzdialench zdrojov) a posledn je venovan prehbeniu poznatkov o fungovan Internetu a potaovej bezpenosti (putovanie informci po sieti, vhodn heslo, rizik renia vrusov po potaovch sieach, ifrovan komunikcia).

TVORIV INFORMATIKA - 1. ZOIT S INTERNETOM

TVORIV INFORMATIKA - 1. ZOIT S INTERNETOM nov

Autori: Varga M., Hrueck A.
SPN, Bratislava 2006
Poet strn: 48


© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledn zmena: 3. 6. 2007