:: Index
  :: Skladatelia
  :: Hudobné obdobia
  :: Hudobné formy
  :: Hudobné nástroje
  :: Náuka o hudbe
  :: Dokumenty pre učiteľov
  :: Linky
   
  Copyright 2005 Mgr. Darina Feková
  Design by Mastercom
Náuka o hudbe

Potrebujete pomoc ? Neviete sa zorientovať v hŕbe odborných výrazov ? Chcete sa naučiť hudobnú teóriu ? Ste na správnom mieste! Sekcia náuka o hudbe je tu pre Vás! Súčasťou tejto stránky je aj sekcia Náuka o hudbe, ktorá Vám prináša základné informácie z oblasti hudby v kapitolách - Tón a jeho vlastnosti, Notová osnova, Noty, pomlčky, Kľúče, Tempo, Stupnice, Akordy, Dynamika a Intervaly. Dúfame, že Vám pomôže nájsť odpovede na Vaše otázky.

   
TÓN A JEHO VLASTNOSTI  
Tón je zvuk určitej výšky, ktorý vzniká pravidelným chvením. Tým vznikajú zvukové vlny, ktoré sa prenášajú vzduchom. Každý tón má 4 vlastnosti, a to : silu, výšku, farbu a dĺžku. Výška tónu je závislá na počte kmitov za určitý čas. Inak nazývané aj frekvencia ( Hz ). Nízke tóny - menší kmitočet, vysoké tóny - väčší kmitočet. Sila tónu závisí od šírky kmitu. Sila zvuku sa udáva v decibeloch (dB), alebo vo fónoch (Ph). Farba tónu závisí od počtu a sily spoluznejúcich tónov. Spoluznejúce tóny vznikajú tak, že teleso, ktoré zvuk vydáva, súčasne kmitá vo svojich častiach. Spoluznejúce tóny majú menší rozkmit. Dĺžka tónu závisí od toho, kedy tón doznie úplne, zväčša však závisí od hráča.  
 
NOTOVÁ OSNOVA  
Na linajky a do medzier sa zapisujú noty. Medzery sú 4 a linajok je 5. Pomocné linajky slúžia na zápis nôt v prípade, že vám nestačí 5 linajok. Pre prehľadnosť sa odporúča používať maximálne 5 pomocných linajok. Na začiatok každej osnovy sa zapisuje kľúč (husľový, basový, altový, tenorový,...), ktorý určuje postavenie nôt. Predznamenanie slúži na označenie stupnice, v ktorej je skladba napísaná. Takt udáva pravidelné striedanie prízvučnej a neprízvučnej doby. Takty poznáme jednoduché (2 a 3 - dobé) a zložené (4, 5, 6, 7, 9, a 12 - dobé).  
 
NOTY  
Slúžia na označenie relatívnych dĺžok tónov.  
 
Smer nožičky :
Všetky noty, okrem celej, majú aj nožičku, ktorej smer je nadol od noty h1 , pričom sa mení aj poloha, ktorá je tentokrát naľavo :

Trámce :
Ak v notovom zápise máme vedľa seba viac nôt so zástavkou, môžeme použiť trámce, ktorými tieto noty spojíme :

Bodka za notou :
Predlžuje notu o polovicu jej hodnoty. Napr. celá nota = 4 doby+ polovica (2 doby) = 6 dôb.

Ligatúra :
Používa sa, ak chceme predĺžiť hodnotu noty o trvanie, ktoré sa nedá znázorniť bodkou. Ligatúrou spájame iba noty rovnakej výšky. Tieto noty znejú výsledne ako jeden tón.

 
POMLČKY  
Inak pauzy. Počas pomlčky sa nespieva, ani nehrá. Každej note zodpovedá príslušná pomlčka. To znamená, že pomlčky poznáme : celú, polovú, štvrťovú, osminovú, šestnástinovú a dvaatridsatinovú.  
 
Bodka za pomlčkou :
Predĺžuje pomlčku o polovicu jej hodnoty. Napr. celá pomlčka = 4 doby + polovica (2 doby) = 6 dôb.
 
KĽÚČE  
Používame pre presné umiestnenie nôt.  
 
TEMPO  
Rýchlosť pulzovania dôb. Na presné určovanie tempa sa používa mechanický časomerač zvaný metronóm.

Tempové označenia :
Určujú, koľko a aké rytmické hodnoty bude obsahovať jedna minúta.

 
Pomalé
Stredné Rýchle Doplňujúce výrazy Tempové zmeny

grave - vážne, široko
largo - veľmi široko
lento - zdĺhavo, voľne
adagio - pomaly, rozvláčne
largetto - trošku široko

andante - voľne, krokom
andantino - voľne, pokojne
sostenuto - zdržanlivo
commodo - pohodlne
maestoso - vznešene
moderato - mierne
allegretto - dosť rýchlo

animato - oživenie
con moto - hybne
allegro - rýchlo
allegro assai - značne rýchlo
allegro vivace - rýchlo a živo

assai - značne
meno - menej
molto - veľmi
piu - viac
poco - trochu
ma non troppo - ale nie príliš
simile - podobne

accelerando - postupné zrýchlenie
rallentando - postupné spomalenie
a tempo - návrat do pôvodného tempa
 
STUPNICE
Stupnica je rad stúpajúcich, alebo klesajúcich ôsmich tónov.
1. Novoveké stupnice - používané v období novoveku
a) durová prirodzená
b) molová prirodzená    
Stavba : 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1    
Poltóny medzi : 2.- 3. a 5.- 6.    
Postupnosť krížikov : fis, cis, gis, dis, ais, eis, his    
Postupnosť bé : bé, es, as, des, ges, ces, fes    
 
Stavba : 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2
Poltóny medzi : 3.- 4. a 7.- 8.
Postupnosť krížikov : fis, cis, gis, dis, ais, eis, his
Postupnosť bé : bé, es, as, des, ges, ces, fes
 
c) durová harmonická d) molová harmonická
má v porovnaní s durovou prirodzenou znížený 6.stupeň. má v porovnaní s molovou prirodzenou zvýšený 7.stupeň.
  
e) Molová melodická
má v porovnaní s molovou prirodzenou zvýšený 6. a 7. stupeň nahor.
 
2. Stredoveké stupnice - používané v období stredoveku
a) Iónska b) Dórska
zhodná s durovou prirodzenou má v porovnaní s molovou zvýšený 6.stupeň
c) Frygická d) Lydická
má v porovnaní s durovou znížený 2.stupeň má v porovnaní s durovou zvýšený 4.stupeň
e) Mixolydická f) Aiolska
má v porovnaní s durovou znížený 7.stupeň zhodná s molovou prirodzenou
 
3. ZVLÁŠTNE STUPNICE - zvláštny, nezaradený druh stupníc
a) Podhalanská b) Cigánska durová
má v porovnaní s durovou zvýšený 4. a znížený 7.stupeň má v porovnaní s durovou 2. a 6.stupeň znížený
c) Cigánska molová d) Chromatická
má v porovnaní s molovou zvýšený 4. a 7.stupeň má 12 + 1 tón
e) Celotónová f) Pentatonická
má 6 + 1 tón má 5 + 1 tón
 
AKORDY
Akord je spojenie najmenej troch rôznych tónov, ktoré môžu znieť súčasne, alebo postupne za sebou.
1. KVINTAKORDY - Vznikajú spojením 3 rôznych tónov - základný ( spodný ), tercia, kvinta.

a) Durový - Skladá sa z veľkej tercie a čistej kvinty od základného tónu.
b) Molový - Skladá sa z malej tercie a čistej kvinty od základného tónu.
c) Zväčšený - Skladá sa z veľkej tercie a zväčšenej kvinty od základného tónu.
d) Zmenšený - Skladá sa z malej tercie a zmenšenej kvinty od základného tónu.

Obraty kvintakordu :
a) Sextakord - Má spodný tón terciu kvintakordu.
b) Kvartsextakord - Má spodný tón kvintu kvintakordu.

 
2. SEPTAKORDY - Vznikajú spojením 4 rôznych tónov - základný ( spodný ), tercia, kvinta, septima.

a) Dominantný - skladá sa z durového kvintakordu a malej septimy od základného tónu.
b) Zmenšený - skladá sa zo zmenšeného kvintakordu a zmenšenej septimy od základného tónu.
c) Veľký - skladá sa z durového kvintakordu a veľkej septimy od základného tónu.
d) Malý - skladá sa z molového kvintakordu a malej septimy od základného tónu.

Obraty septakordu :
a) Kvintsextakord - má spodný tón terciu septakordu.
b) Terckvartakord - má spodný tón kvintu septakordu.
c) Sekundakord - má spodný tón septimu septakordu.

 
3. AKORDY VYŠŠEJ TERCIOVEJ STAVBY - Vznikajú spojením 5 a viac rôznych tónov.
a) Nónový - skladá sa zo septakordu a nóny od základného tónu ( má 5 rôznych tónov).
b) Undecimový - skladá sa z nónového akordu a undecimy od základného tónu ( má 6 rôznych tónov).
c) Tercdecimový - skladá sa z undecimového akordu a tercdecimy od základného tónu ( má 7 rôznych tónov).
 
DYNAMIKA
Označenie sily tónov a ich zmien v priebehu interpretácie skladby.
Znamienka :

ppp - piano pianissimo
pp - pianissimo
p - piano
mp - mezzopiano
mf - mezzoforte
fff - forte fortissimo
ff - fortissimo
f - forte

Označenia :  

con tutta la forza - celou silou
meno - menej
molto - veľmi
piu - viac

sempre - stále
sempre forte - hrať stále silno
quasi niente - ako nič

Dynamické zmeny :

 
INTERVALY
Výšková vzdialenosť dvoch tónov. Nazývame ich prvý a druhý tón.
1 - príma vzdialenosť medzi 1. a 1. stupňom stupnice
2 - sekunda vzdialenosť medzi 1. a 2. stupňom stupnice
3 - tercia vzdialenosť medzi 1. a 3. stupňom stupnice
4 - kvarta vzdialenosť medzi 1. a 4. stupňom stupnice
5 - kvinta vzdialenosť medzi 1. a 5. stupňom stupnice
6 - sexta vzdialenosť medzi 1. a 6. stupňom stupnice
7 - septima vzdialenosť medzi 1. a 7. stupňom stupnice
8 - oktáva vzdialenosť medzi 1. a 8. stupňom stupnice
9 - nóna sekunda cez oktávu
10 - decima tercia cez oktávu
11 - undecima kvarta cez oktávu
12 - duodecima kvinta cez oktávu
13 - tercdecima sexta cez oktávu
14 - kvartdecima septima cez oktávu
15 - kvintdecima oktáva cez oktávu
 
ZVLÁŠTNE RYTMICKÉ ÚTVARY