logo Infovek Osobnosti geológie
index > osobnosti geológie > Rudolf Mock

RUDOLF MOCK

Narodil sa 28. 12. 1943 v Bratislave, tragicky zahynul 22. 8. 1996 v Modrom Kameni. Stredoškolské štúdium ukončil maturitou v Bratislave v roku 1961. V rokoch 1961 - 1966 študoval na PriF UK v Bratislave, odbor geológia. Titul RNDr. Získal na základe obhajoby dizertačnej práce Štúdium konodontov v Západných Karpatoch v roku 1971. Kandidátsku dizertačnú prácu na tému Meliatska jednotka - relikt oceánskeho dna Tethys v novom modeli vývoja Západných Karpát obhájil v roku 1988 a získal titul kandidát geologických vied (CSc.). V roku 1991 získal pedagogický titul docent, po habilitačnej prednáške a obhajobe práce Príspevky ku geológii Západných Karpát (súbor 28 vybraných publikácií).
Po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1966 nastúpil do zamestnania na Katedru geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave ako asistent, od roku 1969 ako odborný asistent. V rokoch 1990 - 1994 vykonával funkciu vedúceho Katedry geológie a paleontológie PriF UK a v rokoch 1995 - 1996 pôsobil ako externý pracovník. Ako pedagóg bol medzi študentmi veľmi obľúbený pre jeho zaujímavý prednes a povahové vlastnosti. Vo svojich prednáškach využíval poznatky z vlastnej vedeckovýskumnej činnosti, ako aj z účasti na rôznych zahraničných študijných cestách a expedíciách. Prednášal a viedol cvičenia z regionálnej geológie sveta, z historickej a stratigrafickej geológie, z geológie strednej Európy a bol inštruktorom na geologických mapovacích kurzoch. Vychoval viac ako 20 diplomantov, z ktorých viacerí sa stali elitou jednej generácie slovenskej geológie.
Aktívne sa podieľal na riešení mnohých výskumných úloh zameraných na biostratigrafické, paleogeografické a tektonické problémy Západných Karpát, ako aj pri riešení medzinárodných projektov v rámci IGCP. Bol priekopníkom metodiky využívania konodontov pre riešenie biostratigrafie, predovšetkým v paleozoiku a triase (detailné zónovanie triasu Slovenska).
V študentských časoch bol členom bývalého čsl. reprezentačného horolezeckého družstva. Zúčastnil sa či už ako organizátor alebo člen na viacerých horolezeckých expedíciách do Himalájí, do severnej Afriky, za sopkami na Sicíliu a na Island. Osobné poznatky z týchto expedícií využíval v prednáškach pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť.
Spolupracoval tiež ako poradca a scenárista pri výrobe geologických filmov zo spomínaných expedícií. Bohatá je jeho popularizačná činnosť - články, rôzne prednášky vrátane vystupovania v televízii a rozhlase, spoluautorstve v troch monografiách o Himalájach. Ako horolezec sa zúčastňoval na mnohých výškových prácach, čo sa mu stalo osudným. Dlhé roky pracoval na ochrane prírody ako externista. Pracoval v mestskom výbore SZOPK, podal viaceré návrhy na chránenie prírodných objektov v geologickej povahe.
Bol autorom a spoluautorom vyše 60 vedeckých publikácií, z toho 25 uverejnených v zahraničných odborných časopisoch.
Jeho životopis a bibliografiu uverejnila Mineralia Slovaca, 6, 28, (1996).paticka
©  Projekt Infovek
Posledná zmena: