Mechanika

 1. Odmerajte si svoj reakčný čas - voľný pád, gravitačné zrýchlenie

 2. Kam dopadne minca? - zotrvačnosť

 3. Gulôčky z plastelíny - voľný pád, zrýchlený pohyb

 4. Magnusov efekt - Bernouliho rovnica, let rotujúceho telesa

 5. Kedy sa kľúč pošmykne - statické a dynamické trenie, faktor statického a dynamického trenia, normálová zložka tiažovej sily

 6. Koľko mincí sa vám podarí vyraziť? -zotrvačnosť

 7. Čo sa stane s balónom - teplotná roztiažnosť vzduchu

 8. Tancujúca minca - teplotná roztiažnosť

 9. Bubľajúca fľaša - teplotná roztiažnosť

 10. Ktorý valček rýchlejšie vyštartuje

 11. Vznášadlo - jednoduchá náhrada vzduchovej dráhy

 12. Rovnomerný priamočiarý pohyb

 13. Sily zotrvačnosti

 14. Skok do výšky na mesiaci

 15. Vodorovný vrh

 16. Vrh telesa - tažisko nerovnorodého telesa

 17. Zákon zachovania hybnosti 1

 18. Zákon zachovania hybnosti 2

Kvapaliny

 1. Dlhší špagát - Archimedes, vztlaková sila kvalitatívne

 2. Olej, voda - Archimedes, rozdielná hustota dvoch látok

 3. MIX. - Archimedes, uloženie látok podľa hustoty 

 4. Kinderka - Archimedes, závislosť vztlakovej sily od hustoty a nie od objemu

 5. Akcia-reakcia - reakcia na vztlakovú silu

 6. Plávajúci ľad - plávania nehomogénnych telies

 7. Loď v bazéne - plávanie nehomogénnych telies

 8. Ponorka - model

 9. Kartezián

 10. Archimedov zákon - experimentálny dôkaz zákona

 11. Tlak vodnej hladiny - závislosť tlakovej sily od plochy pri konštantnom tlaku

 12. Tlaková sonda - model jednoduchej tlakovej sondy, hydrostatický tlak,

 13. Nafukovanie balóna - spojené nádoby, tlak

 14. Hydraulický lis - experimentálny model

 15. Pitie kuriatok - tlak v nádobe otočenej hore dnom

 16. 2xdva otvory - hydrostatický tlak v závislosti od hĺbky

 17. Stočená hadica - vzduchové bubliny v hadici, hydrostatický tlak

 18. Herónová fontána I - model fontány, rozdielná výška hladiny vody v zásobovej nádobe a v zbernej nádobe, cyklická

 19. Herónová fontána II - model fontány, jedna poprepájaná nádoba, rozdielná výška hladín v nádobách, cyklická

 20. Podtlak v nádobe - zobrať mincu suchou rukou z taniera naplneného vodou

 21. Návršie vody - povrchové napätie kvapaliny

 22. Miniatúrna fontána - vytvorenie podtlaku, necyklická fontána

 23. Kedy odpadne dno? - hydrostatický tlak, tlaková sila

 24. Rozprašovač - Bernouliho rovnica, tlakový rozdiel

 25. Skákajúca minca - Bernouliho rovnica, tlakový rozdiel

 26. Saponátový pohon - povrchové napätie, príťažlivé sily

 27. Unikajúce korenie - povrchové napätie, príťažlivé sily

 28. Nezbúrateľný most - Bernouliho rovnica, tlakový rozdiel

 29. Jednoduchý barometer  

 30. Výškomer  

 31. Ako vzniká dážď 

 32. Ako vzniká rosa 

 33. Ako vzniká hmla

 34. Vidíme čo nevidíme

Zvuk

 1. Môže zvuk rozvlniť hladinu vody - chvenie ladičky

 2. Vieš ako fungujú naše hlasivky?

 3. Struna je jednorozmerný zdroj zvuku

 4. Chvenie dosák - Chladniho obrazce

 5. Spievajúci pohár

 6. Gramofónová platňa ako zdroj zvuku

 7. Hudobné nástroje - model gitary 

 8. Zvuk v rôznych prostrediach - pružnosť prostredia 

 9. Kde sa stratil zvuk?

 10. Odraz zvuku

 11. Spievajúca fľaša

Elektromagnetizmus

 1. Letná búrka - zostať či nezostať v aute počas búrky, zastaviť alebo ísť ďalej???

 2. Útek z väzenia - hromozvod

 3. Určenie ampérmetra a voltmetra - ako zapojiť prístroje keď neviem ktorý je ktorý

 4. Odpory - železo, meď a žeravenie v obvode paralelno a sériovom

 5. Potenciometer - postupné zhasínanie svetiel cez reostat

 6. Určenie pólov Zeme pomocou... galvanického článku

 7. Určenie pólov batérie - zemiak a jeho využitie v elektronike

 8. Určenie pólov magnetu - reakcia televíznej obrazovky na magnet, len teoreticky

 9. Kríž pod pohárom - dielektrikum v elektrostatickom poli sa polarizuje

 10. Balóny, ktoré sa pritahujú a odpudzujú - elektrostatika

 11. Zjednodušený elektroskop

 12. Zvuková skúšačka elektrického odporu - vodivé látky majú svoj odpor, nevodivé látky majú odpor nekonečný, sériová a paralelná kombinácia vodivých látok

 13. Zvuková skúšačka a fotorezistor - pri osvetlení vhodného materiálu sa zvýši jeho vodivosť, vnútorný fotoelektrický jav.

 14. Model fotobunky - zariadenie využívajúce vnútorný fotoelektrický jav.

 15. Zvuková skúšačka a termistor - zohriatím kovu sa jeho odpor  zvýši, ak však zohrejme polovodič jeho odpor sa zníži.

 16. Nie je voda ako voda - aby látka mohla viesť elektrický prúd, musí obsahovať voľné nosiče náboja

 17. Zvuková skúšačka kapacity - fyzikálnou veličinou, ktorou opisujeme kondenzátor, je kapacita.

 18. Detektor kovov na letisku - model, ktorý registruje prítomnosť feromagnetických látok v dutine cievky, zmena magnetického poľa v dutine cievky

Optika

 1. Má biela farba farby? - farebný kotúč sa po roztočení mení na biely, zložky bielej farby

 2. Farby v TV - demonštrácia miešania farieb na princípe televíznej obrazovky.

 3. Ďalšie záhady otáčajúcich sa kruhov - biela + čierná a predsa vidíme farebne

 4. Skryté farby - skryté farby v náplni fixiek. chromatografia

 5. Kúzlo so strateným zajačikom - rovinné zrkadlo a 45°

 6. Urobme si kaleidoskop - farebná hra so zrkadlami

 7. Index lomu teplej a studenej vody - závislosť indexu lomu od teploty kvapaliny, 

 8. Priestorové videnie 1 - cez farebné filtre, ako vidíme rovinné obrázky ak máme pred jedným okom červený a pred druhým okom zelený filter

 9. Priestorové videnie 2 - hranolovými okuliarmi dosiahneme z rovinného obrázka priestorový

 10. Lupa - jednoduchý model lupy pomocou medu, oleja a vody

 11. Difrakcia na CD

 12. Difrakcia na krídle muchy

 13. Biele a čierne - biela farba svetlo odráža, čierna pohlcuje

 14. Porovnáme teploty - biela farba svetlo odráža, čierna pohlcuje, dôsledok - rozdielné teploty teploty

 15. Doplnkové farby

 16. Miešajme dopl.farby inak

 17. Svetlo ako priamy drôt - priamočiaré šírenie svetla

 18. Polotiene

 19. Slnečné hodiny - model

 20. Fázy Mesiaca

 21. Odraz svetla - na nerovnomernom povrchu a zrkadle

 22. Prečo vidíme predmety v zrkadle

 23. Odrazené svetelné zväzky lúčov - hrebeňom si vyrobíme lúče

 24. Zatvorme vtáčika do klietky - vnámanie ľudským okom

 25. Urobme si periskop

 26. Urobme si kaleidoskop II.

 27. Svetelný lúč v pohári vody

 28. Opitý špendlík - priamočiaré šírenie svetla

 29. Červené slnko modrá obloha

Iné

 1. Nespálený papier - veľká tepelná kapacita vody

 2. Prúdenie teplého vzduchu a premena kinetickej energie na potenciálnu - roztočenie špirály z papiera

 3. Práca plynu v striekačke

 4. Stojaté mechanické vlnenie

 5. Demonštrácia atmosferického tlaku 1

 6. Demonštrácia atmosferického tlaku 2

Energia

pokusy:

 1. Slnečná energia - pozorovanie solárnej kalkulačky

 2. Veterná vrtuľa - detská hračka, veterná energie

 3. Vodné koleso - vodná energie

 4. Vodná sopka - rozdielná hustota kvapaliny v závislosti od teploty, prenos tepelnej energie

 5. Energetické kontrolné centrum - gombík na šnúrke, premena energie

 6. Vrtuľka - premena pružnej energie gumičky na kinetickú energiu

 7. Galileiho kyvadlo - premena potenciálnej energie na kinetickú

 8. JOJO - premena potenciálnej energie na kinetickú

 9. Vozidlo poháňané gumičkou - premena pružnej energie gumičky na kinetickú energiu

 10. Štafeta s energiou - zákon zachovania hybnosti a energie

 11. Nepružná zrážka - guličky z plastelíny

 12. Spriahnuté kyvadlá - prenos energie, rezonancia

úlohy:

 1. Hodinové pero
 2. Autíčko
 3. Roleta
 4. Hojdačka
 5. Lyžiar
 6. Horská dráha
 7. Pasce v africkom pralese
 8. Pasca na medveďa
 9. Luk