logo
InfovekPRAKTICKÉ CVIČENIA Z FYZIKY V 1. - 4. ROČNÍKU GYMNÁZIA
NÁVODY A SPRACOVANIE VÝSLEDKOV MERANIA


Návody na praktické cvičenia z fyziky pre všetky štyri ročníky gymnázia sú spracované v textovom editore Microsoft Word.
Tabuľky pre zápis a spracovanie nameraných hodnôt v jednotlivých praktických cvičeniach sú spracované v tabuľkovom procesore Microsoft Excel.

Pri práci s tabuľkovou časťou sa postupuje nasledovne:
  1. Otvoríte zošit v ktorom sa nachádza tabuľka pre príslušné praktické cvičenie.
  2. Nalistujete v tomto zošite list s tabuľkou pre príslušné praktické cvičenie.
  3. V každom liste sú vyznačené niektoré bunky žltou farbou - sú to bunky do ktorých je potrebné zadať namerané hodnoty príslušných fyzikálnych veličín. Nastavením kurzora na príslušnú bunku je možné priamo číselný údaj zadať.
  4. Výpočet hľadaných fyzikálnych veličín prebehne automaticky po každej zadanej hodnote fyzikálnej veličiny.
  5. Bunky, ktoré nie sú označené žltou farbou sú zamknuté heslom " fyzika". V prípade otvorenia zamknutej bunky sa ukáže výzva " Zamknuté bunky nemožno meniť". Týmto je program chránený proti poškodeniu pri jeho manipulácii žiakmi.
  6. Ak sa pri výpočte objavia v bunke symboly #####, je potrebné odomknúť list a zmenšiť číslo v danej bunke.
  7. Spracovanie nameraných údajov fyzikálnych veličín prebehne do formy intervalu, v ktorom sa nachádza hľadaná hodnota fyzikálnej veličiny, spolu s udaním priemernej relatívnej odchýlky.
  8. V niektorých prípadoch je potrebné z grafickej závislosti vysloviť záver. V týchto prípadoch vykreslenie grafickej závislosti prebehne automaticky.
Keďže s programom pracujú všetci žiaci je postavený tak, aby jeho obsluha bola čo najjednoduchšia a je chránený proti jeho prípadnému poškodenie neodbornou manipuláciou.

Zoznam praktických cvičení

1. Praktické cvičenia z fyziky v 1. ročníku gymnázia
1.1 Meranie dĺžky telesa. wordovský dokument
1.2 Meranie hustoty pevnej látky. wordovský dokument
1.3 Pokusné pozorovanie kinematiky pohybu guľôčky na naklonenej a vodorovnej rovine. wordovský dokument
1.4 Šmykové trenie a valivý odpor. wordovský dokument
1.5 Pokusné pozorovanie vzájomných premien mechanických foriem energie. wordovský dokument
1.6 Overenie momentovej vety. wordovský dokument
1.7 Určenie výtokovej rýchlosti kvapaliny. wordovský dokument
Tabuľky pre spracovanie výsledkov meraní - 1. ročník. excelovský súbor

2. Praktické cvičenia z fyziky v 2. ročníku gymnázia
2.1 Približné určenie priemeru molekuly kyseliny olejovej. wordovský dokument
2.2 Určenie mernej tepelnej kapacity pevnej látky zmiešavacím kalorimetrom. wordovský dokument
2.3 Určenie povrchového napätia kvapaliny z kapilárnej elevácie. wordovský dokument
2.4 Určenie merného skupenského tepla topenia ľadu. wordovský dokument
2.5 Meranie elektrického napätia a elektrického prúdu. wordovský dokument
2.6 Meranie elektrického odporu rezistora. wordovský dokument
2.7 Závislosť svorkového napätia zdroja od elektrického prúdu v obvode. wordovský dokument
2.8 Určenie voltampérovej charakteristiky polovodičovej diódy. wordovský dokument
Tabuľky pre spracovanie výsledkov meraní - 2. ročník. excelovský súbor

3. Praktické cvičenia z fyziky v 3. ročníku gymnázia
3.1 Určenie zotrvačnej hmotnosti telesa mechanickým oscilátorom. wordovský dokument
3.2 Overenie vzťahu pre periódu kyvadla. wordovský dokument
3.3 Určenie rezonančnej krivky oscilačného obvodu. wordovský dokument
3.4 Určenie indukčnosti cievky a kapacity kondenzátora striedavým prúdom. wordovský dokument
3.5 Overenie činnosti polovodičového usmerňovača. wordovský dokument
3.6 Overenie činnosti transformátora. wordovský dokument
3.7 Meranie rýchlosti zvuku otvoreným rezonátorom. wordovský dokument
Tabuľky pre spracovanie výsledkov meraní - 3. ročník. excelovský súbor

4. Praktické cvičenia z fyziky vo 4. ročníku gymnázia
4.1 Meranie indexu lomu. wordovský dokument
4.2 Meranie ohniskovej vzdialenosti šošovky. wordovský dokument
4.3 Štúdium stavby a funkcie optických prístrojov. wordovský dokument
4.4 Meranie vlnovej dĺžky svetla optickou mriežkou. wordovský dokument
4.5 Meranie svietivosti zdroja. wordovský dokument
Tabuľky pre spracovanie výsledkov meraní - 4. ročník. excelovský súbor

Priebeh dvojhodinového praktického cvičenia uskutočňovaného uvedeným spôsobom sa výrazne zmení, hlavne jeho záverečná časť.
Bez použitia PC posledné minúty fyzikálneho praktika žiaci prevažne vykonávajú výpočty a len s najrýchlejšími z nich je možné krátko diskutovať o výsledkoch fyzikálneho merania. Žiaci potom prevažne doma spracovávajú namerané hodnoty a vypracovávajú laboratórny protokol.

Záver fyzikálneho praktika s využitím PC je nasledovný :
Nie všetky skupiny ukončia meranie fyzikálnych veličín súčasne. Týmto prirodzeným efektom je vytvorený priestor pre postupné spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín jednotlivými skupinami žiakov, takže jeden počítač s tlačiarňou v laboratóriu postačuje. Spracovanie nameraných hodnôt jednou skupinou trvá približne jednu až dve minúty (závisí od zručnosti žiakov a použitej tabuľky), pričom ak sa tlačí tabuľka jednej skupiny, druhá skupina súčasne môže zadávať namerané hodnoty do počítača.

V závere ostáva dostatok času na konfrontáciu výsledkov jednotlivých skupín, vyslovenie záverov a dopísanie záveru do laboratórneho protokolu, takže žiaci končia praktické cvičenie s hotovým zápisom o meraní.

Teda problém, pred ktorý sú na začiatku cvičenia postavení, po dvoch hodinách vyriešia a uzavrú, čo považujem za najväčší prínos uvedeného postupu.
 

bude bolo

aktuality
    cd-čka    

NAJ - štatistika prístupov