logo Infovek Enviroweb
EnvV > Enviroweb

Vyhľadávače | Botanické záhrady | Obrázky | K vyučovaniu výborné | Environmentálne organizácie | Projekty | Dohovory | Národné parky | Zákony o životnom prostredí | Časopisy | Rôzne slovenské a české envirostránky | ZOO, Safari | Rôzne cudzojazyčné envirostránky | Ekologické poľnohospodárstvo

Vyhľadávače
úvod stránky
(pomôcka pri práci na internete, najjednoduchší spôsob, ako sa dostať k hľadanej informácii)
www.seznam.cz lepší ako slovenský (www.zoznam.sk), z oblasti ekológie a environmentalistiky ponúka oveľa viac zdrojov
www.google.com výborný vyhľadávač textových súborov, aj obrázkov
www.studyweb.com vyhľadávač rozličných textov z rôznych vedeckých disciplín, aj z environmentalistiky, rozdelené na témy, v angličtine
www.ids.ac.uk/eldis vyhľadávanie z okruhov tém, je i okruh environment, sú tam dohovory a články o klíme, vode, texty o populácii a ŽP, v angličtine
dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Environment_and_Nature vyhľadávač informácií a textov o životnom prostredí, dobre systematicky utriedené podľa tém, v angličtine
www.biospotrebitel.sk skvelý portál - vstupná brána do sveta alternatívnych životných štýlov, ekologického poľnohospodárstva a biopotravín
www.vsieti.sk slovenský rázcestník pre alternatívy
www.agro-navigator.cz navigátor pražského Ústavu zemědělských a potravinářských informací
Botanické záhrady
úvod stránky
www.uniba.sk/bzuk/index.htm botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave
www.unifi.it/unifi/msn/ortus/obfr_eng.htm botanická záhrada, ponúka i prezretie záhrady priamo na stránke
www.bz.upjs.sk/ botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
www.botgarden.cz/ Pražská botanická zahrada
www.cuni.cz/UK-945.html botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze
www.botanickazahradaliberec.cz/botanickazahrada/ botanická zahrada Liberec
www.sozo.sk/orga/zoo.php prehľad zoologických a botanických záhrad a arborét v stredoeurópskom priestore
www.sci.muni.cz/bot_zahr/index.htm botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně
www.mendelu.cz/arboretum/ Botanická zahrada a arborétum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
botany.upol.cz/strana.php?id=odd_bot_zahrada botanická zahrada Olomouc
www.faf.cuni.cz/org/center/garden/ Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové
www.uniag.sk/SKOLA/BZ Botanická záhrada pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, aj v anglickom jazyku
Obrázky
úvod stránky
(môžu prispieť ku skvalitneniu vyučovania ako názorná ukážka pre žiakov)
www.fotosearch.com/ vyhľadávač obrázkov, videí, audií
www.multimedia.lycos.com vyhľadávač obrázkov, videí, audií
www.helsinki.fi/~korpela/foto.htm fotky rastlín, abecedne usporiadané
www.cohsoft.com.au/nature/gallery/index.html abecedný zoznam fotiek zvierat
www.zone.sk/animals obrázky cicavcov a popis, pekne systematicky usporiadané
www.fotobanka.cz fotografie, ktoré si možno kúpiť
www.europhoto.sk fotografie, ktoré si možno kúpiť
K vyučovaniu výborné
úvod stránky
(učitelia tu nájdu rôzne inšpirácie a nové nápady na spestrenie vyučovania)
www.modernyucitel.net stránka pre inovácie-chtivých učiteľov, aj pre environmentálnu výchovu na stránke nájdete hromadu inšpirácií, aktivít, prezentácií...
www.education.sk kurzy, konferencie, vzdelanie...
www.ekolist.cz/knihy.stm Zoznam kníh z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré vyšli v posledných rokoch
www.ekokompas.host.sk environmentálny spravodaj pre mládež a učiteľov, ktorý vydáva občianske združenie TATRY
www.hra.cz stránka, na ktorej nájdete množstvo hier. Možnosť vyhľadávať hry podľa zadaných kritérií.
www.ekoskola.sk informácie o energii, vode a biodiverzite. Vhodné pre študentov, ktorí zháňajú informácie z týchto oblastí.
www.infos.sk oficiálna stránka projektu Infoservis. Na stránke nájdete "Envirodatabázu", "Poradňu", "Linky"...
www.medvede.sk stránka o projekte Bears spoločnosti Slovak Wildlife Society z Liptovského Hrádku
www.zvirevtisni.cz máme voľbu nejesť mäso, máme voľbu nechať žiť
www.adbusters.org výborná stránka, ktorú vytvorili ľudia vydávajúci časopis Adbusters. Nájdete tu informácie o Dni nenakupovania, projekte Turn off your TV a mnoho ďalšieho.
www.spomocnik.cz český pomocník pre učiteľov, kontakty na rôzne stránky a projekty vhodné na vyučovanie tematicky radené podľa predmetov, projekty, informácie
kekule.science.upjs.sk/ekologia/index.htm školský ekologický informačný servis, edukačné programy, hry, texty, veľmi pekne urobené, slovensky!!!
www.cotf.edu/ete výborná stránka o klimatických zmenách i pomoc učiteľom s konkrétnymi modulmi vyučovania environmentalistiky - anglicky, spústa pekných grafov, obrázkov...
www.globe.gov stránka o celosvetovom projekte GLOBE, v učiteľskom kútiku praktické návody na aktivity vo výučbe environmentalistiky, anglicky
www.pbs.org Teacher Source - zdroj pre učiteľov rôznych stupňov a predmetov, kultúry i vedy, návrhy hodín, cvičení, tém, rôzne texty v angličtine
www.eduref.org návrhy vyučovania rôznych predmetov, i environmentálnej výchovy, veľmi dobré, v angličtine
www.educationworld.com/science/hs/9_12_earth_enviro.shtml návrhy vyučovania, v oddelení science sú i environmental lessons, v angličtine
www.eagle.ca/~matink edukačné okienko, oddelenie pre učiteľov - odkazy na podobné www stránky, pre deti, texty na rôzne témy - živočíchy, životné prostredie (minitémy, témy), veľmi pekné, v angličtine
www.earthsystem.org v časti education niekoľko použiteľných aktivít, vcelku slabé, v angličtine
asd-www.larc.nasa.gov o atmosférických vedách, aj edukačné projekty, vyučovacie plány - skleníkový efekt...
www.ceu.cz/edu/evvo/inspirace.htm#hry hry a aktivity k trvalo-udržateľnému životu
www.brontosaurus.cz/brdo/namety_informace.php3 námety na hry a aktivity od organizácie Hnutí Brontosaurus
www.hraozemi.cz/ekostopa stránka o ekologické stopě a souvislostech vlivu člověka na životní prostředí planety
Environmentálne organizácie
úvod stránky
(organizácie zaoberajúce sa ŽP, zväčša majú svoju špecifickú oblasť záujmu, ku ktorej sa viaže ich publikačná a pedagogická činnosť)
www.slovakwildlife.org/ Slovak Wildlife Society, v anglickom jazyku
www.des.sk Dubnická environmentálna skupina – svoje aktivity zameriava hlavne na riešenie problematiky odpadov
www.des.sk/odpady Dubnická environmentálna skupina a jej najúspešnejší projekt - vrecový množstvový zber komunálnych odpadov v Dubnici
www.wolf.sk stránka lesoochranárskeho združenia VLK
www.sopsr.sk Štátna ochrana prírody
www.koza.sk Občianske združenie, svoje aktivity smeruje k praktickej ochrane prírody – víkendové brigády, letné pracovné tábory, exkurzie
www.preprirodu.sk Občianske združenie venujúce sa najmä praktickej ochrane prírody, víkendovky, letné pracovné tábory, besedy, exkurzie, publikačná činnosť
www.stromzivota.sk stránka Stromu života Bratislava
www.klubkontiki.sk Voľnočasové aktivity pre deti a mládež, komunitné aktivity v rámci Petržalky, programy pre základné školy, liečebno-pedagogická poradňa
www.priateliazeme.sk/spz Stránka Priateľov Zeme (bývalá Spoločnosť priateľov Zeme) zameraná najmä na odpady
www.pavucina-sev.cz Informácie o členoch a činnosti českého Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
www.veronica.cz Občianske združenie – ekologická poradňa, biojarmoky, muštárna Hostětín, vydávanie časopisu Veronica
www.tradicebk.cz Občianske združenie pre rozvoj Bílích Karpat – ochrana a trvalo udržeteľný rozvoj Bílích Karpat
www.sovs.sk Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku – ochrana vtáctva a všetko okolo nich
www.ecn.cz/rosa Rosa – spoločnosť pre ochranu prírody – ekologická poradňa a knižnica, organizuje ekotrhy a semináre
www.zelenabrana.cz informační nástroj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Jihočeského kraje
www.ohz.cz Ochránci hospodářských zvířat – spolok pre ochranu zvierat – propagácia vegetariánstva a vegánstva ako životného štýlu
www.ekokompas.host.sk Občianske združenie Tatry – časopis Ekokompas pre mládež, ochrana prírody, kurzy, akcie.
www.alter-nativa.sk Občianske združenie – skupina ľudí, ktorí sa v praxi snažia o „obnovenie úcty“ k prírode a životu, obrat od konzumu k rozvoju duchovných hodnôt
www.hnutiduha.cz Ekologická organizácia – ochrana životného prostredia, energetika, lesy, poľnohospodárstvo, odpady. Vydáva časopis Sedmá generace
www.chaloupky.cz pobytové středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě v Chaloupkách (Kněžice u Třebíče)
www.sever.ecn.cz pobytové středisko ekologické výchovy a etiky v Horním Maršově v Krkonoších
www.daphne.sk DAPHNE - inštitút aplikovanej ekológie – stránka bratislavskej organizácie s celoslovenskými aktivitami
www.cea.sk stránka Centra environmentálnych aktivít z Trenčína
www.sosna.sk (nielen) východoslovenský líder v environmentálnej výchove
www.spirala.sk stránka o Spoločnosti environmentálne-výchovných organizácií Špirála. Na nej nájdete všetko o environmentálnej výchove a vzdelávaní na Slovensku
www.greenpeace.sk stránka slovenskej pobočky organizácie Greenpeace
www.greenpeace.org stránka hnutia Greenpeace, veľa dobrých článkov v angličtine
www.slobodazvierat.sk stránka Slobody zvierat
www.sazp.sk stránka Slovenskej agentúry životného prostredia - všetko o Slovensku z geografického i environmentálneho hľadiska, množstvo textov z oblasti znečistenia životného prostredia, ekologické periodiká
www.wwf.org stránka World Wildlife Foundation, kontakt na rôzne pobočky tejto organizácie na celom svete, projekty organizácie o vode, klíme v angličtine
www.panda.org stránka WWF, info o aktivitách organizácie, zaujímavé texty k niektorým ohrozeným druhom - gorila, panda, slon, korytnačka obrovská..., v oddelení "living planet" texty a aktivity ku globálnym problémom
www.who.int stránka svetovej zdravotníckej organizácie, téma "health topics" -dopady znečistenia prostredia na zdravie, v angličtine
www.unep.org Environmentálny program spojených národov, v angličtine
www.cnie.org National Council for Science and the Environment, v angličtine
www.lifeenv.gov.sk/minis/index.html stránka Ministerstva životného prostredia SR
www.saia.sk organizácia pre tretí sektor, štúdium v zahraničí, periodiká
www.un.org/esa/sustdev/csd.htm stránka Organizácie pre trvalo udržateľný rozvoj pri OSN, v angličtine
www.wef.org stránka Water Environment Federation, o vode, čistote vody, znečistení, v angličtine
www.broz.sk stránka Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia
www.studnicka.sk stránka bratislavskej environmentálnej poradne Studnička
www.zivica.sk Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Ekoporadňa Živica
www.changenet.sk/cmop/ stránka Centra mladých ochrancov prírody SZOPK
www.rea.sk stránka Regionálnej energetickej agentúry Šaľa-Galanta
www.zajezka.sk stránka o komunite v dedinke Zaježová pri Zvolene žijúcej prirodzeným životom v súlade s prírodou
www.terezanet.cz stránka Sdružení pro ekologickou výchovu dětí a mládeže TEREZA, Praha
www.miniopterus.host.sk/ stránka ZO SZOPK Miniopterus, Bratislava
www.slatinka.sk stránka zvolenského združenia Slatinka
www.viaiuris.sk stránka novopomenovaného Centra pre podporu miestneho aktivizmu z Ponickej Huty
www.foe.sk stránka Friends of the Earth - Priatelia Zeme: SPZ, CEPA a VLK
www.csop.cz stránka Českého svazu ochránců přírody
www.kosenka.cz stránka ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouků
www.rec.sk Regionálne environmentálne centrum Bratislava
www.changenet.sk/artur stránka organizácie ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný život, zameraná na "zelenú" architektúru
www.ekoporadna.cz stránka českej ekoporadenskej sieťovej organizácie STEP
www.apop.host.sk stránka Asociácie priemyslu a ochrany prírody
www.azms.sk stránka Asociácie zdravých miest Slovenska
www.zianechajzit.sk stránka organizácie Ži a nechaj žiť - o informáciách, ktoré pomôžu žiť súcitnejší a ohľaduplnejší život
www.ecn.cz/gaia stránka občanského sdružení Agentúra GAIA
www.fairtrade.sk stránka združenia propagujúceho myšlienky spravodlivého obchodu
www.lea.ecn.cz stránka Ligy ekologických alternativ
www.biomasa.sk stránka združenia Biomasa, využívanie obnoviteľných zdrojov energie
www.stuz.cz stránka Společnosti pro trvalo udržitelný život
www.seps.sk/zp/stuz/ stránka Spoločnosti pre trvalo udržateľnýc život
www.fns.uniba.sk/zp/zplaneta/ stránka združenia Živá planéta
www.fns.uniba.sk/zp/mvszopk/index.htm stránka Mestského výboru SZOPK Bratislava, k stiahnutiu k dispozícii v mnohom inšpiratívne "ii" - Interné informácie
www.zelenedomy.cz stránka sdružení Zelené bydlení
www.cenia.cz/evvo stránka české informační agentúry životního prostředí CENIA, oddělení EVVO
www.fscslovakia.sk stránka organizácie FSC, podporujúcej environmentálne prijateľné obhospodarovanie lesov
www.ekopolis.sk stránka Nadácie Ekopolis
www.anped.org stránka Northern Aliance for Sustainability
www.daphne.sk/daphne_def_sk.htm stránka Dunajského environmentálneho fóra
www.avalon.nl stránka nadácie Avalon
www.es.cats.sk stránka Ekospoločenstvo
Projekty
úvod stránky
www.zelenaskola.sk ojedinelý celoslovenský projekt
www.planetazeme3000.cz/planeta3000/
www.globe.gov stránka Globe projektu na podporu životného prostredia - aj učiteľské i študentské okienko, články, v angličtine
www.bionet.schule.de
www.skolweb.vaxjo.se/biowindows/ projekt pre žiakov na výskum stavu lesov a ich význam
Dohovory
úvod stránky
(nadnárodné záväzné normy)
www.lifeenv.gov.sk/minis/index.html prehľad medzinárodných dohovorov, ku ktorým pristúpila Slovenská republika (klik medzinárodná spolupráca)
www.biodiv.org dohovor o biologickej diverzite + aktuality, v angličtine
www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm Agenda 21 - celý text, v angličtine
www.unep.org texty dohovorov a deklarácií - Rio, Stockholm, Agenda
www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost prehľad medzinárodných dohovorov, ku ktorým pristúpila Slovenská republika - na stránke Štátnej ochrany prírody
Národné parky
úvod stránky
(spoznajme najvzácnejšie miesta – s najvyšším stupňom ochrany - našej zeme, ich flóru i faunu, ..)
www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost prehľad všetkých chránených území v SR (klik územná ochrana)
www.tatry.sk o Vysokých Tatrách, prírode, regióne, turizme
www.slovenskyraj.sk stránka NP Slovenský raj
www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/npmp.html stránka NP Muránska Planina
www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/npp.html stránka NP Poloniny
www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie/NP/ zoznam slovenských národných parkov
www.skonline.sk/parky.html zoznam slovenských národných parkov a CHKO
www.slovakiatravels.com/sections/Routes/nationalpark-sk.php zoznam slovenských národných parkov
Zákony o životnom prostredí
úvod stránky
(záväzné normy týkajúce sa životného prostredia platné na území Slovenskej republiky)
www.lifeenv.gov.sk/minis/index.html strategické dokumenty
www.lifeenv.gov.sk/minis/legislativa/index.html ďalšie zákony publikované Ministerstvom životného prostredia SR
www.zakon.sk volne prístupné zákony SR
Časopisy
úvod stránky
www.dalekohlad.sk časopis pre environmentálnu výchovu a filozofiu, vydávaný Spoločnosťou envirovýchovných organizácií Špirála
www.kruhzivota.sk časopis o živote v súlade s prírodou
www.volny.cz/evans01/sisyfos/ český spravodaj ekologickej výchovy Sisyfos na Internete
www.sedmagenerace.cz časopis Sedmá generace na Internetu
www.bilekarpaty.cz/pages/casopis.htm časopis moravsko-slovenského pomezí Bílé - Biele Karpaty
www.pavucina-sev.cz/bedrnik.htm český časopis pro ekogramotnost Bedrník
www.greenteacher.com časopis v angličtine, Education for Planet Earth
www.fns.uniba.sk/zp/mvszopk/index.htm stránka Mestského výboru SZOPK Bratislava, k stiahnutiu k dispozícii v mnohom inšpiratívne "ii" - Interné informácie
www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/ časopis Enviromagazín
www.ekolist.cz aktuality ekologické z tlače, kontakty na iné stránky s podobným zameraním, česky, prehľad najaktuálnejších informácií za posledný týždeň s hypertextovým odkazom, kalendár akcií o životnom prostredí - obsahuje ako české, tak aj zahraničné akcie
www.changenet.sk internetový denník o dianí v treťom sektore na Slovensku aj vo svete
www.biospotrebitel.sk portál a biomagazín o ekologickom poľnohospodárstve v širokých súvislostiach
Rôzne slov. a české envirostránky
úvod stránky
(najnovšie informácie, aktuality, alternatívy, akcie doma i v zahraničí, súťaže, alebo ak chcete byť v obraze)
www.ekodomy.sk stránka organizácie ArTUR o nízkoenergetických domoch
www.whian.net nezávislý zdroj informácií pre ľudí, ktorí majú radi prírodu, radi ju spoznávajú, učia sa ju lepšie chápať a hľadajú v dnešnej dobe spôsoby, ako s ňou žiť v harmónii, ako ju chrániť
www.grav.sk stránka o odpadoch, druhotných surovinách a ekológii
www.vegetarian.cz stránka o vegetariánstve
www.ekovesnicky.org zoznam a adresy českých a slovenských ekovesničiek a všetko o živote v nich
www.lets.ecn.cz informácie o LETsystémoch v ČR
www.gengel.webzdarma.cz společnost pro ochranu rozmanitosti života - ekologické pěstování, uchování starých odrůd
www.veggie.cz články a informace nejen pro vegetariány
www.ekopark.sk stránka stáleho centra na ochranu životného prostredia s praktickými ukážkami obnoviteľných energetických zdrojov a pod.
www.ekolamp.sk združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, recyklácia
www.ekodum.cz brána k dalším zajímavým ekologií se zabývajícím stránkám
www.ceu.cz/edu stránka české informační agentúry životního prostředí, oddělení EVVO
www.enviroservis.sk informačný a poradenský systém o životnom prostredí
www.ekospotrebitel.cz ekoporadenský informační portál
www.enviroportal.sk informačný portál rezortu životného prostredia (v správe CEI - SAŽP)
www.whian.net Rozbiehajúca sa oku lahodiaca stránka o prírode, jej krásach a veciach s tým súvisiacich
www.anastasia.sk/modules/wordpress/ Stránka venovaná čitateľom kníh V. Megreho - Anastasia
www.grav.sk Stránka venovaná odpadom, druhotným surovinám a ekológii
www.ekodomy.sk
www.babetko.sk Stránka pre budúce i súčasné mamičky, oteckov i starých rodičov plná užitočných rád a nápadov
www.prebalovanie.sk Ekologický prebaľovací systém PoPoLiNi – distribútor prateľných nohavičkových plienok a ďalších produktov. Materiály, z ktorých sú detské plienky vyrábané sú veľmi starostlivo vyberané s dôrazom na výrobu, ktorá neznečisťuje životné prostredie.
www.casovabanka.sk/publikacie.htm časová banka - jeden z typov LETsystému
www.enviromuzy.ahoj.sk stránka projektu Enviromúzy v škole v Semerove
www.hraozemi.cz/ekostopa stránka o ekologické stopě a souvislostech vlivu člověka na životní prostředí planety
www.i-ekis.cz zaujímavé informácie z oblasti energetiky
www.sovs.sk/ahb.php Atlas hniezd bocianov bielych s údajmi o 1 644 hniezdach. Do atlasu môžete pridať aj svoje pozorovanie o počte mláďat v tomto roku, a to priamo cez internet.
www.ecbratislava.sk stránky o energetike (Energetické centrum Bratislava)
www.casovabanka.sk stránky o alternatívnej ekonomike bez peňazí
www.ekovychova.cz informační server o ekologickej/environmentálnej výchove v Pardubickom kraji
www.volny.cz/evans01/sisyfos/index.html český spravodaj ekologickej výchovy Sisyfos v elektronickej podobe
www.ekolist.cz aktuality ekologické z tlače, kontakty na iné stránky s podobným zameraním, česky, prehľad najaktuálnejších informácií za posledný týždeň s hypertextovým odkazom, kalendár akcií o životnom prostredí - obsahuje ako české, tak aj zahraničné akcie
www.enviweb.cz moderná stránka s množstvom tém, aktualít, podujatí s environmentálnou tematikou
www.energyweb.cz stránka o energetike, zdrojoch energie, ponúka množstvo noviniek, súťaže...
www.seps.sk/zp/index.htm archív informácií o životnom prostredí, témy - biodiverzita, odpady, energia, voda, doprava, environ. výchova...
www.seps.sk/zp/energia/index.htm stránka o energii, energetike, zákony a časopisy o energetike, publikácie, projekty o energetike, ochranárske združenia a mimovládne organizácie
www.changenet.sk internetový denník o dianí v treťom sektore na Slovensku aj vo svete
www.referaty.sk stránka ponúkajúca zbierku žiackych projektov na rôzne témy, aj z biológie, ekológie
www.meteo.sk lepšia, viac rôznych informácií, o ozónovej diere...
www.shmu.sk stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu
naj.sk/den/priroda_a_zivotni_prostredi/ rôzne texty na rôzne témy, upútavky na novinky
www.rodovaskola.sk stránka združenia na podporu medzinárodného centra pedagogického systému M. P. Ščetinina
www.e-filip.sk portál o úspornom bývaní
www.tur.sk stratégia Trvalo-udržateľného rozvoja v SR
www.ecoshop.cz přehled malých technologií pro životní prostředí s možností zakoupení
www.ekozahrady.com česká stránka o tom, jak zahradničit ekologicky
www.nakole.cz cyklistika a cykloturistika na Internetu
www.unego.cz kořenové čističky odpadních vod, bioplyn...
www.ekospol.sk o ekologických stavbách
www.betonovadzungla.sk o životnom prostredí Petržalky
ZOO, Safari
úvod stránky
www.zoobratislava.sk ZOO Bratislava
www.sozo.sk/akva/zoo_budapest.php ZOO Budapešť
www.zoobojnice.sk ZOO v Bojniciach
www.vosji.cz/ucsz/zoo17.htm Najnovšia, najmenšia a veľmi sympatická zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi
www.zoopraha.cz ZOO v Prahe
www.africanhuntingsafaris.com krásna stránka o afrických safari
www.kosice.sk/zoo/index.htm Zoo Košice, v angličtine
library.thinkquest.org/11922/index.htm virtuálna Zoo, vyhľadanie informácií podľa názvu živočícha alebo typu biotopu, anglicky
www.zooliberec.cz/index.html Liberecká ZOO
www.zoobrno.cz ZOO v Brne
www.zoojihlava.cz ZOO v Jihlave
www.zoolesna.cz ZOO a zámok v Zlíne – Lešnej
Rôzne cudzojazyčné envirostránky
úvod stránky
(ukážka ako to robia v susedných či európskych štátoch, len pre jazykovo zdatných)
www.ifoam.org Koordinátor a reprezentant ekologických poľnohospodárov na celom svete – výskum, agrárna politika, konferencie, knihy, časopisy
www.earthfound.com stránka Earth Foundation
www.thinkearth.org stránka Think Earth Foundation - Education Through Collaboration
www.globalrichlist.com pozrite si, akí bohatí ste
www.pbs.org/wnet/nature/index.html stránky plné informácií o prírode, aktivity pre väčších i menších. Informácie sú aktuálne dopĺňané, každý týždeň má svoju hlavnú tému, obsiahlo spracovanú, v angličtine.
www.environment.about.com pekná stránka s množstvom tém a obrázkov z rôznych oblastí ochrany životného prostredia, aktuálne články, fotogaléria, v angličtine
www.ea.gov.au austrálska stránka nielen o globálnom otepľovaní, v angličtine
www.ubavie.gv.at stránka o stave životného prostredia v Rakúsku, články oTemelíne, v nemčine
www.eea.eu.int stránka Európskej environmentálnej agentúry, environmentálne texty a slovníček, aj v slovenskom jazyku
zebu.uoregon.edu/energy.html výborne spracovaná stránka - jednoducho, prehľadne - o energii, alternatívnych zdrojoch, ozóne, klimat. zmenách, fosílnych palivách, v angličtine
www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/english.html encyklopédia atmosférickej environmentalistiky - všetko od kyslých dažďov až po globálne klimatické zmeny, v angličtine
www.environment.sa.gov.au krásne urobená stránka o botanic. záhradách, ochrane ekosystémov, mora, živočíchov, v angličtine
www.abc.net.au/science/news/enviro/default.htm environmentálne aktuality, správy, v angličtine
www.worldwatch.org rôzne texty a odkazy z oblasti globalizácia, voda, klimatické zmeny, biotechnológie..., v angličtine
www.moodygardens.com v oddelení atrakcie jednoduché texty a obrázky tropického pralesa, oceánu, v angličtine
www.botany.net/Ecology sú tu abecedne usporiadané texty s environmentálnou tematikou, v angličtine
www.healthandenergy.com krásna interaktívna stránka o všetkých globálnych problémoch a ich dopadoch na zdravie, alternatívne zdroje energie...
www.env.leeds.ac.uk School of Earth and Environment - stránka v anglickom jazyku
www.twike.de nemecké a anglické stránky o alternatívnej doprave a vozidlách poháňaných silou človeka
www.greenteacher.org stránka pre inovatívnych ekopedagógov v angličtine
www.teachernet.gov.uk inšpiratívne stránky o britskom školskom systéme, ako aj o ich spôsobe environmentálnej výchovy
www.fee-international.org stránka v angličtine: Nadácia pre environmentálnu výchovu
www.eco-schools.org stránka programu Nadácie pre environmentálnu výchovu Eco-Schools - Ekoškola (v angličtine)
www.blueflag.org stránka programu Nadácie pre environmentálnu výchovu BlueFlag - Modrá vlajka (v angličtine)
www.green-key.org stránka programu Nadácie pre environmentálnu výchovu Green Key - Zelený kľúč (v angličtine)
www.leaf-international.org stránka programu Nadácie pre environmentálnu výchovu Learning about Forests (v angličtine)
www.youngreporters.org stránka programu Nadácie pre environmentálnu výchovu Young Reporters - Mladí reportéri (v angličtine)
Ekologické poľnohospodárstvo
úvod stránky
www.ifoam.org stránka koordinátora a reprezentanta ekologických poľnohospodárov na celom svete
www.biospotrebitel.sk portál a biomagazín o ekologickom poľnohospodárstve v širokých súvislostiach
www.pro-bio.cz stránka českého Svazu ekologických zemědělců
www.uksup.sk stránka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho
www.mpsr.sk stránka Ministerstva pôdohospodárstva SR
www.ecotrend.sk stránka Zväzu ekologických poľnohospodárov Ekotrend
www.camphill.cz stránka o českej biodynamickej farme s rozmerom staristlivosti o ľudí s mentálnym handicapom
www.ekospotrebitel.sk Stránka poskytujúca základné a dôležité informácie pre každého „ekospotrebiteľa“
www.agroinstitut.sk Vzdelávanie v rezorte pôdohospodárstva, poradenstvo, knižnično-informačné služby
www.areaviva.ecn.cz Camphill České Kopisty – biodynamická farma pre ľudí s mentálnym handicapom
www.biodynamika.cz stránka o biodynamickém ekologickém zemědělství
www.uzpi.cz Ústav zemědělských a potravinářských informací – štátna ištitúcia – poradenstvo o potravinách, poľnohospodárstve, kníhkupectvo odbornej literatúry
www.whyorganic.org anglická stránka o organickom - ekologickom poľnohospodárstve
www.areaviva.ecn.cz informácie o WWOOF a wooferingu v Slovenskej a Českej republike
www.organicholidays.com dovolenky na ekofarmách v zahraničí
www.eceat.cz zoznamy možností pre agroturistiku v Európe
www.permalot.org priestor pre alternatívny spôsob života, prírodné stavanie, alternatívne energie, nakladanie s odpadmi, ekodediny
www.ffmm.sk stránka poľnohospodárskej farmy Mašekov mlyn
www.bio-obchod.sk 1. Internetový obchod špecializovaný na biopotraviny v SR

© 1999-2006 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: 12.12.2006