Znečisťovanie vody

      V riekach, jazerách a oceánoch je nesmierne množstvo vody, ale ľahko znečistenej. Hlavné  zdroje znečistenia vody sú: splašky, umelé hnojivá, priemyselné chemikálie, pesticídy, ropa a čistiace prostriedky.
      Splašky sú hlavnou príčinou znečistenia vody. Kedysi sa všetok odpad vypúšťal do riek a morí. To bolo príčinou zdravotného rizika a viedlo k chorobám ako cholera.

   Odpad totiž  ovplyvňuje všetko živé vo vode. Ak je jeho množstvo vo vode malé, potom ho baktérie môžu vo vode rozložiť na neškodné látky ako oxid uhličitý, nitráty a vodu. Ale ak je jeho množstvo obrovské,  potom baktérie využijú všetok kyslík rozpustený vo vode, kedˇ sa "pasú" na splaškoch. Len čo koncentrácia kyslíka klesne príliš nízko,  väčšina vodných organizmov, vrátane baktérii, zomrie. 
       Rozkladajúce sa látky sú príčinou mútenia vody a jej zápachu. Za účelom odstránenia tohto znečistenia je odpad podnikmi spracovávaný, prv než sú splašky vrátené do riek a morí. Splašky sú vypúšťané do obrovských nádrží a zmiešané so vzduchom, pričom sú takto baktériami  rozložené omnoho rapídnejšie.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje zdroje a účinky iných "znečisťovateľov" vody:
 
ZNEČISŤOVACIA LÁTKA
ZDROJ
ÚČINOK
  umelé hnojivá
  dáždˇ zmýva hnojivá do riek a jazier 
 baktérie a riasy rastú rýchlejšie, využívajú všetok rozpustený kyslík a zomierajú
  priemyselnéchemikálie
oleje, kovové zmesi, kyseliny,   zásady,  farby z tovární
  toxické pre zvieratá, rastliny a baktérie vo vode
  pesticídy
    postrekovanie úrody chemikáliami 
  toxické chemikálie sa hromadia v telách  väčších   zvierat
  ropa 
   ropa z rafinérií a havárií ropných tankerov
  pokrýva morských vtákov ropou, znečisťuje pláže
  čistiace prostriedky
  továrne, úrady, domácnosti
  mení vodu na penu toxickú pre organizmy vo vode

    Niektorí ľudia  veria, že teplo je taktiež vážnym "znečisťovateľom vody". Je to sčasti problém blízky chladeniu vody mimo veľkých atómových elektrární, kde teploty vody môžu  byť o 10°C vyššie ako je normál. Vyššie teploty vody zvyšujú koróziu oceľových štruktúr  vo vode, a tak znižujú množstvo kyslíka rozpusteného vo vode. Znížený obsah kyslíka môže byť  škodlivý pre niektoré ryby, ako losos a pstruh, hoci iným druhom rýb sa darí v teplejšej vode.

Ešte niečo o rope
  Životné prostredie ohrozuje nielen ťažba a preprava ropy, ale aj využívanie produktov z ropy. Produkty ropy môžu počas prepravy znečistiť a ohroziť rieky, moria aj podzemnú vodu.
     Používanie obrovských lodí - tankerov -  je spojené s veľkým nebezpečenstvom ekologických havárií (nehody, netesnosti). Trhliny v ropovodoch, pukliny v motoroch, ale aj vylievanie opotrebovaného automobilového oleja mimo vyhradených zberných nádob, môžu zapríčiniť presakovanie benzínu a oleja do pôdy.
 
   Môžu sa znečistiť aj zásoby pitnej vodyJeden liter benzínu alebo oleja znehodnotí asi 5 miliónov litrov vody. Pri stavbe rafinérií, ropovodov, ale aj benzínových čerpacích staníc treba dodržiavať mimoriadne prísne bezpečnostné predpisy.

     Ropa, ktorá pri havárii unikne z tankera, ostane plávať na morskej hladine, pretože je ľahšia (má menšiu hustotu) ako morská voda. Príliv potom vyplaví množstvo ropy na breh. Znečistené pobrežie treba dôkladne vyčistiť.

Ohrozenie odpadovou vodou
    Nedostatočné (alebo chýbajúce) čistenie odpadových vôd ohrozuje život v riekach, jazerách a moriach. Kyslík sa do vody dostáva zo vzduchu a z vodných rastlín. Časť odpadu priamo reaguje s kyslíkom a vznikajú neškodné látky. Kyslík podporuje aj život mikroorganizmov, ktoré rozkladajú časť odpadu na neškodný zvyšok. Biologický odpad a zvyšky pracích prostriedkov pôsobia ako hnojivo a zapríčiňujú zvýšený rast vodných rastlín. Kyslík pomáha rozkladať odumreté rastliny. Pri veľkom množstve vodných rastlín a nadmernom prívode odpadových vôd nestačí kyslík, rozpustený vo vode, na rozklad odumretých rastlín a odpadu. Najprv zahynú ryby, potom vyhynie všetko živé.
 

   Do vody sa s odpadom môžu dostať aj látky, napr. ortuť a zlúčeniny ortuti, ktoré sa zneškodňujú veľmi pomaly, alebo sa nedajú zneškodniť vôbec. Naše veľmi znečistené rieky a vodné nádrže možno zachrániť iba finančne veľmi náročným čistením všetkých odpadových vôd. Znižovanie množstva škodlivín v odpadovej vode je veľmi dôležité.

Kyslé dažde
   V oblastiach, v ktorých je sústredený priemysel, je prirodzené zloženie vzduchu nepriaznivo ovplyvnené prachom a plynmi. Asi štvrtina plynného odpadu pozostáva z oxidu síričitého. Oxid síričitý, prítomný vo vzduchu, tvorí so vzdušnou vlhkosťou kyselinu síričitú. So vzdušnou vlhkosťou reagujú aj oxidy dusíka (zmes oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2, často sa označuje NOx), ktoré sa nachádzajú v plynných odpadoch a vzniká kyselina dusičná. Kyseliny dopadajú spolu so zrážkami na zem ako kyslý dážď a dostávajú sa do pôdy. Kyseliny, ktoré vznikajú počas reakcie so vzdušnou vlhkosťou, môžu byť veľmi jemne rozptýlené. Zmes vzduchu a malých kvapôčiek kvapaliny sa nazýva aerosól. Kyslé aerosóly pôsobia na predmety z kovov a kameňa a poškodzujú ich. Poškodenia, ktoré zapríčiňujú poveternostné vplyvy, nazývame korózia. Známy proces korózie je hrdzavenie železa. Železo hrdzavie pôsobením vlhkého vzduchu. Hrdzavenie výrazne urýchľujú kyseliny, ktoré sa nachádzajú v dažďovej vode. Škody, ktoré spôsobuje korózia sa ročne vyčísľujú na miliardy korún. Korózia neohrozuje iba kovy, ale aj napr. pieskovce. Kyslé dažde vymývajú vápenaté spojivo a kamene sa pomaly drobia. Škody na starých stavebných pamiatkach dosiahli v posledných desaťročiach hrozivé rozmery. S kyslými dažďami súvisí aj poškodenie lesov. Ak sa v dohľadnej dobe nepodarí odstrániť príčiny hynutia lesov, nebudú v blízkej budúcnosti zvláštnosťou veľké plochy odumretých lesov. Možno predpokladať, že chýbajúce lesné plochy spôsobia pokles hladiny podzemných vôd.  Následne nastane vo veľkom rozsahu erózia pôdy a premena na step.
 

     Je ľahké osvojiť si jednoduchý pohľad  na znečistenie a povedať, že  znečisťovanie je zlé. Ale keď to urobíme a príjmeme zákony na ochranu našich riek a jazier, potom by priemysel  míňal viac peňazí na predchádzanie znečisteniu a odstraňovanie odpadu iným spôsobom. Tieto ďalšie výdavky by prešli na zákazníkov a tovar z našich podnikov by bol drahší. Ako spoločnosť sa musíme rozhodnúť medzi väčšou kontrolou znečisťovania a vyššími cenami alebo menšou kontrolou a nižšími cenami. Pamätajme, že každý je zodpovedný za znečisťovanie. My všetci sme členmi spoločnosti, ktorá konzumuje tovar a látky, ale požaduje aj naftu, hnojivá, pesticídy a čistiace prostriedky!
 

 

Vyberte si z ďalšej ponuky:
Zázrak vody (Úvod)
Používanie vody
Chemické a fyzikálne vlastnosti vody
Odkiaľ voda prichádza
Pitná voda
Tvrdá voda
Oceány a moria
Minerálne vody
Bojovníci so špinou
Rieky a jazerá
Zdravý pitný režim
Zásoby vody