bioweb
logo Infovek
 
?asopisy | ?lovek | botanické záhrady | cicavce | cytológia | ekológia | environmentalistika | etológia | fyziológia rastlín | fyziológia živožíchov a ?loveka | genetika | geológia | hry, aktivity... | huby | národné parky a územia | obrázky, animácie, videá... | ochrana prírody | optické klamy a ilúzie | organizácie | pokusy | projekty | rastliny | rázcestníky | stránky u?ite?ov | u?ite?om | univerzity | vtáky | zaujímavosti | zdravý životný stýl | zmysly | zoo | školy | študentom a žiakom | živo?íchy |
hore
?asopisy
sk vlajkaHMYZmagazin - ?asopis o hmyze. (27.03.2004)
hore
cicavce
sk vlajkaCicavce - zoznam niektorých druhov cicavcov a obrázky zástupcov. (27.05.2005)
en vlajkaFrog - interaktívna pitva žaby - jednoduché inštrukcie, názorné fotografie. (22.04.2004)
de vlajkaNatur Lexikon Tiere / Pflanzen / Pilze - lexikon prírody. (27.05.2005)
en vlajkaNatureWorks - Canada Lynx - stránka o prírode pre študentov, u?ite?ov… nájdete tu aj štandardy jednotlivých štátov USA. (27.05.2005)
hore
?lovek
en vlajkaBecoming Human - dokumentárny film o vývoji ?loveka. (22.04.2004)
de vlajkaBiologie des Menschen - množstvo textových a obrazových informácií k téme biológia ?loveka (krv, krvný tlak, geneticky podmienené ochorenia, diagnostika, srdce - funkcia, ochorenia, prevencia a lie?ba...). (23.03.2004)
sk vlajkaHelminty, ?revné parazity - charakteristiky jednotlivých tried ploskavcov, tabu?ky vyobrazujúce názov cudzopasníka, ochorenie ktoré spôsobuje a jeho výskyt. (27.03.2004)
en vlajkaLebka ?loveka - VÝBORNE spracovaná lebka. (26.03.2004)
sk vlajkaMediCentrum - ?udské telo - stru?né opisy jednotlivých sústav tela dospelého ?loveka i die?a?a, popísaný je tu aj vývin die?a?a a starostlivos? o zdravie, všetko doplnené schematickými obrázkami. (23.03.2004)
en vlajkaNervový systém - v angli?ite spracovaný nervový systém. Po každej podkapitole kontrolná otázka. (26.03.2004)
en vlajkaWhich embryo is human? - porovnanie embrya ?loveka s embryami iných živo?íchov. (26.03.2004)
en vlajkaYour Genes, Your Health - multimediálny sprievodca genetickými ochoreniami ?loveka. (26.03.2004)
en vlajkaZmrznutý muž - analýza zmrznutého muža nájdeného v Andách - poloha, obsah žalúdka, genetika, ... (26.03.2004)
hore
cytológia
en vlajkaBiology in Motion - Ve?mi jednuduché interaktívnymi animácie na zopakovanie princípov základných biologických dejov - mitóza, meióza, vznik ATP... (20.04.2004)
en vlajkaThe Biology Project: Cell Biology - výborné stránky o bunkách, nádherne prepracované delenie buniek, animácie mitózy a meiózy. (26.03.2004)
en vlajkaVirtual Cell - stránka o virtuálnej izolovanej rastlinnej bunke. V skuto?nosti by bolo ove?a ?ažšie ju izlova? :-) (26.03.2004)
de vlajkawissenschaft-online -> Biologie - stránka obsahujúca takmer všetko o bunke, zoznam stránok, diskusné fórum, kvízy... (26.03.2004)
de vlajkaZellzyklus - stru?ný opis bunkového cyklu, jednotlivé fázy. (27.03.2004)
hore
ekológia
sk vlajkaSlovenská agentúra životného prostredia. - stránka Slovenskej agentúry životného prostredia. (27.05.2005)
hore
environmentalistika
en vlajkaAustralian Antarctic Division - Understanding through Science - Antarktída - globálne, biologické aj environmentálne informácie. (27.03.2004)
en vlajkaInsights - Welcome - Your source for waste & recycling software for planning, managing, modeling and accounting of medical, waste, compost, recyclables, reuse and reduction - všetko okolo recyklácie (informácie, obrázky, texty, debaty, novinky, zdarma softvér pre plánovanie recyklácie). (26.03.2004)
sk vlajkaLesný ekosystém - ?o je to les, rozdelenie lesov, funkcia lesa, etáže lesnej vegetácie, naše lesy. (27.03.2004)
sk vlajkaSlovenská agentúra životného prostredia. - stránka Slovenskej agentúry životného prostredia. (27.05.2005)
sk vlajkaSPOLO?ENSTVO LES - ?o je les? Funkcie lesa, rozdelenie lesov, vegeta?né stupne, etáže lesa, kategórie lesa, zaujímavosti zo sveta lesov, história lesníctva na Slovensku, linky... Stránku vytvoril Ján Štub?a v rámci predmetu IKT 2 na PRIF UK v Bratislave. (26.04.2004)
hore
etológia
en vlajkaAnimal Behaviour Macquarie University - ?lánky o vizuálnej a akustickej komunikácii živo?íchov. (26.03.2004)
sk vlajkaEtologia – preco sa chovaju tak a nie inak - ?lánok, ktorý vysvet?uje správanie vtákov. (27.03.2004)
en vlajkaLESOOCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE VLK - informácie o vlkovi, z h?adiska biológa, etológa, histórie. Opisujú jeho nevyhnutnos?, jeho funkcie, nejaké zaujímavosti... (23.03.2004)
hore
fyziológia rastlín
cz vlajkaZelený Domek - Fotosyntéza - základ života na Zemi - informácie nielen o fotosyntéze (23.03.2004)
hore
fyziológia živožíchov a ?loveka
en vlajkaBecoming Human - dokumentárny film o vývoji ?loveka. (22.04.2004)
de vlajkaBiologie des Menschen - množstvo textových a obrazových informácií k téme biológia ?loveka (krv, krvný tlak, geneticky podmienené ochorenia, diagnostika, srdce - funkcia, ochorenia, prevencia a lie?ba...). (23.03.2004)
sk vlajkaHelminty, ?revné parazity - charakteristiky jednotlivých tried ploskavcov, tabu?ky vyobrazujúce názov cudzopasníka, ochorenie ktoré spôsobuje a jeho výskyt. (27.03.2004)
en vlajkaInner Learning On-line - výborná stránka, v ktorej sú vydarene spracované jednotlivé sústavy, výborné animácie a zaujímavé obrázky. (26.03.2004)
sk vlajkaMediCentrum - ?udské telo - stru?né opisy jednotlivých sústav tela dospelého ?loveka i die?a?a, popísaný je tu aj vývin die?a?a a starostlivos? o zdravie, všetko doplnené schematickými obrázkami. (23.03.2004)
en vlajkaNervový systém - v angli?ite spracovaný nervový systém. Po každej podkapitole kontrolná otázka. (26.03.2004)
en vlajkaNetfrog--The Interactive Frog Dissection--Title Page - virtuálna pitva žaby. Výborná stránka, obsahuje aj krátke animácie na stiahnutie a fotky, na ktorých sú zvýraznené príslušné orgány. Pitva je ?lenená na jednotlivé kroky, zah??a aj malé precvi?ovanie (napr. naklika? odkia? pokia? sa vedie rez). (27.03.2004)
en vlajkaThe Digital Frog 2 - video pitvy žaby (27.03.2004)
en vlajkaWhich embryo is human? - porovnanie embrya ?loveka s embryami iných živo?íchov. (26.03.2004)
hore
genetika
cz vlajka=GENETIKA.WZ.CZ= =Základy genetiky= - na stránkach Genetika.wz.cz nájdu návštevníci základné informácie z genetiky, cytogenetiky, objasnené sú tu základné genetické pojmy, zoznam webových stránok zaoberajúcich sa genetikou. Stránky vznikli pomerne nedávno. Podnetom bolo to, že ich autor zistil, že na ?eskom internete stránky venujúce sa genetike vlastne neexistujú. Stránky nemajú slúži? ako u?ebnica, majú by? hlavne stru?ným preh?adom. Stránka je nielen na informácie bohatá, ale aj aktuálna. (27.03.2004)
de vlajkaBiologie des Menschen - množstvo textových a obrazových informácií k téme biológia ?loveka (krv, krvný tlak, geneticky podmienené ochorenia, diagnostika, srdce - funkcia, ochorenia, prevencia a lie?ba...). (23.03.2004)
cz vlajkaMolekulárn? Biologická Pohádka - vtipne vysvetlené základné pojmy molekulárnej biológie. (26.03.2004)
en vlajkaMutant Fruit Flies: Exploratorium Exhibit - virtuálne kríženie mušiek. Výborná interaktívna stránka! (26.03.2004)
en vlajkaThe Center for Bioethics at the University of Pennsylvania - prednášky, ?lánky, novinky, zdroje, linky... Pre záujemcov zaujímavé (napr. klonovanie). (26.03.2004)
en vlajkaWhere Did You Get Those Ears? - príprava na hodinu aktivity, obrázky, linky ...SUPER. (26.03.2004)
en vlajkaYour Genes, Your Health - multimediálny sprievodca genetickými ochoreniami ?loveka. (26.03.2004)
hore
geológia
en vlajkaAmethyst Galleries' Mineral Gallery - stránka obsahuje aj komer?né aktivity, ale je pekná, obsiahla a výborná najmä kvôli množstvu fotografii, informacii o chemických a fyzikálnych vlastnostiach. Texty aj o všeobecných vlastnostiach, aj o konkrétnych mineráloch. (26.03.2004)
hore
hry, aktivity...
en vlajkaBiology in Motion - Ve?mi jednuduché interaktívnymi animácie na zopakovanie princípov základných biologických dejov - mitóza, meióza, vznik ATP... (20.04.2004)
en vlajkaBiology Quiz Activities & Games - online testy na ve?ké množstvo (nielen) biologických tém, možnos? hne? zisti? výsledok a porovna? správnos? odpovedí. (22.04.2004)
en vlajkaEluzions: Optical Illusions - ve?ké množstvo optických klamov s inštrukciami a postupmi. (26.03.2004)
en vlajkaExploratorium Exhibits - mnoho o?ných klamov, aj spolu s vysvetlením. (26.03.2004)
en vlajkaFDA/CFSAN For Kids and Educators - rôzne hry s tématikou zdravého životného štýlu (hygiena, stravovanie,...). Už aj pre malé deti. (26.03.2004)
en vlajkaFrog - interaktívna pitva žaby - jednoduché inštrukcie, názorné fotografie. (22.04.2004)
en vlajkaGrand Illusions - stránka plná optických klamov, vedeckých hra?iek, vizuálnych efektov... (26.03.2004)
en vlajkaKids Site... - na stránke nájdeme rôzne biologické hry napr. current capers game, ktorá sa týka morských živo?íchov a morských oceánskych prúdov. (22.04.2004)
en vlajkaMutant Fruit Flies: Exploratorium Exhibit - virtuálne kríženie mušiek. Výborná interaktívna stránka! (26.03.2004)
en vlajkaOptical Illusions - ve?mi pekné optické klamy. (26.03.2004)
en vlajkaPuzzlemaker - stiahnute?ný softvér na vytváranie rôznych krížoviek, hádaniek,… (27.03.2004)
en vlajkaQuia! Matching - zoznam online hier pre žiakov (osemsmerovky, otázky a odpovede, pexeso...). U?ite? sa môže zaregistrova? a sám si vytvori? testy a hry na ?ubovo?nú tému pod?a svojho výberu. (27.03.2004)
en vlajkaThe Great Plant Escape - stránka kde sa žiaci zaujímavou formou spolu s detektívom Le Plantom s Pú?ikom a Výhonkom oboznamujú s tajomstvami rastlinnej ríše. Úlohy sú medzipredmetovo zamerané a rozvíjajú vedomosti a zru?nosti nielen z biológie, ale aj z matematiky, chémie, jazykov, spolo?enských vied, hudby a umenia. (23.03.2004)
en vlajkaWestminster Science Department - na tejto stránke môžete nájs? animácie, poznámky, kvízy, testy... (27.03.2004)
de vlajkawissenschaft-online -> Biologie - stránka obsahujúca takmer všetko o bunke, zoznam stránok, diskusné fórum, kvízy... (26.03.2004)
de vlajkaZUM-INTERNET, die Zentrale für Unterrichts medien im Internet - na stránke sú interaktívne testy pre gymnáziá pod?a ro?níka, ve?ký výber tém, online testy, cvi?enia, projekty... (27.03.2004)
hore
huby
cz vlajkaHouby a houbi?ky - miesto, na ktorom sa jeho návštevníci môžu oboznámi? s aktuálnym výskytom húb v okolí Trutnova. ?alej tu nájdu popisy mnohých druhov húb, vrátane bohatej fotografickej dokumentácie. (27.03.2004)
sk vlajkaIdeme Na Huby - Atlas húb - informácie o všetkých známych hubách, ktoré sa u nás vyskytujú. Nájdete tu správy o aktuálnom výskyte húb. (27.03.2004)
en vlajkaMykoWeb: Mushrooms, Fungi, Mycology - stránky pre tých ?o sa chcú o hubách nie?o nau?i? i pre tých, ktorí huby radi zbierajú. (23.03.2004)
de vlajkaNatur Lexikon Tiere / Pflanzen / Pilze - lexikon prírody. (27.05.2005)
hore
národné parky a územia
sk vlajkaMestske lesy Bratislava - lesy v blízkosti Bratislavy, náu?ný chodník LAMA? - ŽELEZNÁ STUDIENKA – KOLIBA (27.05.2005)
hore
obrázky, animácie, videá...
cz vlajkaAfrická odysea - bocian OnLine - pozorovanie bociana Kristíny OnLine. Obsahuje aj knižnicu videosekvencii, zaujímavé informácie,... (23.03.2004)
en vlajkaAfricke safari - krásna stránka o afrických safari - obrázky, informácie,… (27.03.2004)
en vlajkaAnatómia rastlín - pomerne rozsiahle informácie s peknými ukážkovými obrázkami z anatómie rastlín. (27.03.2004)
en vlajkaBecoming Human - dokumentárny film o vývoji ?loveka. (22.04.2004)
en vlajkaBIODIDAC - Images - nákresy, fotografie, mikroskopické zábery, kvalitné obrázky k bunkovej biológii, biológii rastlín, živo?íchov, ?loveka, základná charakteristika jednotlivých obrázkov, možnos? zvä?šenia obrázku. (27.03.2004)
cz vlajkaBioLib - Mollusca (m?kkýši) - Biological library: Galéria niektorých zástupcov mäkkýšov s popisom nájdenia, ur?enia... (27.03.2004)
en vlajkaBiology Image D´database - databáza biologických - botanických obrázkov a fotografií. (27.03.2004)
en vlajkaBiology in Motion - Ve?mi jednuduché interaktívnymi animácie na zopakovanie princípov základných biologických dejov - mitóza, meióza, vznik ATP... (20.04.2004)
cz vlajkaBotanicus PH - internetový herbár obsahujúcí takmer 500 kresieb farmaceuticky ?i toxikologicky významných rastlín. (23.03.2004)
sk vlajkaCicavce - fotografie cicavcov. (27.03.2004)
sk vlajkaCicavce - zoznam niektorých druhov cicavcov a obrázky zástupcov. (27.05.2005)
en vlajkaDavis Station, Antarctica - priamy prenos z južného pólu. (27.03.2004)
en vlajkaDennis Kunkel Microscopy and Stock Photography Image Gallery - nádherné snímky z elektrónového mikroskopu, zoradené systematicky. (27.03.2004)
en vlajkaEntomology Index: Images - zoznam stránok s obrázkami hmyzu. (27.03.2004)
en vlajkaFrog - interaktívna pitva žaby - jednoduché inštrukcie, názorné fotografie. (22.04.2004)
en vlajkaGraphics Gallery - výber obrázkov z biológie (27.03.2004)
en vlajkaInner Learning On-line - výborná stránka, v ktorej sú vydarene spracované jednotlivé sústavy, výborné animácie a zaujímavé obrázky. (26.03.2004)
cz vlajkaKDE LZE CHEMILUMINISCENCI POZOROVAT? - zaujímavosti o chemoluminiscencii - obrázky, video. (27.03.2004)
en vlajkaLebka ?loveka - VÝBORNE spracovaná lebka. (26.03.2004)
cz vlajkaMäkkýše (Mollusca) - mäkkýše ?eskej Republiky a Slovenska - ulitníky (Gastropoda) a lastúrniky (Bivalvia), všeobecná aj aplikovaná malakológia. Informácie o anatómii, rozmnožovaní a vývoj, ekológia, rekordy a zaujímavosti z ríše mäkkýšov, ?alšie linky sú doplnené rozsiahlou fotogalériou mäkkýšov. (27.03.2004)
cz vlajkaNaší p?írodou fotoarchiv - Josef Hlasek - stránku podporuje ZO ?SOP 18/08 Písek II, špecializujúca sa na ornitológiu. Na stránkach sú k dispozícii fotografie 2400 druhov živo?íchov, 650 druhov rastlín. Všetky druhy sú zoradené nielen pod?a ?eského, ale aj pod?a latinského názvu. (27.03.2004)
en vlajkaNetfrog--The Interactive Frog Dissection--Title Page - virtuálna pitva žaby. Výborná stránka, obsahuje aj krátke animácie na stiahnutie a fotky, na ktorých sú zvýraznené príslušné orgány. Pitva je ?lenená na jednotlivé kroky, zah??a aj malé precvi?ovanie (napr. naklika? odkia? pokia? sa vedie rez). (27.03.2004)
sk vlajkaPieninský národný park - Pieninský národný park - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
en vlajkaPlant Biology Images - na stránke sú prístupné fotografie z mikroskopu (rastlinné stonky, listy, pú?iky, plesne, prvoky, machy...). (27.03.2004)
sk vlajkaPlazy - fotografie plazov. (27.03.2004)
sk vlajkaSlovenský raj - Národný park Slovenský raj - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
cz vlajkaStromy - pekné obrázky starých stromov rastúcich v ?echách. (27.03.2004)
sk vlajkaTatranský národný park - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
en vlajkaThe Biology Project: Cell Biology - výborné stránky o bunkách, nádherne prepracované delenie buniek, animácie mitózy a meiózy. (26.03.2004)
sk vlajkaThe Butterflies of Slovakia - Motýle Slovenska - o motý?och Slovenka vytvára fotograf amatér. Orientuje sa najmä na vytvorenie kvalitnej fotogalérie motý?ov. Jeho cie?om je, aby každý druh mal zobrazenú vrchnú a spodnú stranu krídel, najmä u denných motý?ov, obidve pohlavia ak majú odlišnú kresbu, rôzne formy jedného druhu, húsenicu. Autor uvádza vždy latinské, slovenské, ?eské, anglické, nemecké, francúzske, po?ské a ma?arské meno, dátum a miesto fotenia. Ku d?u 12. 3. 2004 bolo na stránke 3550 druhov, z toho 210 ilustrovaných. (27.03.2004)
en vlajkaTHE CYBER ZOOMOBILE - výborne spracované hlavne šelmy - obrázky spolu s pútavými textami, ostatné systémy zatia? pravdepodobne "v procese". Sú?as?ou je VÝBORNÝ a obsažný adresár. (23.03.2004)
en vlajkaThe Digital Frog 2 - video pitvy žaby (27.03.2004)
en vlajkaThe Lion Research center Home Page - obrázky, texty a animácie o levoch. (23.03.2004)
en vlajkaUtricularia - nieko?ko fotografií mäsožravých rastlín - bublunatiek (Utricularia) s krátkou charakteristikou. (27.03.2004)
en vlajkaVirtual Cell - stránka o virtuálnej izolovanej rastlinnej bunke. V skuto?nosti by bolo ove?a ?ažšie ju izlova? :-) (26.03.2004)
en vlajkaVirtual Galápagos - textové informácie o súostroví Galapágy, história, fotografie. V ?asti Wild life nájdete informácie o evolúcii, o živote na ostrove, ?as? vodný svet a pobrežie. Textové informácie o živo?íšnych druhoch sú doplnené fotografiami. (23.03.2004)
de vlajkaVirtual Plant Animations - virtuálne animácie rastlín. (23.03.2004)
en vlajkaWelcome to meloidae - o zástupcoch zo skupín Coleoptera, Meloidae a ich fotogaléria. (27.03.2004)
en vlajkaWestminster Science Department - na tejto stránke môžete nájs? animácie, poznámky, kvízy, testy... (27.03.2004)
en vlajkaWhere Did You Get Those Ears? - príprava na hodinu aktivity, obrázky, linky ...SUPER. (26.03.2004)
en vlajkaWhich embryo is human? - porovnanie embrya ?loveka s embryami iných živo?íchov. (26.03.2004)
de vlajkawissenschaft-online -> Biologie - stránka obsahujúca takmer všetko o bunke, zoznam stránok, diskusné fórum, kvízy... (26.03.2004)
en vlajkaWorld Insects - galéria motý?ov - latinské názvy. (27.03.2004)
hore
ochrana prírody
sk vlajka.:SOVS:. Spolo?nos? pre ochranu vtáctva na Slovensku - stránku spravuje Spolo?nos? pre ochranu vtáctva na Slovensku. Jej poslaním je ochrana vo?ne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. (27.03.2004)
en vlajkaLESOOCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE VLK - informácie o vlkovi, z h?adiska biológa, etológa, histórie. Opisujú jeho nevyhnutnos?, jeho funkcie, nejaké zaujímavosti... (23.03.2004)
sk vlajkaNárodné parky a chránené krajinné oblasti - stru?ná charakteristika a preh?adná mapa národnych parkov a CHKO na Slovensku. (27.03.2004)
sk vlajkaPieninský národný park - Pieninský národný park - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
sk vlajkaSlovenská agentúra životného prostredia. - stránka Slovenskej agentúry životného prostredia. (27.05.2005)
sk vlajkaSlovenská príroda - stránka s ve?kým množstvom rubrík, ktorej tvorba je založená práci dobrovo?níkov a nadšencov. „Patróni“ jednotlivých ?astí sa formou stránok chcú so svojimi pozorovaniami, zážitkami, radami a skúsenos?ami podeli? s ostatnými priate?mi z celého sveta prostredníctvom webových stránok. (27.03.2004)
sk vlajkaSlovenský raj - Národný park Slovenský raj - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
sk vlajkaSPOLO?ENSTVO LES - ?o je les? Funkcie lesa, rozdelenie lesov, vegeta?né stupne, etáže lesa, kategórie lesa, zaujímavosti zo sveta lesov, história lesníctva na Slovensku, linky... Stránku vytvoril Ján Štub?a v rámci predmetu IKT 2 na PRIF UK v Bratislave. (26.04.2004)
sk vlajkaTatranský národný park - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
hore
organizácie
sk vlajka.:SOVS:. Spolo?nos? pre ochranu vtáctva na Slovensku - stránku spravuje Spolo?nos? pre ochranu vtáctva na Slovensku. Jej poslaním je ochrana vo?ne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. (27.03.2004)
en vlajkaDepartment of Botany at The Natural History Museum, London - stránka Department of Botany at The Natural History Museum, London. (23.03.2004)
en vlajkaLESOOCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE VLK - informácie o vlkovi, z h?adiska biológa, etológa, histórie. Opisujú jeho nevyhnutnos?, jeho funkcie, nejaké zaujímavosti... (23.03.2004)
hore
pokusy
en vlajkaEluzions: Optical Illusions - ve?ké množstvo optických klamov s inštrukciami a postupmi. (26.03.2004)
en vlajkaExploratorium Exhibits - mnoho o?ných klamov, aj spolu s vysvetlením. (26.03.2004)
en vlajkaFrog - interaktívna pitva žaby - jednoduché inštrukcie, názorné fotografie. (22.04.2004)
en vlajkaGrand Illusions - stránka plná optických klamov, vedeckých hra?iek, vizuálnych efektov... (26.03.2004)
en vlajkaOptical Illusions - ve?mi pekné optické klamy. (26.03.2004)
en vlajkaThe Digital Frog 2 - video pitvy žaby (27.03.2004)
hore
projekty
sk vlajkaALEA - stránka Agentúry pre podporu lesníckych a ekologických aktivít. (27.05.2005)
de vlajkaNaturdetektive 2003 - projekt pre žiakov, pátrajú po chránených rastlinách a živo?íchoch. (26.03.2004)
de vlajkaZUM-INTERNET, die Zentrale für Unterrichts medien im Internet - na stránke sú interaktívne testy pre gymnáziá pod?a ro?níka, ve?ký výber tém, online testy, cvi?enia, projekty... (27.03.2004)
hore
rastliny
sk vlajka:: Systém a evolúcia nižších rastlín :: - na stránke je systém nižších rastlín - sinice, riasy, huby, lišajníky, machorasty. Nájdete tu vysvetlenie vzájomných fylogenetických vz?ahov týchto rastlinných skupín a rozsiahle informácie o jednotlivých oddeleniach. Stránky sú doplnené o mnohé obrázky a schémy, ktoré nenájdete v žiadnych skriptách. (27.03.2004)
en vlajkaAnatómia rastlín - pomerne rozsiahle informácie s peknými ukážkovými obrázkami z anatómie rastlín. (27.03.2004)
en vlajkaBiology Image D´database - databáza biologických - botanických obrázkov a fotografií. (27.03.2004)
cz vlajkaBotanicus PH - internetový herbár obsahujúcí takmer 500 kresieb farmaceuticky ?i toxikologicky významných rastlín. (23.03.2004)
sk vlajkaBotanika.sk - na stránkach nájdete všetko ?o sa týka botaniky, jej histórie, udalosti, linky, služby, ponuky na zamestnanie. K dispozícii sú tu kontakty na výskumné ústavy, vedecké spolo?nosti, vysoké školy, múzeá, knižnice. Stránka je vytvorená ako miesto, na ktoré môžu prispieva? jeho ?itatelia a tak o novinkách súvisiacich s botanikou oboznamova? ?alších jej nadšencov. (27.03.2004)
en vlajkaDepartment of Botany at The Natural History Museum, London - stránka Department of Botany at The Natural History Museum, London. (23.03.2004)
en vlajkaHenriette's Herbal Homepage - pomerne nepreh?adne organizovaná databáza mnohých rastlín, ale dajú sa nájs? napr. mnohé obrázky. (23.03.2004)
sk vlajkaLesný ekosystém - ?o je to les, rozdelenie lesov, funkcia lesa, etáže lesnej vegetácie, naše lesy. (27.03.2004)
sk vlajkaLesy - charakteristika - ?o je to les, rozdelenie lesa do poschodí, význam lesa. (27.03.2004)
sk vlajkaLie?ivé byliny - zoznam lie?ivých rastlín so stru?nými informáciami. (23.03.2004)
sk vlajkaMäsožravé rastliny - všeobecne o mäsožravýych rastlinách, ?e?ade, ich charakteristiky, zástupcovia, fotografie. (27.03.2004)
de vlajkaNatur Lexikon Tiere / Pflanzen / Pilze - lexikon prírody. (27.05.2005)
en vlajkaNatural History Museum of Florence - botanická záhrada, ktorá ponúka aj prezeranie záhrady priamo na stránke. (27.03.2004)
sk vlajkaOrchidey Slovenska - stránky Orchidey Slovenska Vás vovedú do nádherného sveta slovenských orchideí. Nájdete tu opis vä?šiny druhov rastúcich na Slovensku, biotopy, na akých rastú i informácie o ich ohrození a ochrane s fotografiami ?ubora ?a?ka. Na území Slovenska sa pod?a doterajších poznatkov vyskytuje asi 79 druhov a poddruhov orchideí. Na stránke sú predstavené takmer všetky druhy orchideí, s ktorými sa v slovenskej prírode môžete stretnú?. (27.03.2004)
en vlajkaPlant Biology Images - na stránke sú prístupné fotografie z mikroskopu (rastlinné stonky, listy, pú?iky, plesne, prvoky, machy...). (27.03.2004)
sk vlajkaSlovenská príroda - stránka s ve?kým množstvom rubrík, ktorej tvorba je založená práci dobrovo?níkov a nadšencov. „Patróni“ jednotlivých ?astí sa formou stránok chcú so svojimi pozorovaniami, zážitkami, radami a skúsenos?ami podeli? s ostatnými priate?mi z celého sveta prostredníctvom webových stránok. (27.03.2004)
sk vlajkaSPOLO?ENSTVO LES - ?o je les? Funkcie lesa, rozdelenie lesov, vegeta?né stupne, etáže lesa, kategórie lesa, zaujímavosti zo sveta lesov, história lesníctva na Slovensku, linky... Stránku vytvoril Ján Štub?a v rámci predmetu IKT 2 na PRIF UK v Bratislave. (26.04.2004)
cz vlajkaStromy - pekné obrázky starých stromov rastúcich v ?echách. (27.03.2004)
en vlajkaThe Great Plant Escape - stránka kde sa žiaci zaujímavou formou spolu s detektívom Le Plantom s Pú?ikom a Výhonkom oboznamujú s tajomstvami rastlinnej ríše. Úlohy sú medzipredmetovo zamerané a rozvíjajú vedomosti a zru?nosti nielen z biológie, ale aj z matematiky, chémie, jazykov, spolo?enských vied, hudby a umenia. (23.03.2004)
en vlajkaUtricularia - nieko?ko fotografií mäsožravých rastlín - bublunatiek (Utricularia) s krátkou charakteristikou. (27.03.2004)
de vlajkaVirtual Plant Animations - virtuálne animácie rastlín. (23.03.2004)
sk vlajkaVodné rastliny - informácie o pestovaní vodných rastlín. (27.03.2004)
en vlajkaWelcome to the PLANTS National Database - databáza informácií o rastlinách, galéria fotografií, adresy stránok týkajúcich sa tematiky rastlín. (23.03.2004)
cz vlajkaZelený Domek - Fotosyntéza - základ života na Zemi - informácie nielen o fotosyntéze (23.03.2004)
sk vlajkaZoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska - stránka s formulárom na vyh?adávanie nižších avyšších rastlín rastúcich na Slovensku. Vyh?adávanie pod?a latinského i slovenského názvu. (27.03.2004)
hore
rázcestníky
en vlajkaAccess Excellence "A Place in Cyberspace for Biology Teaching and Learning" - neuverite?ne dobrý rázcestník pre surfovanie pre u?ite?ov biológie rozumejúcich angli?tine. (27.03.2004)
sk vlajkaALEA - stránka Agentúry pre podporu lesníckych a ekologických aktivít. (27.05.2005)
de vlajkaBiologieuntericht - množstvo odkazov na mnohé biologické stránky, usporiadané pod?a tém (biológia ?loveka, zoológia, botanika, biológia a vyu?ovanie...). (27.03.2004)
sk vlajkaBotanika.sk - na stránkach nájdete všetko ?o sa týka botaniky, jej histórie, udalosti, linky, služby, ponuky na zamestnanie. K dispozícii sú tu kontakty na výskumné ústavy, vedecké spolo?nosti, vysoké školy, múzeá, knižnice. Stránka je vytvorená ako miesto, na ktoré môžu prispieva? jeho ?itatelia a tak o novinkách súvisiacich s botanikou oboznamova? ?alších jej nadšencov. (27.03.2004)
cz vlajka?eská škola - rozcestník, ktorý okrem množstva informácií poskytuje svojim ?itate?om priestor na diskusiu a vyjadrenie názorov na školskú problematiku. (27.03.2004)
en vlajkaKathy Schrock's Guide for Educators - Health, PE, & Fitness - rozcestník pre u?ite?ov na tému „Health, Physical Education, & Fitness". (26.03.2004)
de vlajkaNatur Lexikon Tiere / Pflanzen / Pilze - lexikon prírody. (27.05.2005)
sk vlajkaŠIS biológia - stránky vznikli v rámci projektu TEMPUS AC_JEP 14327-1999. Snahou autorov bolo vytvori? stránky ako model ?alšieho vzdelávania u?ite?ov prírodovedných predmetov. U?itelia biológie tu nájdu rubriky: Biologické úlohy, Metodický materiál, CD-DEMO, Publikácie, Bioklub – diskusný klub, Zaujímavosti z biológie, Biologický slovník, Testy, Didaktické hry, Biologické www stránky, Pomôcky, Teleprojekty, ?alšie vzdelávanie u?ite?ov, Klub u?ite?ov biológie a Aktuality. Realiza?ná doba projektu bola november 1999-október 2001. Od roku 2001 nie je v podstate aktualizovaná. (27.03.2004)
en vlajkaTEACHERS HELPING TEACHERS - obsahuje linky na zaujímave stránky, zaujímavé nápady na hodiny (aktivity, také malé prípravy). (27.03.2004)
en vlajkaThe Center for Bioethics at the University of Pennsylvania - prednášky, ?lánky, novinky, zdroje, linky... Pre záujemcov zaujímavé (napr. klonovanie). (26.03.2004)
en vlajkawww.101science.com - adresár ve?kého množstva stránok aj k biológii. (27.03.2004)
de vlajkaZentrale für biowissenschaftliche Information im Internet - biologický vyh?adáva?, zdroje na vyu?ovanie. (27.03.2004)
hore
školy
en vlajkaGondar Design Biology - stránka poskytuje špeciálny servis pre študentov biológie na Kingsbury High School. (27.03.2004)
en vlajkaKathy Schrock's Guide for Educators - Health, PE, & Fitness - rozcestník pre u?ite?ov na tému „Health, Physical Education, & Fitness". (26.03.2004)
sk vlajkaLesy - charakteristika - ?o je to les, rozdelenie lesa do poschodí, význam lesa. (27.03.2004)
hore
študentom a žiakom
en vlajkaBiology in Motion - Ve?mi jednuduché interaktívnymi animácie na zopakovanie princípov základných biologických dejov - mitóza, meióza, vznik ATP... (20.04.2004)
en vlajkaBiology Quiz Activities & Games - online testy na ve?ké množstvo (nielen) biologických tém, možnos? hne? zisti? výsledok a porovna? správnos? odpovedí. (22.04.2004)
en vlajkaKids Site... - na stránke nájdeme rôzne biologické hry napr. current capers game, ktorá sa týka morských živo?íchov a morských oceánskych prúdov. (22.04.2004)
hore
u?ite?om
en vlajkaAccess Excellence "A Place in Cyberspace for Biology Teaching and Learning" - neuverite?ne dobrý rázcestník pre surfovanie pre u?ite?ov biológie rozumejúcich angli?tine. (27.03.2004)
en vlajkaAustralian Antarctic Division - Understanding through Science - Antarktída - globálne, biologické aj environmentálne informácie. (27.03.2004)
de vlajkaBiologieuntericht - množstvo odkazov na mnohé biologické stránky, usporiadané pod?a tém (biológia ?loveka, zoológia, botanika, biológia a vyu?ovanie...). (27.03.2004)
en vlajkaBiology in Motion - Ve?mi jednuduché interaktívnymi animácie na zopakovanie princípov základných biologických dejov - mitóza, meióza, vznik ATP... (20.04.2004)
en vlajkaBiology Quiz Activities & Games - online testy na ve?ké množstvo (nielen) biologických tém, možnos? hne? zisti? výsledok a porovna? správnos? odpovedí. (22.04.2004)
sk vlajkaBIOWEB.genezis.eu - komplexný web zaoberajúci sa biológiou, informácie presahujúce stredoškolské potreby. Nielen študenti tu nájdu spracované informácie o minulosti Zeme, dejín biológie. Pomerne podrobne je rozpracovaný systém živej prírody, bunka - zloženie a štruktúra, fyziológia bunky, stavba tela rastlín, fyziológia rastlín, tkanivá a orgány živo?íchov, správanie živo?íchov, ?lovek, genetika, ekológia. Sú?as?ou stránky je aj pomerne rozsiahly „MegaTest“ s k?ú?om správnych odpovedí. (27.03.2004)
sk vlajkaBotanika.sk - na stránkach nájdete všetko ?o sa týka botaniky, jej histórie, udalosti, linky, služby, ponuky na zamestnanie. K dispozícii sú tu kontakty na výskumné ústavy, vedecké spolo?nosti, vysoké školy, múzeá, knižnice. Stránka je vytvorená ako miesto, na ktoré môžu prispieva? jeho ?itatelia a tak o novinkách súvisiacich s botanikou oboznamova? ?alších jej nadšencov. (27.03.2004)
cz vlajka?eská škola - rozcestník, ktorý okrem množstva informácií poskytuje svojim ?itate?om priestor na diskusiu a vyjadrenie názorov na školskú problematiku. (27.03.2004)
en vlajkaDavis Station, Antarctica - priamy prenos z južného pólu. (27.03.2004)
en vlajkaFDA/CFSAN For Kids and Educators - rôzne hry s tématikou zdravého životného štýlu (hygiena, stravovanie,...). Už aj pre malé deti. (26.03.2004)
en vlajkaFrog - interaktívna pitva žaby - jednoduché inštrukcie, názorné fotografie. (22.04.2004)
en vlajkaGondar Design Biology - stránka poskytuje špeciálny servis pre študentov biológie na Kingsbury High School. (27.03.2004)
en vlajkaInner Learning On-line - výborná stránka, v ktorej sú vydarene spracované jednotlivé sústavy, výborné animácie a zaujímavé obrázky. (26.03.2004)
en vlajkaKathy Schrock's Guide for Educators - Health, PE, & Fitness - rozcestník pre u?ite?ov na tému „Health, Physical Education, & Fitness". (26.03.2004)
de vlajkaMaterialien für den Unterricht - stránka Inštitútu didaktiky biológie. Okrem informácií pre u?ite?ov a rôznych materiálov na vyu?ovanie tu nájdeme aj pomerne roztomilé hry pre žiakov (h?adanie svojho stromu, o živote v?ely...). (27.03.2004)
cz vlajkaMolekulárn? Biologická Pohádka - vtipne vysvetlené základné pojmy molekulárnej biológie. (26.03.2004)
de vlajkaNatur Lexikon Tiere / Pflanzen / Pilze - lexikon prírody. (27.05.2005)
de vlajkaNaturdetektive 2003 - projekt pre žiakov, pátrajú po chránených rastlinách a živo?íchoch. (26.03.2004)
en vlajkaNatureWorks - Canada Lynx - stránka o prírode pre študentov, u?ite?ov… nájdete tu aj štandardy jednotlivých štátov USA. (27.05.2005)
en vlajkaPuzzlemaker - stiahnute?ný softvér na vytváranie rôznych krížoviek, hádaniek,… (27.03.2004)
en vlajkaQuia! Matching - zoznam online hier pre žiakov (osemsmerovky, otázky a odpovede, pexeso...). U?ite? sa môže zaregistrova? a sám si vytvori? testy a hry na ?ubovo?nú tému pod?a svojho výberu. (27.03.2004)
sk vlajkaŠIS biológia - stránky vznikli v rámci projektu TEMPUS AC_JEP 14327-1999. Snahou autorov bolo vytvori? stránky ako model ?alšieho vzdelávania u?ite?ov prírodovedných predmetov. U?itelia biológie tu nájdu rubriky: Biologické úlohy, Metodický materiál, CD-DEMO, Publikácie, Bioklub – diskusný klub, Zaujímavosti z biológie, Biologický slovník, Testy, Didaktické hry, Biologické www stránky, Pomôcky, Teleprojekty, ?alšie vzdelávanie u?ite?ov, Klub u?ite?ov biológie a Aktuality. Realiza?ná doba projektu bola november 1999-október 2001. Od roku 2001 nie je v podstate aktualizovaná. (27.03.2004)
sk vlajkaSPOLO?ENSTVO LES - ?o je les? Funkcie lesa, rozdelenie lesov, vegeta?né stupne, etáže lesa, kategórie lesa, zaujímavosti zo sveta lesov, história lesníctva na Slovensku, linky... Stránku vytvoril Ján Štub?a v rámci predmetu IKT 2 na PRIF UK v Bratislave. (26.04.2004)
en vlajkaTEACHERS HELPING TEACHERS - obsahuje linky na zaujímave stránky, zaujímavé nápady na hodiny (aktivity, také malé prípravy). (27.03.2004)
en vlajkaThe Center for Bioethics at the University of Pennsylvania - prednášky, ?lánky, novinky, zdroje, linky... Pre záujemcov zaujímavé (napr. klonovanie). (26.03.2004)
en vlajkaUsing Live Insects Home - nádherná stránka o hmyze a jeho využití vo výu?be (okrem iného obsahuje aj 20 prípravy na hodiny). (23.03.2004)
en vlajkaWestminster Science Department - na tejto stránke môžete nájs? animácie, poznámky, kvízy, testy... (27.03.2004)
en vlajkaWhere Did You Get Those Ears? - príprava na hodinu aktivity, obrázky, linky ...SUPER. (26.03.2004)
de vlajkawissenschaft-online -> Biologie - stránka obsahujúca takmer všetko o bunke, zoznam stránok, diskusné fórum, kvízy... (26.03.2004)
sk vlajkawww.EKOskola.sk/ - stránka Centra environmentálnej a etickej výchovy, aktivity pre školy, výu?bové programy… (27.05.2005)
de vlajkaZentrale für biowissenschaftliche Information im Internet - biologický vyh?adáva?, zdroje na vyu?ovanie. (27.03.2004)
de vlajkaZUM-INTERNET, die Zentrale für Unterrichts medien im Internet - na stránke sú interaktívne testy pre gymnáziá pod?a ro?níka, ve?ký výber tém, online testy, cvi?enia, projekty... (27.03.2004)
hore
univerzity
en vlajkaDepartment of Botany at The Natural History Museum, London - stránka Department of Botany at The Natural History Museum, London. (23.03.2004)
de vlajkaMaterialien für den Unterricht - stránka Inštitútu didaktiky biológie. Okrem informácií pre u?ite?ov a rôznych materiálov na vyu?ovanie tu nájdeme aj pomerne roztomilé hry pre žiakov (h?adanie svojho stromu, o živote v?ely...). (27.03.2004)
sk vlajkaŠIS biológia - stránky vznikli v rámci projektu TEMPUS AC_JEP 14327-1999. Snahou autorov bolo vytvori? stránky ako model ?alšieho vzdelávania u?ite?ov prírodovedných predmetov. U?itelia biológie tu nájdu rubriky: Biologické úlohy, Metodický materiál, CD-DEMO, Publikácie, Bioklub – diskusný klub, Zaujímavosti z biológie, Biologický slovník, Testy, Didaktické hry, Biologické www stránky, Pomôcky, Teleprojekty, ?alšie vzdelávanie u?ite?ov, Klub u?ite?ov biológie a Aktuality. Realiza?ná doba projektu bola november 1999-október 2001. Od roku 2001 nie je v podstate aktualizovaná. (27.03.2004)
en vlajkaThe 4-H Farm at the University of California, Irvine - o živote na univerzitnej farme s domácimi zvieratami. Informácie o jednotlivých druhoch a starostlivosti o ne, doplnené fotografiami a videonahrávkami (23.03.2004)
en vlajkaThe Center for Bioethics at the University of Pennsylvania - prednášky, ?lánky, novinky, zdroje, linky... Pre záujemcov zaujímavé (napr. klonovanie). (26.03.2004)
en vlajkaVirtual Antarctica Introduction - expedícia, história, ekológia (globálne otep?ovanie), veda (živo?íchy texty, fotografie, videosekvencie) . (23.03.2004)
en vlajkaWestminster Science Department - na tejto stránke môžete nájs? animácie, poznámky, kvízy, testy... (27.03.2004)
de vlajkaZUM-INTERNET, die Zentrale für Unterrichts medien im Internet - na stránke sú interaktívne testy pre gymnáziá pod?a ro?níka, ve?ký výber tém, online testy, cvi?enia, projekty... (27.03.2004)
hore
vtáky
de vlajkaNatur Lexikon Tiere / Pflanzen / Pilze - lexikon prírody. (27.05.2005)
hore
zaujímavosti
en vlajkaAustralian Antarctic Division - Understanding through Science - Antarktída - globálne, biologické aj environmentálne informácie. (27.03.2004)
cz vlajkaBAREVNÁ KOUZLA ?ERNÉHO ŠTÍRA - zmeny sfarbenia škorpióna karpatského. (27.03.2004)
cz vlajkaBOJ O P?EŽITÍ - všeobecná charakteristika mimikry a prispôsobaovanie živo?íchov, s konkrétnymi príkladmi. (27.03.2004)
en vlajkaDavis Station, Antarctica - priamy prenos z južného pólu. (27.03.2004)
sk vlajkaEtologia – preco sa chovaju tak a nie inak - ?lánok, ktorý vysvet?uje správanie vtákov. (27.03.2004)
cz vlajkaKDE LZE CHEMILUMINISCENCI POZOROVAT? - zaujímavosti o chemoluminiscencii - obrázky, video. (27.03.2004)
cz vlajkaMäkkýše (Mollusca) - mäkkýše ?eskej Republiky a Slovenska - ulitníky (Gastropoda) a lastúrniky (Bivalvia), všeobecná aj aplikovaná malakológia. Informácie o anatómii, rozmnožovaní a vývoj, ekológia, rekordy a zaujímavosti z ríše mäkkýšov, ?alšie linky sú doplnené rozsiahlou fotogalériou mäkkýšov. (27.03.2004)
sk vlajkaPieninský národný park - Pieninský národný park - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
sk vlajkaSlovenský raj - Národný park Slovenský raj - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
sk vlajkaSPOLO?ENSTVO LES - ?o je les? Funkcie lesa, rozdelenie lesov, vegeta?né stupne, etáže lesa, kategórie lesa, zaujímavosti zo sveta lesov, história lesníctva na Slovensku, linky... Stránku vytvoril Ján Štub?a v rámci predmetu IKT 2 na PRIF UK v Bratislave. (26.04.2004)
sk vlajkaTatranský národný park - fotografie, videá, zaujímavé informácie o tejto lokalite. (27.03.2004)
en vlajkaThe Center for Bioethics at the University of Pennsylvania - prednášky, ?lánky, novinky, zdroje, linky... Pre záujemcov zaujímavé (napr. klonovanie). (26.03.2004)
en vlajkaVirtual Galápagos - textové informácie o súostroví Galapágy, história, fotografie. V ?asti Wild life nájdete informácie o evolúcii, o živote na ostrove, ?as? vodný svet a pobrežie. Textové informácie o živo?íšnych druhoch sú doplnené fotografiami. (23.03.2004)
en vlajkaZmrznutý muž - analýza zmrznutého muža nájdeného v Andách - poloha, obsah žalúdka, genetika, ... (26.03.2004)
hore
zdravý životný stýl
en vlajkaFDA/CFSAN For Kids and Educators - rôzne hry s tématikou zdravého životného štýlu (hygiena, stravovanie,...). Už aj pre malé deti. (26.03.2004)
sk vlajkaHelminty, ?revné parazity - charakteristiky jednotlivých tried ploskavcov, tabu?ky vyobrazujúce názov cudzopasníka, ochorenie ktoré spôsobuje a jeho výskyt. (27.03.2004)
hore
živo?íchy
sk vlajka.:SOVS:. Spolo?nos? pre ochranu vtáctva na Slovensku - stránku spravuje Spolo?nos? pre ochranu vtáctva na Slovensku. Jej poslaním je ochrana vo?ne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. (27.03.2004)
en vlajkaAfrican Primates at Home - zaujímavá stránka o primátoch, o ich komunikácii, samozrejme iba vybrané partie sa týkajú etológie. (23.03.2004)
cz vlajkaAfrická odysea - bocian OnLine - pozorovanie bociana Kristíny OnLine. Obsahuje aj knižnicu videosekvencii, zaujímavé informácie,... (23.03.2004)
en vlajkaAfricke safari - krásna stránka o afrických safari - obrázky, informácie,… (27.03.2004)
en vlajkaAfrické tereky rodu Pelusios a Pelomedusa - na tomto webovom sídle nájdu jeho návštevníci informácie o málo známych afrických vodných korytna?kách rodu Pelusios a Pelomedusa - detailné popisy druhov, množstvo farebných fotografií, údaje o rozšírení, mapy, biotopy výskytu. Stránky vytvára chovate? tohto rodu korytna?iek. (27.03.2004)
en vlajkaAnimal Behaviour Macquarie University - ?lánky o vizuálnej a akustickej komunikácii živo?íchov. (26.03.2004)
sk vlajkaAnimal Zone - on-line encyklopédia zvierat. Na stránkach je stru?ná charakteristika jednotlivých skupín stavovcov s nákresom charakteristického zástupcu. (27.03.2004)
cz vlajkaBAREVNÁ KOUZLA ?ERNÉHO ŠTÍRA - zmeny sfarbenia škorpióna karpatského. (27.03.2004)
cz vlajkaBioLib - Mollusca (m?kkýši) - Biological library: Galéria niektorých zástupcov mäkkýšov s popisom nájdenia, ur?enia... (27.03.2004)
cz vlajkaBOJ O P?EŽITÍ - všeobecná charakteristika mimikry a prispôsobaovanie živo?íchov, s konkrétnymi príkladmi. (27.03.2004)
sk vlajkaCicavce - fotografie cicavcov. (27.03.2004)
sk vlajkaCicavce - zoznam niektorých druhov cicavcov a obrázky zástupcov. (27.05.2005)
en vlajkaClass Mammalia - odborné informácie o cicavcoch, ich charakteristika, zaradenie do systému, rozdelenie na nižšie taxóny, podrobné rozdelenie. (23.03.2004)
en vlajkaElectronic Zoo Animal Species - jedna z najrozsiahlejších databáz, odkazy na VŠETKO možné o zvieratách - zoradené systematicky. (23.03.2004)
en vlajkaEntomology Index: Images - zoznam stránok s obrázkami hmyzu. (27.03.2004)
sk vlajkaEtologia – preco sa chovaju tak a nie inak - ?lánok, ktorý vysvet?uje správanie vtákov. (27.03.2004)
en vlajkaFishBase - databáza informácií o rybách. Vyh?adávanie pod?a latinského i anglického názvu. (26.03.2004)
en vlajkaFrog - interaktívna pitva žaby - jednoduché inštrukcie, názorné fotografie. (22.04.2004)
en vlajkaGiraffes - školský projekt o žirafách. (26.03.2004)
cz vlajkaHady u nás - informácie o hadoch, ktoré sa naj?astejšie vyskytujú v našich zemepisných šírkach - vretenica, užovka oby?ajná, užovka stromová, užovka hladká. Na stránkach sú popisy jednotlivých hadov a aj spôsob ako ich bezpe?ne rozozna?. (27.03.2004)
cz vlajkaHmyz - portál o hmyze - informácie, fotografie... (26.03.2004)
sk vlajkaHMYZmagazin - ?asopis o hmyze. (27.03.2004)
en vlajkaIowa State Entomology Index of Internet Resources - výborná stránka o hmyze, jediná nevýhoda je angli?tina...
(23.03.2004)
cz vlajkaKDE LZE CHEMILUMINISCENCI POZOROVAT? - zaujímavosti o chemoluminiscencii - obrázky, video. (27.03.2004)
sk vlajkaKosatky - vlci mora - rôzne informácie o kosatkách, fotografie. (27.03.2004)
en vlajkaLESOOCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE VLK - informácie o vlkovi, z h?adiska biológa, etológa, histórie. Opisujú jeho nevyhnutnos?, jeho funkcie, nejaké zaujímavosti... (23.03.2004)
cz vlajkaMäkkýše (Mollusca) - mäkkýše ?eskej Republiky a Slovenska - ulitníky (Gastropoda) a lastúrniky (Bivalvia), všeobecná aj aplikovaná malakológia. Informácie o anatómii, rozmnožovaní a vývoj, ekológia, rekordy a zaujímavosti z ríše mäkkýšov, ?alšie linky sú doplnené rozsiahlou fotogalériou mäkkýšov. (27.03.2004)
en vlajkaMutant Fruit Flies: Exploratorium Exhibit - virtuálne kríženie mušiek. Výborná interaktívna stránka! (26.03.2004)
cz vlajkaNaší p?írodou fotoarchiv - Josef Hlasek - stránku podporuje ZO ?SOP 18/08 Písek II, špecializujúca sa na ornitológiu. Na stránkach sú k dispozícii fotografie 2400 druhov živo?íchov, 650 druhov rastlín. Všetky druhy sú zoradené nielen pod?a ?eského, ale aj pod?a latinského názvu. (27.03.2004)
cz vlajkaNaši ptáci - na „vtá?ích“ stránkach ponúkajú tvorcovia atlas s popismi a obrázkami 135 druhov vtákov (ku d?u 12. 3. 2004) a k?ú?mi na ur?ovanie vtákov, register, informácie, archív ?lánkov, nieko?ko rád pre za?iato?níkov, výsledky pozorovania v okolí Stona?ova, odkazy na iné stránky o vtákoch. Stránka je pomerne aktuálna. (27.03.2004)
de vlajkaNatur Lexikon Tiere / Pflanzen / Pilze - lexikon prírody. (27.05.2005)
en vlajkaNaturesongs Digital Recordings from Nature! - zvukové záznamy ve?kého množstva vtákov. (23.03.2004)
en vlajkaNatureWorks - Canada Lynx - stránka o prírode pre študentov, u?ite?ov… nájdete tu aj štandardy jednotlivých štátov USA. (27.05.2005)
en vlajkaNetfrog--The Interactive Frog Dissection--Title Page - virtuálna pitva žaby. Výborná stránka, obsahuje aj krátke animácie na stiahnutie a fotky, na ktorých sú zvýraznené príslušné orgány. Pitva je ?lenená na jednotlivé kroky, zah??a aj malé precvi?ovanie (napr. naklika? odkia? pokia? sa vedie rez). (27.03.2004)
en vlajkaNMNH Department of Systematic Biology, Division of Mammals - stránka Smithsonovho inštitútu, ve?mi preh?adne zoradených vyše 4,5 tisíc známych druhov cicavcov (trieda-rad-?e?a?-pod?e?a?-rod), základné informácie o rozšírení, odkazy na literatúru, stru?né poznámky... (bez obrazkov resp. fotografii). (23.03.2004)
en vlajkaOakland Zoo Entrance - stránka zoologickej záhrady, ktorá sa ve?kú pozornos? venuje aj aktivitám pre žiakov. (26.03.2004)
sk vlajkaPlazy - fotografie plazov. (27.03.2004)
cz vlajkaPlošt?nci (Plathelminthes) - obrázky pásomnice, motolice, vysvetlenie vývoja pásomnice, stru?né informácie o každej triede. (27.03.2004)
en vlajkaPrimáty - informácie o vedeckých výskumoch v oblasti primátov. (26.03.2004)
sk vlajkaProtozoa - stránka zameraná najmä na popis chorôb, ktoré môžu jednobunkovce spôsobova? a prenáša? a aké nebezpe?enstvo predstavujú pre ?udí. Hlavná charakteristika podríše jednobunkovce, dôraz sa kladie na vysvetlenie spôsobov rozmnožovania, hlavné znaky, stavba tela, jednotlivé rody a druhy z Flagellata, Rizopoda, Sporozoa a Ciliata. (27.03.2004)
cz vlajkaRyby - systematika rýb, druhy a rozdelenie rýb z rôznych hladísk, podrobná charakteristika rýb a jednotlivý zástupcovia. (27.03.2004)
sk vlajkaSlovenská príroda - stránka s ve?kým množstvom rubrík, ktorej tvorba je založená práci dobrovo?níkov a nadšencov. „Patróni“ jednotlivých ?astí sa formou stránok chcú so svojimi pozorovaniami, zážitkami, radami a skúsenos?ami podeli? s ostatnými priate?mi z celého sveta prostredníctvom webových stránok. (27.03.2004)
sk vlajkaSociálny hmyz - stránka o sociálnom hmyze, použitá literatúra, použité stránky. (27.03.2004)
en vlajkaThe 4-H Farm at the University of California, Irvine - o živote na univerzitnej farme s domácimi zvieratami. Informácie o jednotlivých druhoch a starostlivosti o ne, doplnené fotografiami a videonahrávkami (23.03.2004)
sk vlajkaThe Butterflies of Slovakia - Motýle Slovenska - o motý?och Slovenka vytvára fotograf amatér. Orientuje sa najmä na vytvorenie kvalitnej fotogalérie motý?ov. Jeho cie?om je, aby každý druh mal zobrazenú vrchnú a spodnú stranu krídel, najmä u denných motý?ov, obidve pohlavia ak majú odlišnú kresbu, rôzne formy jedného druhu, húsenicu. Autor uvádza vždy latinské, slovenské, ?eské, anglické, nemecké, francúzske, po?ské a ma?arské meno, dátum a miesto fotenia. Ku d?u 12. 3. 2004 bolo na stránke 3550 druhov, z toho 210 ilustrovaných. (27.03.2004)
en vlajkaTHE CYBER ZOOMOBILE - výborne spracované hlavne šelmy - obrázky spolu s pútavými textami, ostatné systémy zatia? pravdepodobne "v procese". Sú?as?ou je VÝBORNÝ a obsažný adresár. (23.03.2004)
en vlajkaThe Digital Frog 2 - video pitvy žaby (27.03.2004)
en vlajkaThe Lion Research center Home Page - obrázky, texty a animácie o levoch. (23.03.2004)
en vlajkaThe Order Anura - popis jednotlivých zástupcov ?e?ade radu: žaby s fotografiami. (27.03.2004)
en vlajkaTree of Life Web Project Home Page - internetový projekt z oblasti biodiverzity. (26.03.2004)
en vlajkaUsing Live Insects Home - nádherná stránka o hmyze a jeho využití vo výu?be (okrem iného obsahuje aj 20 prípravy na hodiny). (23.03.2004)
en vlajkaVirtual Antarctica Introduction - expedícia, história, ekológia (globálne otep?ovanie), veda (živo?íchy texty, fotografie, videosekvencie) . (23.03.2004)
en vlajkaVirtual Galápagos - textové informácie o súostroví Galapágy, história, fotografie. V ?asti Wild life nájdete informácie o evolúcii, o živote na ostrove, ?as? vodný svet a pobrežie. Textové informácie o živo?íšnych druhoch sú doplnené fotografiami. (23.03.2004)
en vlajkaWelcome to meloidae - o zástupcoch zo skupín Coleoptera, Meloidae a ich fotogaléria. (27.03.2004)
en vlajkaWorld Insects - galéria motý?ov - latinské názvy. (27.03.2004)
sk vlajkaZoológia - stránky vytvorené pre študentov odboru Biológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Nielen Študenti tu nájdu prednášky z odboru Biológia - špecializácia Zoológia, seminárne práce, protokoly a ?alšie užito?né veci, ktoré im môžu pomôc? pri štúdiu. Už v tejto dobe je na stránke pomerne dobre spracovaná databáza vyššie spomínaných dokumentov. Stránka je pomerne nová a aj ?asto aktualizovaná a dop??aná o nové informácie. (27.03.2004)
hore
zoo
en vlajkaAfricke safari - krásna stránka o afrických safari - obrázky, informácie,… (27.03.2004)
en vlajkaOakland Zoo Entrance - stránka zoologickej záhrady, ktorá sa ve?kú pozornos? venuje aj aktivitám pre žiakov. (26.03.2004)
en vlajkaTHE CYBER ZOOMOBILE - výborne spracované hlavne šelmy - obrázky spolu s pútavými textami, ostatné systémy zatia? pravdepodobne "v procese". Sú?as?ou je VÝBORNÝ a obsažný adresár. (23.03.2004)
paticka
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: