INFOVEK - Studenokrvné chordáty - príprava na hodinu
logo Infovek

Studenokrvné chordáty (opakovanie)

Tento model hodiny je založený na vlastnej práci a aktivite žiakov. Toto je náročnejšie na časovú dotáciu (odporúčame dve vyučovacie hodiny), technické podmienky (jeden alebo dvaja žiaci za jedným počítačom pripojeným na Internet) a dobrú organizáciu práce. Z hľadiska nárokov na zručnosti s prácou na počítači je potrebné, aby žiaci vedeli pracovať s Internetom (prezeranie stránok, princíp hypertextu, kopírovanie obrázkov a kopírovanie textu) a grafickým editorom (vkladanie obrázkov, zmena ich veľkosti, písanie). My sme použili ako grafický editor Skicár, ktorý je veľmi jednoduchý a úplne nám stačil.

Vzhľadom na to, že prevažnú časť hodiny budú žiaci pracovať samostatne v sieti Internet, je vhodné pripraviť im vopred adresár relevantných stránok WWW, aby sa počas hodiny príliš nezdržiavali ich vyhľadávaním. Ten, ktorý sme použili my je uverejnený na adrese http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/adresar.php. Pokiaľ sú žiaci jazykovo zdatnejší a budú schopní využívať aj informácie v cudzích jazykoch, odporúčame zaradiť aj krátky slovníček najpoužívanejších výrazov, resp. linky na online slovníky na sieti WWW.

Ročník:
šiesty ročník ZŠ
Typ hodiny:
hodina zameraná na opakovanie
Téma:
Studenokrvné chordáty - kruhoústovce, ryby, obojživelníky, plazy.
Výchovno-vzdelávacie ciele:
Vzdelávacie ciele:
informatívne
 • Poukázať na
  • prispôsobovanie stavby tela ekologickým podmienkam a spôsobu života,
  • ekologické vzťahy medzi týmito živočíchmi,
  • vývojové línie medzi chordátmi, vývoj jednotlivých telových sústav,
  • rozdiely medzi studenokrvnými a teplokrvnými živočíchmi - súvislosť s krvným obehom a spôsobom života,
 • Poukázať na vzťahy:
  • chordáty - stavovce,
  • vodné živočíchy - suchozemské živočíchy,
  • studenokrvnosť - teplokrvnosť,
 • Využiť východiskové poznatky:
  ekológia a stavba tela kruhoústovcov, rýb, obojživelníkov a plazov,
Výchovné ciele:
poukázať na význam
životného prostredia živočíchov a jeho vplyvu na ich telesnú stavbu a evolúciu, formatívne
Rozvíjajúce ciele:
 • naučiť žiakov samostatne pracovať, získavať a triediť informácie,
 • možnosť tvorivo prejaviť svoje vlastné záumy,
 • tvorba vlastných posterov a ich prezentácia,
 • rozvíjanie estetického cítenia žiakov,
Vyučovacie metódy:
frontálne opakovanie, aktivizačný rozhovor, práca s literatúrou (Internet, multimediálne CD-ROM, učebnice, knižné publikácie,...), tvorba a prezentácia vlastných posterov, opakovací rozhovor.
Vyučovacie prostriedky:
počítač, Internet, multimediálny CD-ROM Encyklopedie přírody 2.0, rôzne publikácie o živočíchoch (napr. Svet živočíšnej ríše).
ŠTRUKTÚRA HODINY
I. Organizačná časť
oboznámenie žiakov s obsahom a štruktúrou hodiny
(po spoločnom opakovaní bude nasledovať tvorba samostatných projektov)
II. Opakovanie a kontrola vedomostí
frontálne opakovanie:
formou otázok, animácií a obrázkov:
Postupne zopakujeme všetky prebraté skupiny chordátov, snažíme sa klásť také otázky, aby žiaci rozmýšľali a sami nachádzali vzťahy medzi ekológiou a stavbou tela. Žiaci by mali pochopiť aj jednoduché fyziologické zákonitosti - napr. vzťahy medzi krvným obehom, stavbou srdca a teplokrvnosťou, resp. studenokrvnosťou živočíchov. Na hodine by sme mali vytvoriť tvorivú atmosféru, aby žiaci museli rozmýšľať, nebáli sa prejaviť a zareagovať, aj keď ich odpoveď nebude hneď správna. Niektoré časti je vhodné doplniť animáciami, prípadne obrázkami z Internetu, prípadne multimediálneho CD-ROM Naší přírodou 2.0 (napríklad animácia plazivého pohybu hada).

noha žaby Na zopakovanie obojživelníkov je veľmi vhodná stránka WWW na adrese http://www.exploratorium.edu/frogs/mainstory/index.php.
S pomocou pútavých a detailných fotografií zopakujeme pokožku, adaptáciu na prostredie, rozmnožovanie a vývin obojživelníkov. žabka
III. Vlastná práca žiakov:

Žiakov uvedieme do situácie, že spoločne zakladajú chovateľský obchod s teráriovými zvieratkami. Každý z nich si teda musí vybrať niektoré zvieratko, ku ktorému vytvorí pútavý poster s obrázkami a zaujímavými informáciami o týchto zvieratkách. Obrázky môžu čerpať z adresára stránok WWW, ktoré im učiteľ vopred pripravil. Tí šikovnejší môžu skúsiť použiť aj vyhľadávač, tvorivejší môžu obrázky doplniť aj vlastnými kresbami - napríklad dokresliť prostredie terária. Ako zdroj informácií môžu využiť sieť Internet, ale vzhľadom na to, že materiálov v slovenčine je zatiaľ nedostatok, odporúčame poskytnúť žiakom aj dostupné knižné publikácie z tejto oblasti.

IV. Prezentovanie vytvorených projektov - posterov:

Pre učiteľa bude prezentácia detských posterov tou najkrajšou chvíľou, pretože budú iste veľmi milo prekvapení, čo všetko ich žiaci zvládnu. Každý jeden žiak by mal prezentovať pri svojom počítači to, čo vytvoril, povedať prečo si vybral práve toto zvieratko a mal by byť schopný odpovedať na otázky svojich spolužiakov.

Ukážky prezentovaných žiackych projektov

ukážka projektu

ukážka projektu
Skúsenosti z realizácie modelovej hodiny

Modelová hodina bola overená so žiakmi šiesteho ročníka zo ZŠ Lazaretská v Bratislave, v priestoroch ŠVS na Štetinovej ulici. Z týchto skúseností môžeme usúdiť, že deti majú záujem o takéto nové metódy sprístupňovania, ale aj o nové formy práce na hodine. Na hodine sa nám podarilo vytvoriť tvorivú atmosféru, aby žiaci museli rozmýšľať, nebáli sa prejaviť a zareagovať, aj keď ich odpoveď nebude hneď správna. Napriek tomu, že žiaci po prvýkrát pracovali touto formou, reagovali veľmi živo. Na druhej strane musíme konštatovať, že naozaj nie sú zvyknutí pracovať samostatne a robí im problémy spracovávať informačné zdroje (dokonca aj v knižnej podobe). Považujeme teda za veľmi dôležité, aby učiteľ viedol svojich žiakov k samostatnosti, aby ich "učil premýšľať" a poskytoval im dostatok príležitostí na riešenie problémov (práve v tomto vidíme veľký prínos realizácie teleprojektov).


paticka
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: