INFOVEK - Kostra človeka - príprava na hodinu
logo Infovek

Téma: Kostra človeka

 
Autor: PaedDr. Adriana Horňáková, PaedDr. Bartolomej Petro
Gymnázium Sobrance, Cirkevné gymnázium Vranov nad Topľou
       
Ročník:
     
4. ročník gymnázia (seminár z biológie)
Typ hodiny:
     

hodina osvojovania vedomostí

Organizačná forma:
   
skupinové vyučovanie, dvojhodinovka, špeciálna učebňa
Vyučovacie metódy:
   

výklad s využitím multimediálnych prvkov, frontálne opakovanie

Vyučovacie prostriedky:
   

počítač, internet, multimediálne CD–ROM Lidské telo 2.0, tabuľa

Výchovno-vzdelávacie ciele:
   
Vzdelávacie ciele:
     

pomenovať

 • jednotlivé časti kostry človeka,
 • rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou,

poznať

 • stavbu kostí
 • rozdelenie kostry človeka
 • choroby kostrovej sústavy a možnú prevenciu

opísať

 • osifikáciu kostí
 • prácu kĺbov
Výchovné ciele:
     
  • využívanie počítačov a internetu ako nástrojov pre získavanie vedomostí
Štruktúra hodiny:
   
Organizačná štruktúra:
Oboznámenie žiakov s obsahom a štruktúrou vyučovacej hodiny.
Obsahová a didaktická postupnosť:
 
STAVBA KOSTI
     
 • bunky (osteocyty, osteoklasty, osteoblasty),
 • medzibunková hmota
  - oseín (organická zložka),
  - fosforečnan vápenatý (anorganická zložka).
  Osifikácia (kostnatenie) – postupné ukladanie minerálnych látok na povrch fibríl.
       
kosť - štruktúrakde rastie kosť
Žiaci sa v úvode hodiny pomocou tohto obrázku zoznámia so stavbou kosti, s jej vnútornou štruktúrou, s rastom kosti a s procesom osifikácie.
KOSTRA (skelet)
 • kostra hlavy
 • kostra trupu
 • kostra končatín
LEBKA (cranium)
 1. mozgová časť (neurocranium)
 2. tvárová časť (splanchnocranium)
Kosti sú spojené švami
 • vencovitý (sutura coronalis)
 • šípový (sutura sagitalis)
 • lamdovitý (sutura lamdoidea)
 • šupinový (sutura squamosa)
lebka - popis kostí
Obrázok z webovej stránky www.csuchico.edu, kde kliknutím na hociktorú časť lebky sa zobrazí o akú časť lebky ide a teda žiaci môžu podľa výkladu učiteľa naživo sledovať a vidieť jednotlivé časti lebky.
Popis kostí je v latinskom jazyku.
čelová kosť

Kosti mozgovej časti (neurocranium)
(P - párové, N - nepárové)

 • čelová kosť – os frontale - N (svetlo modrá farba)
 • temenná kosť – os parietale - P (ružová farba)
 • záhlavná kosť – os occipitale – N (svetlo zelená farba)
 • klinová kosť – os sphenoidale – N (žltá farba)
 • čuchová kosť – os etmoidale – N
 • spánková kosť – os temporale – P (oranžová farba)

Tvárová časť (splanchnocranium)

 • čeľusť – maxila – P (tmavo modrá farba)
 • podnebná kosť – os palatinum – P
 • čerieslo – vomer - N
 • jarmová kosť – os zygomaticum – P (zelená farba)
 • nosová kosť – os nasale - P
 • slzná kosť – os lacrimale - P
 • sánka – mandibula – N (fialová farba)
lebka - čelný pohľad
Aj pri práci s CD-ROM je možné si pozrieť jednotlivé kosti osobitne a vybrať si rôzny smer pohľadu.
KOSTRA TRUPU
 
A. CHRBTICAcolumna vertebralis
 • dvojité esovité prehnutie:
  - lordóza – prehnutie dopredu (krčná a bedrová)
  - kifóza – prehnutie dozadu (hrudná a krížová)
 • stavba – 33 –34 stavcov
  - typy stavcov :
  1. krčné – (vertebrae cervicales) – 7 = C1 – C7
  - C1 = nosič (atlas) – kývavé pohyby hlavy
  - C2 = čapovec (axis) – otáčavé pohyby hlavy
  2. hrudné – (vertebrae thoracicae) – 12 = Th1 – Th12
  3. bedrové – (vertebrae lumbeles) – 5 = L1 – L5
  4. krížové – (vertebrae sacrales) 5 = S1 – S5 – zrastené do krížovej kosti – os sacrum
  5. stavce kostrče – (vertebrae coccygeae) 4 – 5 = Co1 – Co 4 - 5 – zrastené do kostrče – os coccygis
nosič a čapovec
B. REBRÁcostae = 12 párov
 1. rebrá pravé – 7 párov (s hrudnou kosťou spojené chrupkou)
 2. rebrá nepravé – 3 páry (spojené chrupkou s predchádzajúcim párom rebier)
 3. rebrá voľné – 2 páry – (voľne končiace v brušnej dutine)
chrbticahrudný kôš
C.
HRUDNÁ KOSŤ
– prsná kosť (sternum)
HRUDNÍK (thorax) = hrudný kôš (hrudná chrbtica + rebrá + hrudná kosť)
hrudný kôš
KOSTRA KONČATÍN
   
A. KOSTRA HORNEJ KONČATINY – prispôsobená na uchopovanie a prácu.
Pletenec hornej končatiny:
 • kľúčna kosť – clavicula
 • lopatka – scapula
pletenec hornej končatiny

Kostra hornej končatiny:

a) ramenná kosť – humerus
b) vretenná kosť – rádius
c) lakťová kosť – ulna

ramnná kosť
vretenná a lakťová kosť
ruka

a) kosti zápästia - ossa carpi = carpus – 8 a to (kosť člnkovitá, mesiačikovitá, trojhranná, hráškovitá, väčšia a menšia lichobežníková, hlavičkatá, háková);


b) kosti záprstné – ossa metacarpi = metacarpus – 5

 


c) články prstov – phalanges – palec – 2 články, ostatné prsty

Kĺby hornej končatiny:

 1. Ramenný kĺb – hlavica ramennej kosti + lopatka
 2. Lakťový kĺb - ramenná kosť + lakťová kosť + vretenná kosť
 3. Vreteno – zápästný kĺb - vretenná kosť + lakťová kosť + 3 zápästné kostičky
B. KOSTRA DOLNEJ KONČATINY – prispôsobená k lokomócii, nesie hmotnosť celého tela.

Pletenec dolnej končatiny:

a) panvová kosť - os coxae -3 kosti:
bedrová – os ilium
lonová – os pubis
sedacia – os ischii

panva – pelvis = pravá + ľavá panvová kosť + krížová kosť

panva

Kostra voľnej končatiny:

a) stehnová kosť – femur
b) píšťala – tibia
c) ihlica – fibula

stehnová kosť
predkolenie

Kostra nohy:


a) kosti priehlavku – ossa tarsi = tarsus – 7 a to (členková, člnkovitá, 3 klinové kosti, kockovitá, pätová);


b) predpriehlavkové kosti – ossa metatarsi = metatarsus – 5;


c) články prstov – phalanges – palec – 2 články, ostatné prsty 3 články.

noha

 

kolenný kĺb

Kĺby dolnej končatiny:

1. Bedrový kĺb – jamka panvovej kosti + stehnová kosť.
2. Kĺb kolena – stehnová kosť + píšťala + jabĺčko (patella) + 2 menisky.
3. Členkový kĺb – píšťala + ihlica + členková kosť.


Kĺb kolena – tento najzložitejší kĺb v ľudskom tele si žiaci môžu prezrieť na stránke www.mironto.host.sk
Choroby kostrovej sústavy:
1. Osteoporóza – rednutia kostí (málo vápnika vo výžive).
2. Chyby chrbtice – plochý chrbát; guľatý chrbát; skolióza – bočitosť; vyskočenie platničky – ischias.
3. Reumatoidná artritída – autoimunitné ochorenie, zápalové postihnutie kĺbov.
4. Artróza – poškodenie chrupky a degenerácia kĺbov.
5. Zlomenina – fraktúra, podvrtnutie – distorzia; vykĺbenie – luxácia.
6. Dna – metabolické ochorenie – ukladanie kyseliny močovej v kĺboch.
Opakovanie a zhrnutie:
 • žiaci si pomocou kvízu na CD-ROM Ľudské tělo 2.0 otestujú svoje vedomosti o kostre človeka,
 • frontálne opakovanie
Technické pripomienky:
Hodina sa realizuje v počítačovej učebni s prístupom na internet.
Pre žiakov je veľkým prínosom, keď môžu byť aspoň čiastočne spoluautormi procesu osvojovania nových poznatkov.
Využívanie prístupu na internet priamo na hodine je možné úplne vylúčiť, ak si použité obrázky a animácie učiteľ vopred nakopíruje na školský počítač.
Pokiaľ je to možné, odporúčame nechať žiakov pracovať priamo na internete, aby sme im naživo demonštrovali možnosti, ktoré ponúka internet priamo vo vzdelávaní.
Pri použití CD–ROM titulov priamo na hodine je potrebné premyslieť technickú stránku veci. Pri väčšom počte počítačov je dobré mať rovnaký počet CD nosičov, ale existujú aj iné možnosti. Jedným z nich je mať CD–ROM nakopírované na disku školského servera a žiaci ho takto môžu zdieľať z viacerých počítačov naraz. CD–ROM môžeme zdieľať aj priamo z CD mechaniky jedného z počítačov, pri veľkom počte strojov to však činnosť spomaľuje. Pri posledných dvoch možnostiach treba brať do úvahy licenčné podmienky, ktoré uvádza dodávateľ CD (singlelicencia alebo multilicencia).
 
Použitá literatúra:
 1. Ludske kosti - http://www.mironto.host.sk/kosti.htm
 2. Dept of Anth: Skull Module - http://www.csuchico.edu/anth/Module/skull.html
 3. Kol. autorov: Prehľad biológie 1. Bratislava: SPN, 1997. s. 82-86, 137-147. ISBN 80-08-00990-X
 4. Hančová, H., Vlková, M.: Biológia v kocke II. Bratislava: ART AREA, 2001.151 s. ISBN 80-88879-70-1
 5. CD-ROM Lidské tělo 2.0
paticka
© 1999-2004 Projekt INFOVEK
Posledná zmena: