logo Infovek Olympiáda
anglický jazyk > olympiáda

XVII. ročník Olympiády v anglickom jazyku sa v školskom roku 2006/2007 uskutoční v súlade s Organizačným poriadkom olympiády v cudzích jazykoch, ktorý bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky 537/2000 - 7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl.
Vyhlasovatežom Olympiády v anglickom jazyku je Ministerstvo školstva SR, odborným garantom je Celoštátna odborná komisia Olympiády v anglickom jazyku (COK OAJ) a organizačným zabezpečením je poverená Iuventa.

Ministerstvo školstva SR garantuje:
 1. celoštátne kolo súťaže po stránke obsahovej, finančnej a organizačnej prostredníctvom Iuventy a COK OAJ,
 2. krajské a doteraz okresné kolo po stránke finančnej a organizačnej prostredníctvom krajských školských úradov a školské kolá prostredníctvom riaditeľov škôl, po odbornej a obsahovej stránke prostredníctvom krajskej komisie OAJ, okresnej komisie OAJ a Celoštátnej odbornej komisie OAJ.

Olympiáda v anglickom jazyku sa organizuje:
 • pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií
 • pre žiakov stredných škôl - nie pre žiakov nadstavbovej formy štúdia!

Žiak súťaží v kategórii, ktorá zodpovedá typu školy, ročníku a ďalším kritériám, ktoré sú uvedené v Metodických pokynoch pre anglický jazyk.
Ide o postupovú súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola (podľa pokynov pre jednotlivé kolá) a umiestnenie na najvyššom mieste.

Olympiáda v anglickom jazyku sa uskutočňuje v týchto postupových kolách:
A) ŠKOLSKÉ KOLÁ - zúčastňujú sa ich všetci žiaci, ktorí o súťaž prejavia záujem. Za prípravu, finančné, organizačné a obsahové zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy a príslušné predmetové komisie.

Predmetová komisia nahlási víťazov školského kola okresnej komisii, ktorú menuje KŠÚ. Vyhodnotenie a štatistiku školského kola poskytne predseda predmetovej komisie OAJ e=mailom predsedovi krajskej komisieOAJ do 14 dní.

B) OKRESNÉ KOLÁ - zúčastňujú sa ich žiaci základných a stredných škôl - víťazi školských kôl Olympiády v anglickom jazyku.

Okresné kolo súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl (kategórie 1A, 1B, 1C) organizuje okresná komisia, ktorú menuje krajský školský úrad. KŠÚ menuje na základe odporúčania okresnej komisie členov poroty a poverí organizáciou okresného kola niektoré školské zariadenie. Okresná komisia pozve víťazov školského kola písomne najmenej štrnásť dní pred konaním súťaže.


Okresné kolo súťaže pre žiakov stredných škôl (2A, 2B, 2C, 2D a 2E - príslušných ročníkov osemročných gymnázií) organizujú okresné komisie, ktoré po dohode s metodickým centrom menuje krajský školský úrad. Okresnú komisiu tvoria spravidla učitelia stredných škôl. Školy, resp. iné školské zariadenia, ktoré sú poverené krajským školským úradom organizovať okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pozvú víťazov školských kôl písomne najmenej 14 dní pred konaním súťaže.
Miesto konania: pre ZŠ a SŠ určí krajský úrad a oznámi ho všetkm školám v okrese.

V prípade nízkeho počtu súťažiacich alebo škôl (aj keď sa prihlási len jedna škola) v okresnom kole je možné pripraviť, so súhlasom predsedu krajskej komisie OAJ a v spolupráci s príslušným KŠÚ, jedno okresné kolo, kde môžu súťažiť žiaci z viacerých okresov. Výsledkové listiny a diplomy však musia byť vydané samostatne za každý okres.

Okresné komisie vytvoria trojčlenné poroty pre každú kategóriu tak, aby v nich boli zastúpení skúsení učitelia, ktorí objektívne posúdia úroveň súťažiacich. Ak je možné, odporúča sa zabezpečiť účasť zahraničných lektorov a učiteľov rôznych typov škôl. Jedna porota môže hodnotiť aj dve kategórie.

Dôležité upozornenie:
Porotu môžu tvoriť učitelia zúčastnených škôl, pričom predseda okresnej komisie zabezpečí ich účasť v porote tak, aby učiteľ nebol členom poroty v tej kategórii, v ktorej súťaží jeho žiak.

Okresný predseda OAJ a krajský školský úrad podpisujú diplomy a výsledkové listiny.

Žiaci súťažia anonymne a dodržiavajú pravidlá súťaže. Členovia poroty sa riadia metodickými pokynmi, ktoré im spolu s úlohami poskytne COK OAJ. Organizátor okresného kola zabezpečí rozmnoženie úloh podľa počtu súťažiacich.

Predseda poroty odovzdá výsledky s počtom získaných bodov a presnými adresami predsedovi okresnej komisie, ktorý o výsledkoch súťaže informuje KŠÚ a predsedu COK OAJ. V správe o priebehu súťaže predseda okresnej komisie uvedie o. i. zoznam škôl, ktoré sa súťaže zúčastnili a celkový počet zúčastnených žiakov na okresnom kole olympiády. Víťazov jednotlivých kategórií nahlási predseda okresnej komisie predsedovi krajskej komisie olympiády do 24 hodín po ukončení súťaže.

C) KRAJSKÉ KOLÁ - zúčastňujú sa ich žiaci základných a stredných škôl - víťazi okresných kôl olympiády v anglickom jazyku, ktorých do súťaže na základe písomného nahlásenia okresnej komisie pozýva krajský školský úrad najneskôr dva týždne pred konaním súťaže.

Krajský školský úrad na základe odporúčania predsedníčky Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v anglickom jazyku, menuje členov krajskej komisie a členov poroty a poverí organizáciou krajského kola Olympiády v anglickom jazyku školu príp. iné školské zariadenie.

Krajské komisie vytvoria trojčlenné poroty pre každú kategóriu tak, aby v nich boli zastúpení skúsení učitelia, v prípade možnosti zahraniční lektori a prizvaní učitelia, ktorí objektívne posúdia úroveň vedomostí súťažiacich. Jedna porota môže hodnotiť aj dve kategórie.

Každú kategóriu súťažiacich hodnotí trojčlenná porota podľa metodických pokynov a vopred stanovených kritérií, ktoré určuje Celoštátna odborná komisia Olympiády v AJ. Žiaci súťažia anonymne.

Dôležité upozornenie:
Porotu môžu tvoriť aj učitelia zúčastnených škôl, pričom predseda krajskej komisie zabezpečí ich účasť v porote tak, aby učiteľ nebol člennom poroty v kategórii, v ktorej su´ťaží jeho žiak.

Krajský predseda OAJ a krajský školský úrad podpisujú diplomy a výsledkové listiny.
Krajský predseda OAJ spracúva vyhodnotenie a štatistiku od školského až po krajské kolo.

Predseda krajskej komisie OAJ poskytne výsledkové listiny s počtom získaných bodov e-mailom KŠÚ alebo poverenému CVČ s krajskou pôsobnosťou, Iuvente a predsedovi COK OAJ najneskôr do 24 hodín.

Vyhodnotenie a štatistiku poskytne predseda krajskej komisie OAJ e-mailom KŠÚ alebo poverenému CVČ s krajskou pôsobnosťou, Iuvente a predsedovi COK OAJ najneskôr do 14 dní.

Miesto konania: pre ZŠ a SŠ určí krajský úrad, a oznámi ho všetkým žiakom, ktorí postupujú do krajského kola.

Do celoštátneho kola postupuje víťaz z každej kategórie krajského kola. Uvedení víťazi dostanú pri odovzdávaní diplomov krajského kola od predsedu krajskej komisie OAJ zároveň pozvánku a záväznú prihlášku na celoštátne kolo OAJ. Po dohode s prítomnými pedagógmi, odovzdá predseda krajskej komisie OAJ pozvánku a záväznú prihlášku vybranému podagogickému sprievodu, ktorý bude sprevádzať a zabezpečovať dozor žiakov na celoštátnom kole, vrátane cesty. Pedagogický sprievod za kraj zabezpečujú dve dospelé osoby.

Presný počet pozvánok a záväzných prihlášok pre postupujúcich žiakov a pedagogický sprievod pošle vopred Iuventa príslušným KŠÚ alebo povereným centrám voľného času s krajskou pôsobnosťou.

D) CELOŠTÁTNE KOLO - súťažia víťazi krajského kola - žiaci základných a stredných škôl. COK OAJ vytvorí pre každú kategóriu trojčlennú porotu, ktorá hodnotí súťažiacich podľa vopred stanovených pokynov a kritérií. Žiaci súťažiaci anonymne a podľa pravidiel, s ktorými sú oboznámení pred začiatkom súťaľe.
Miesto konania celoštátneho kola určí Iuventa po dohode s COK OAJ a bude uvedené v pozvánke na celoštátne kolo.

Termíny kôl olympiády v anglickom jazyku

17. ročník, školský rok 2006/207

Kolo Termín Prihlášky zaslať
ŠKOLSKÉ

uskutočnia sa do 14.12.2006

na okresné kolo do 20.12.2006

OKRESNÉ
miesto určí KŠÚ

17.1.2007
18.1.2007
na krajské kolo do 24 hodín organizátorom krajského kola

KRAJSKÉ
miesto určí KŠÚ

14.2.2007 podľa termínu uvedeného v prihláške na celoštátne kolo Iuvente

CELOŠTÁTNE
miesto určí Iuventa

11.-12.3.2007 samotná súťaľ bude 12.3.2007

Ďaľšie informácie podajú členovia Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v anglickom jazyku na adrese:

Doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. (predseda COK OAJ)

Katedra jazykov
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU
Univerzitné námestie 1
917 00 Trnava
e-mail: jberes@truni.sk
tel.: 033/5939 401, 5939 412, 5939 444

Ing. Iveta Hlinická (tajomník COK OAJ)

Iuventa
Karloveská 64
842058 Bratislava 4
e-mail: hlinicka@iuventa.sk
tel.: 02/592 96 281

Kategórie a obsahová časť

Upozorňujeme vyučujúcich, že úlohou Olympiády v anglickom jazyku nie je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov, ale je to súťaž pre talentovaných žiakov, ktorých vedomosti sú nad rámec učebných osnov.
Zároveň upozorňujeme, že súťaže sa nemôžu zúčastniť žiaci nadstavbovej formy štúdia, príp. žiaci, ktorí z daného jazyka už absolvovali maturitnú skúšku.

ANGLICKÝ JAZYK
Kategórie
1A žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ
 • a tí, ktorých pobyt v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je anglický jazyk, netrval dlhšie ako dva mesiace
 • 1B žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
 • a tí, ktorých pobyt v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je anglický jazyk, netrval dlhšie ako dva mesiace
 • 1C anglofónni: žiaci ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (prima - kvarta):
 • ak jeden z rodičov je native-speaker,
 • ak sa žiak zúčastnil pobytu v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom bol jazyk anglický, a pobyt trval dlhšie ako dva mesiace (bez obmedzenia)
 • žiaci anglických bilingválnych sekcií 8-ročného G (prima - kvarta)
 •    
  2A žiaci 1. a 2. ročníka G (+ vyššie triedy osemročného G), OA, HA, ZSŠ hotel. a obchodného zamerania s maturitou s najmenej 3-hodinovou dotáciou AJ
 • a tí, ktorých pobyt v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je anglický jazyk, netrval dlhšie ako dva mesiace
 • 2B žiaci 3. a 4. ročníka G (+ vyššie triedy osemročného G), OA, HA, ZSŠ hotel. a obchodného zamerania s maturitou s najmenej 3-hodinovou dotáciou AJ
 • a tí, ktorých pobyt v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je anglický jazyk, netrval dlhšie ako dva mesiace
 • 2C žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia - anglofónni:
 • ak jeden z rodičov je native-speaker
 • ak sa žiak zúčastnil pobytu v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom bol anglický jazyk, a pobyt trval dlhšie ako dva mesiace (bez obmedzenia)
 • 2D žiaci SOŠ a SOU bez vekového určenia, (okrem ZSŠ obchod. a hotel. zamerania s maturitou)
 • a tí, ktorých pobyt v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je anglický jazyk, netrval dlhšie ako dva mesiace
 • 2E žiaci osemročných gymnázií: prima - kvarta
 • a tí, ktorých pobyt v po anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je anglický jazyk, netrval dlhšie ako dva mesiace
 • Obsah súťaže v anglickom jazyku

  Písomná časť - test Hodnotenie: celkove 40 bodov

  V písomnej časti sa preveria rečové zručnosti: počúvanie a čítanie s porozumením, slovná zásoba a gramatika. Písomný test:
  1. slovná zásoba - 10 bodov
  gramatika - 15 bodov - čas testovania - 15 (max. 20) minút
  2. čítanie s porozumením - 10 bodov
  počúvanie s porozumením - 5 bodov - čas testovania 15 minút.
  Celkový čas testovania - max. 35 minút.

  Ústna časť roleplay celkove - 15 bodov picture story - celkove 15 bodov

  V ústnej časti sa bude pri obidvoch disciplínách hodnotenie splnenia úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie. Žiak má nárok na 2-minútovú prípravu, jeho odpoveď trvá približne 5 minút.

  Splnenie zadania - 3 body komunikačné zručnosť a plynulosť vyjadrovania - 4 body jazyková úroveň (gramatika a syntax) - 4 body rozsah a využitie slovnej zásoby - 4 body

  Kategória 1C a 2C - budú doplnené ešte o ďalšie úlohy na otestovanie slovnej zásoby (synonymá, antonymá, príslovia, porekadlá, atď.), kde za každú úspešnú odpoveď možno získať bod alebo 1/2 boda (hodnotenie progresívne). Napr. čím viac synoným žiak napíše, tým väčší počet bodov získa.
  Ukážky testov z predchádzajúcich rokov, ktoré láskavo poskytli ich autori:
  Kategória 1A (2002) - okresné, krajské, celoštátne Kategória 2A (2002) - okresné, krajské, celoštátne
  Kategória 1B (2002) - okresné Kategória 2B (2002) - okresné, krajské, celoštátne
  Kategória 1C (2002) - okresné Kategória 2C (2002) - okresné
  Kategória 1D (2002) - okresné Kategória 2D (2002) - okresné
  Kategória 2A: (2003) - okresné, krajské, celoštátne (.pdf)  Dokumenty

  Prihláška na okresné kolo.
  Adresár krajských predsedov.
  Vyhodnotenie školského kola olympiády.
  Vyhodnotenie okresného kola olympiády.
  Vyhodnotenie krajského kola olympiády.
  Testing speaking skills.
  Adresár zodpovedných za OAJ na KŠÚ.
  Tabulka OK a KK OAJ.  ©  Projekt Infovek
  Posledná zmena: