logo Infovek

V kráľovstve včeličiek - projekt

Vzdelávací cieľ projektu

A/ z hľadiska získavania nových poznatkov (medzipredmetové vzťahy):
Oboznámiť žiakov so stavbou tela včely medonosnej. Detailné štúdium častí tela. Poznávanie spôsobu života vo včelom spoločenstve. Členovia včelej rodiny- kráľovná, robotnice, trúdiky a ich rozdielne úlohy. Význam včiel v živote človeka.

B/ z hľadiska výtvarno – estetických zručností:
Pokúsiť sa fixkami vyjadriť pohyb objektu včely s dôrazom na rozlíšenie typu ( hrubá – tenká ) línia kombinovaná voľbou farebnosti na základe citového prežívania a zrakového vnemu. Literárne vyjadrenie pocitov ako doplnok ku kresbe (heslá, slová alebo vety vsunúť do kresby).

Happeningová akcia – skupinovou prácou s rozdelenými úlohami vytvoriť maximalizované ( v nadživotnej veľkosti ) modely tela robotnice, trúdika a kráľovnej s dôrazom na hľadanie symboliky ( pracovitosť, lenivosť, vládcovstvo ) využitím dostupných materiálov ( drôty, textílie, odev, výplňový materiál, predmety dennej potreby, novinový papier, alobal, celofán, vedierka, tykadlá z karnevalu ...).

Výchovný cieľ projektu

A/ z globálneho hľadiska:
Pestovanie kladného vzťahu k živočíšnym formám, ochrana včelstva a zachovanie pre ďalšie generácie. Spoznávať praktický význam chovu včiel – produkcia medu, vosku, opeľovanie. Úloha včiel pri opeľovaní kvetov a jeho význam v potravinovom reťazci človeka.

B/ z hľadiska výtvarno- estetického:
Upevňovať kamarátske a priateľské správanie pri skupinovej práci. Viesť deti k zadeleniu si úloh navzájom pri tvorbe spoločného produktu . Rozvíjať výtvarný obzor o moderné spôsoby výtvarného vyjadrovania – happeningové akcie ( publikum jedná podľa pokynov autora bez predošlej prípravy). Citovo zaangažovať deti do procesu, prehlbovať ich prežívanie z akcie pohybovou či zvukovou stránkou. Dať priestor aj menej tvorivým žiakom.

Ročník

druhý + MŠ

Formy práce:

 • rozprávanie, opis, pozorovanie;
 • práca s literatúrou, zhromažďovanie materiálov, samoštúdium;
 • tvorba krátkych literárnych produktov – heslá, symbolizmy, jednoduché vety;
 • individuálna i skupinová práca; happening;

Výtvarné techniky:

 • kresba fixom;
 • priestorová tvorba – maximalizácia modelu včely, symbolizmus;
 • happeningová akcia;

Pomôcky žiaka:

Knižná a časopisecká literatúra, obrazový a iný materiál k danej téme, ktoré sme zhromažďovali v učebni vopred. Výtvarné pomôcky a prostriedky z batôžteka na výtvarnú výchovu.Iné: čierne tričká, čierne pančucháče, drôtiky na výrobu tykadiel, výplňový materiál napr. staré silonové pančucháče, novinový papier na konštrukciu krídel, potravinárska fólia, alobal, vedrá, krepové papiere, lepiace pásky, fixky a ceruzky, výkresy formátu A4, A5, každý jednotlivec jednofarebné tričko.

Pomôcky učiteľa:

 • Audiotechnika, nahrávky zvukov z lesa či lúky, skladba,,Let čmeliaka“.
 • Obrazy a texty zo školských zbierok, preparáty modelov včely, čmeliaka.
 • Med na ochutnanie.
 • Ukážky plástov.

Časová dotácia:

4 vyučovacie hodiny ( jeden školský deň )

Tematické názvy jednotlivých etáp projektu (a možnosti využitia na iných predmetoch z pohľadu medzipredmetových vzťahov)

 1. V kráľovstve včeličiek... ( predmet: slovenský jazyk alebo čítanie )
 2. Ako lieta včelička na papieri ..... ( predmet: výtvarná výchova )
 3. Vzácna návšteva – vyrábame si veľkých včelých kamarátov ...( predmet: výtvarná výchova )
 4. Výlet na rozkvitnutú lúku s včeličkami – happening ... ( predmet: telesná výchova)

1.etapa: V kráľovstve včeličiek...

Žiaci sa zhromaždia v učebni. Posadajú si voľne na koberec. V jeho strede je sústredený vopred zhromažďovaný rozmanitý materiál - obrazy, texty, fotodokumentácia, preparáty včeličiek, vzorky plástov, knižná i časopisecká literatúra.

Žiakom dáme časový priestor na voľnú komunikáciu vo dvojici, v skupinke, na samoštúdium materiálov. Voľnú atmosféru plynulo preorientujeme na riadený rozhovor na tému Včela medonosná. Nadviažeme na skúsenosti detí z 1.ročníka a orientujeme sa na stavbu tela včely. Rozpoznávame štruktúru včelej spoločnosti. Porovnávame úlohy robotníc, kráľovnej a trúdikov. Zoznamujeme sa s pojmami včelín, úľ, včelstvo. Vzájomne si referujeme zaujímavosti z ich života.

Z teoretickej roviny sa presunieme do roviny fantázie .

2.etapa: Ako lieta včelička na papieri...

Motivačným prvkom pre vstup do tejto etapy je relaxačný text.
( I. Lokšová – J. Lokša: Cez relaxáciu k tvorivosti v škole )
Poslúži na uvoľnenie mysle detí. Žiaci si ľahnú so zatvorenými očami vnímajú obsah textu so zvukovou vsuvkou skladby L. N. Musorgského,, Let čmeliaka“ s nenásilným slovným naznačením nasledujúcich výtvarných úloh:

Ako lieta včelička na papieri.....

Po navodení predstavy sa žiaci presúvajú na svoje pracovné miesta. Na výkres formátu A4 kreslia fixkou líniu rôznej hrúbky ( hrubá- čmeliak, ťažký trúd, tenšia – štíhle robotnice). Vo farebnosti rozhodujú teplé tóny (červená –vládkyňa, žltá – v slnečných lúčoch pracovitá robotnica) a studené tóny ( modrá - trúd ). Mysľou sa prenesú do myslenia včeličky a slovom, vetou vyjadria načo asi myslia a o čom sa zhovárajú včeličky pri zbieraní peľu a svoje línie nimi doplnia - kombinácia kresby s textom.

3.etapa: Vzácna návšteva – vyrábame si veľkých včelích kamarátov ...

V tejto fáze pôjde o tvorbu priestorových objektov v nadživotných veľkostiach s dôrazom na hľadanie symboliky. Žiaci po predošlej výtvarnej práci získali predstavu o stavbe tela včely. Z nej budú vychádzať pri realizácii ,,živej včely“.

Žiakov sme v predstihu rozčlenili náhodne do skupín, ktoré si pripravovali materiál.

Prvá skupina si zvolí fyzicky vhodného člena, ktorého oblečú do čierneho roláku, nohavíc a tie vypchajú. Skonštruujú a pripnú tykadlá z drôtov, vyrobia krídla z papierových trubičiek a obalia potravinárskou fóliou. Ich cieľom je vyrobiť lenivého trúdika.

Druhá skupina podobným postupom vytvára včeliu kráľovnú s korunou a vladárskym žezlom.

Tretia skupina najpracovitejšiu robotnicu s vedrami plných medu z krepových útržkov.

Všetky objekty pokryjeme prípadne žltými pruhmi z krepového papiera. Tie pripneme na trup. Všetci ostatní členovia skupín sa oblečú do jednofarebného trička, ktoré predstavuje farebnosť kvietka na rozkvitnutej lúke.

4.etapa: Výlet na rozkvitnutú lúku s včeličkami – happening ...

Kolektív sa presunie do blízkeho lesíka, kde prebehne happeningové vyjadrenie pocitov z doterajšej práce. Obsahom tejto etapy je dramatické vyjadrenie krátkeho programu. Vo voľnom priestore si včelia kráľovná vyberie miesto uprostred a riadi a kontroluje svoje kráľovstvo, robotnica usilovne sadá z kvietka na kvietok (žiaci vo farebných tričkách sedia alebo kvočia rozptýlene v priestore na tráve a usmievajú sa ako rozkvitnutý kvet) a zbiera imaginárny peľ do vedier. Lenivý trúdik si podriemkava pod jedným z kvietkov. Celý priebeh fotograficky zaznamenávame .

Záver

Po návrate do učebne si celodennú prácu zhrnieme písomnou zbierkou charakteristických slov z celodennej práce. Žiak si na lístoček k tvare krídelka napíše slovo vyjadrujúce pocit, ktorý u neho počas dňa prevládal (napr. zvedavosť, radosť, pomoc kamarátovi, nadšenie, sklamanie ).

Produkty práce žiakov priebežne umiestňujeme na výstavnú sieť, pridáme pozostatky z happeningu (tykadlá, krídla, vedrá) a okrídlené pocity a vytvoríme tak prezentačnú výstavu. Odmenou pre účastníkov bude ochutnávka zdravého medu.

Vypracovala: Mgr.Balajová Ľuba
Základná škola Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce 405, 91311
e-mail: emahana(at)pobox.sk

Zdroje

Balajová, Ľ.: Projektové vyučovanie ako motivačný činiteľ na hodinách výtvarnej výchovy v 2.a 3. ročníku ZŠ ( Záverečná práca k 1. kvalifikačnej skúške )


štandardy učebné osnovy prípravy na hodiny odkazy projekty vieme? zahrajme sa napíšte nám
výtvarná výchova 1.stupeň fórum infovekáčik
© Projekt Infovek
Posledná zmena:12.12.2006