logo Infovek

Vplyv hádanky na rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti žiaka

Hádanky sa zaraďujú medzi malé formy ľudovej slovesnosti. Okrem hádaniek sem zaraďujeme príslovia, porekadlá, vyčítanky a rečňovanky.

V minulosti tvorili hádanky dôležitú súčasť spoločenského života, pomocou nich si ľudia predstavovali - vytvárali postreh - úsudok.

Hádanky inotajne pomenúvajú predmet, alebo jav pomocou iného javu, alebo predmetu na základe vnútornej súvislosti, alebo podobnosti.
Týmto sledujú rozvoj myslenia u detí, oboznamujú ich so starou ľudovou slovesnosťou, rozvíjajú schopnosti detí, majú výchovný charakter.
Deti si pomocou hádaniek cvičia rozumové a logické myslenie.

Obsah hádaniek

Hádanka často v sebe zahŕňa metafóry, t. zn. prenáša vlastnosti jedného javu na druhý, avšak metafóra nemusí byť stálou vlastnosťou hádanky, používame napríklad hádanky vo forme otázok, často sú hádanky založené na paralelizme, v hádanke nájdeme mená ľudí, často sa vyskytuje hádanka ako rýmovačka.

Pretože každá hádanka má v sebe ukrytý nejaký jav alebo predmet, čo je pre deti niekedy nezrozumiteľné, treba ju vedieť deťom rozobrať a naučiť ich hádanky uhádnuť.

Aby dieťa vôbec vedelo uhádnuť hádanky, musí mať určité poznatky a skúsenosti, ktoré si aj postupom času získava. Preto podľa skúseností a vedomostí žiakov im dávame hádanky primerané ich veku.

Význam hádaniek:

  • hádanky rozvíjajú aktivitu, samostatnosť, tvorivosť žiaka
  • hádanky sa využívajú vo vyučovacom procese, čím pomáhajú k doplneniu aj dofarbeniu učiva, učiteľ si sám zostavuje hádanky, ktoré mu pomáhajú pri vyučovacom procese danej látky, s ktorou chce deti oboznámiť
  • hádanky majú význam pre deti i z hľadiska estetiky, výchovy a hygieny / napr. hádanky o vitamínoch, ovocí, zelenine /

Využitie hádaniek:

  • pri cvičení materinského jazyka

V zameraní na jazyk slovenský, sa hádanky pri učení žiakov mladšieho školského veku využívajú predovšetkým pri správnej výslovnosti, a ďalej aj pri vysvetľovaní povahy vety - napr. opytovacia veta.

Sú dvadsiati štyria páni, ktorí chodia linajkami,
nejedia ani nepijú a celý svet spravujú. / abeceda /

Z akého pohára sa nedá piť? / z prázdneho /

  • vo vyučovacom procese

Hádanky používame najčastejšie vo vyučovacom procese ako motiváciu žiakov pri učení. Hádankami môžem motivovať napr. ročné obdobia, ktoré chceme deti naučiť poznávať a aj rozlišovať, aby sa dieťa vedelo orientovať nielen v dni, týždni, či mesiaci, ale aj v roku.

Na jar potešenie,
v lete ochladenie,
v jeseni obživenie,
v zime oteplenie.
/ strom /
jabloò Máme také počasie,
že stále len prší,
lístie padá zo stromov,
konárik len suší. / jeseň /
jeseò Neje a nepije,
bez farbičiek maľuje. / mráz /

Metafora spočíva v tom, že na mráz sme preniesli vlastnosť osoby - jesť, piť. Deti po vypočutí hádanky musia poznať aj pouvažovať nad danými faktami hádanky.

Deti veľmi dobre vedia, že v zime sú okná pekne pomaľované námrazou, ktorá vzniká pri priamom styku studeného a teplého vzduchu. Deti si pod námrazou predstavujú dedka, ktorý príde a všetky okná pekne pomaľuje. Je to zázračný dedko, ktorý nič neje, nič nepije, ani farbičky nemá a predsa nakreslí také maľby, ako ani jeden maliar.

Túto hádanku môžeme využiť aj pri motivácii hodiny výtvarnej výchovy, pomocou ktorej môžu deti zakresľovať jednotlivé ročné obdobia a prírodu v nich.

Ďalšiu hádanku použijeme pri motivácii učiva o vitamínoch, že sú zdravé, že ich treba jesť umyté, ktoré druhy ovocie a zeleniny aké vitamíny obsahujú...

Niečo okrúhle,
niečo hladké,
niečo kyslasté,
niečo sladké.

Hrášok je guľatý,kapusta
šošovička hladká,
kapusta kyslá
a mrkvička sladká.mrkva

Sedí pani v okne,
sukienka jej mokne,cibula
príde pán kapitán,
hlavičku jej zotne. / cibuľa /

Do zeme sa zavŕta,
chudí ako maškrta.
Obrusy nám farbiť zvykla
a jej meno to je ... / cvikla /

Hádankami môžeme motivovať aj hodinu prírodovedy a prvouky, keď deťom vysvetľujeme učivo o domácich alebo lesných zvieratkách.

Ryje, ryje čierny pán
zasypaný zo troch strán.
Kabát v teplom zamatu
v každej ruke lopatu. / krtko /

Von sa driape po jabloni,
doma zase klbko honí,
pri stodôlke loví klasy,
s vlastným chvostom robí špásy. / kocúrik /

Kto nosí v lete kožuch? / medveď /

Je to malé guľaté a veľmi strapaté.
Keď sa rozoberie, jabĺčka poberie. / ježko /

Môj chlpatý kamarát,
hrá sa so mnou veľmi rád. / pes /

Krídelká má oblečené,
navštevuje kvietky nemé. / motýľ /

Hudry, hudry, hudruje,
pierka si nafukuje. / moriak /

To ružové krochkadlo,
má na nose rýpadlo. / prasiatko /

Kabátik má pichľavý
schováva sa do trávy. / ježko /

Ak chceme túto hádanku dať deťom, najprv musí dieťa poznať obsah tejto hádanky. V tomto prípade by mali vedieť, že ježko, keď sa stiahne do klbka, tak sa zľakne, a keď je v bezpečí tak sa rozoberie. Na zimu si zbiera jabĺčka, ktoré si napicháva na pichliačiky, ktoré má po celom tele roztrúsené ako strapatá hlavička.

Len jeden kopček,
je jeho domček. / mravec /

V noci lieta,vo dne spí,
húka a myši loví. / sova/

Pristanú mu dlhé uši,
a to bežcom iba sluší. / zajko /

Nohy nemá, chodiť môže,
vie vyliezť aj z vlastnej kože. / had /

Chodí si, kade sa jej ráči,
na chrbte hrubý pancier vláči.
Vo vode každý deň sa pľačká,
storočná, múdra..... / korytnačka /

Červenú čiapočku má,
do taktu zobákom hrá. / ďateľ /

Pradie, pradie nite,
utká si z nich siete. / pavúk/

S kamarátmi v horách loví,
ten šedivec rozprávkový. / vlk /

Kopýtkami bubnuje,
pod sedadlom zrýchľuje. / kôň /

K V bielom rade sa vždy zídu,
zaplávať si spolu idú. / husi /

Kolísavým krokom chodí,
zobákom vo vode loví. / kačka /

Nohy má lopaty, zobák má rohatý,
vo vode sa máča a hovorí gá gá. / kačka /

Bystré oko, mlsný jazyk,
za myškou sa ticho plazí. / mačka /

Ktosi do stromu vyťukáva:
Oznamuje sa súrna správa!
Je to môj dobrý priateľ,
telegrafista .... / ďateľ /

Ďalej hádankou môžeme motivovať aj hodinu pracovného vyučovania. Učiteľ môže využiť
tieto hádanky na oživenie hodiny i na navodenie témy učiva, o ktorom chce hovoriť. Napríklad
o nástrojoch v dielni.

Som najlepší parobok v našom slávnom cechu,kladivo
nemyslím na zárobok, tlčiem pre potechu,
a keď vidím pecivála, ktorý sa bez práce váľa,
pritlačím ho k lavici a bác ho po hlavici. / kladivo /

Keď sa pustí do roboty, ako robí tak si nôti.
Jedľu jedol, hrýzol dub, chrup mu zredol, zmizol zub. / píla /

Taktiež možno použiť i domáce nástroje, ktoré uľahčujú prácu v domácnosti alebo poskytujú informácie.

Opreteky, ozávod
oceánom pláva loď.
Za ňou vodná hladina.
Vlny? Ani jediná. / žehlička /

Mám len okno,
nemám dvere,
Pozri, čo sa v svete deje. / televízor /

  • v učive gramatiky, vetnej skladby

Tu sa hádanky najčastejšie využívajú pri vysvetľovaní povahy vety. Hádanka býva buď vo forme otázok alebo sa vyskytuje ako rýmovačka.

Vedľa brány žltý dom,
hádajte, kto býva v ňom.
Jeho dvierka, taká dierka,
tam by ani drozd nedokázal vojsť.
V tom dome sa zvestí zmestí.

No zato doň vletia zvesti,
vletia a zas vyletia,
do sveta sa rozletia. / poštová schránka /

Čím vonia záhradník, keď vyjde zo záhrady? / nosom /

Ktorí hráči vždy vyhrávajú? / muzikanti /

Čoho je na jarmoku najviac? / rečí /

  • téma slohovej práce

Hádanky svojim obsahom i vtipnými námetmi často môžu poskytnúť námet pre slohovú prácu.
Hádanky prinútia deti rozmýšľať, vytvárať si vlastné predstavy i názory.

  • motív pri kreslení

Hádanky vo forme otázky, tzv. otázkové hádanky, dávame žiakom vyšších ročníkov, kde sa už uplatňuje rozumové a logické myslenie, skúsenosti a vedomosti žiakov, ktoré sú už na vyššej úrovni.

Pridaj menšie je, uber väčšie je. / diera /

Do čoho nevyvŕtaš dieru?/ do vody /

Berieme ho, ťaháme ho za uši a predsa sa nehnevá. / hrniec /

Valí sa z vysokej hory a nepoláme sa. / voda /

Keď je vidno, nevidí ma nikto,keď je tma, vidieť ma dobre. / oheň /

Nie som človek, predsa žijem,stále veľa vody pijem. / zem /

Prečo nosia králi zelené traky? / aby im nespadli nohavice /

Je to tvoje, ale iní to používajú viac než ty sám. / vlastné meno /

Kto sedáva na chrbte? / jazdec /

Čo tečie a nie je tekuté? / deravý hrniec /

Do akých hrncov sa najlepšie leje voda? / do prázdnych /

Nemá ruky, nemá nohy,
no počuje hlas, zvuk, pohyb. / ucho /

Stojí v izbe zebra, čo má teplé rebrá. / radiátor /

Dvere neotvorí, okná nevyborí, a predsa príde dnu. / svetlo /

Aká hra každého poteší? / výhra /

Použitá literatúra:

Findra- Gombala - Plintovič: Slovník literárno vedných termínov
Libuše Pečonková: Sto zvieratiek v hádankách
Obrázky: webový slovník nemeckého jazyka

Mgr. Dagmar Moravčíková
štandardy učebné osnovy prípravy na hodiny odkazy projekty vieme? zahrajme sa napíšte nám
čítanie 1.stupeň fórum infovekáčik
© Projekt Infovek
Posledná zmena:12.12.2006